Kdo má nárok na kauci?

Kdo má nárok na kauci?

Jak ziskat penize na kauci

V tomto případě můžete mimořádně a jednorázově získat příspěvek až do výše nezbytného výdaje. Požádat o něj můžete, když musíte zaplatit například vratnou kauci na konkrétní byt, jízdné, nocleh, dokumenty pro zaměstnavatele, nové doklady, vstupní lékařskou prohlídku do zaměstnání nebo na stěhování.
Archiv

Na co má nárok bezdomovec

Příspěvek na živobytí Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu. Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.

Jak požádat o mimořádnou okamžitou pomoc

Tiskopisy k mimořádné okamžité pomoci

Doklad o výši měsíčních příjmů žadatele a všech společně posuzovaných osob, Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele a všech společně posuzovaných osob, Další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a výše mimořádné okamžité pomoci.

Co dělat když nemám žádný příjem

Jste-li bez příjmů, nebo jsou-li vaše příjmy nedostačující, máte možnost si požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi. Mezi dávky pomoci v hmotné nouzi patří: příspěvek na živobytí doplatek na bydlení

Na co se vztahuje kauce

Jedná se tedy o jakousi finanční zálohu, kterou může pronajímatel využít pouze v případě, že mu vůči nájemci vznikly dlužné pohledávky – nájemce nezaplatil nájem, zálohy na služby nebo jejich vyúčtování. Kauce může být využita i na pokrytí případných škod na majetku.

Kdo má nárok na mimořádnou okamžitou pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby.

Jak zjistit na jaké dávky mám nárok

V případě, že byste se nemohli dostat k internetu, je možné osobně navštívit Úřad práce, který od 1.1.2012 vyřizuje nejen podporu v nezaměstnanosti, ale také dávky státní sociální podpory, hmotné nouze a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením.

Kdo není v hmotné nouzi

V hmotné nouzi tedy není osoba, která se nesnaží navýšit své příjmy – například je bez zaměstnání a není registrována v evidenci uchazečů Úřadu práce. Osobám v hmotné nouzi jsou poskytovány dávky v hmotné nouzi, a to konkrétně příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Co doložit k příspěvku na živobytí

FormulářeDoklad o výši měsíčních příjmůCelkové sociální a majetkové poměry.Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru)Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce.Ostatní společně posuzované osoby.Stanovená vyživovací povinnost.Potvrzení o studiu.Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem.

Jaká částka se nemusí danit

Pokud je roční příjem OSVČ pod 15 tisíc korun, případně méně než 6 tisíc, má-li výdělky i ze zaměstnání, daně přiznávat nemusí. Od letošního roku tato hranice zvyšuje až na 50 tisíc korun (uplatníte ji až v přiznání za rok 2023), u příležitostného příjmu ale zůstává třicetitisícový limit.

Kdy se nevrací kauce

Pronajímateli ze zákona přísluší povinnost vrácení kauce po skončení nájmu, a to bez zbytečného odkladu, pokud není v nájemní smlouvě sjednáno jinak. Vrácení kauce je vázáno na skončení nájmu, nikoliv na vyklizení bytu.

Co dělat když nechce vrátit kauci

Pokud Vám odmítá vrátit kauci, i přesto, že jste na tom byli dohodnutí, tak mu pošlete zprávu, že pokud nevrátí tu kauci, tak to budete řešit přes právníka a pak přes soud. Že ať si nemyslí, že mu tu kauci necháte. Zadržuje Vám peníze, které jsou Vaše.

Jak požádat o pomoc

Bez ohledu na věk, můžete (klidně i anonymně) zatelefonovat na Linku bezpečí, kde je možné situaci probrat a hledat další možnosti. Můžete se také obrátit na školního psychologa nebo školního výchovného poradce a situaci s ním probrat.

Na co mám nárok

Nárok mají rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte a ve dvou výměrách, základní a zvýšené, a to podle druhu příjmu. Ve zvýšené výměře dávka náleží, pokud některá ze společně posuzovaných osob má příjem z výdělečné činnosti nebo z určitých dávek.

Kdo může žádat o sociální dávky

O dávky státní sociální podpory, jako je příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek nebo přídavek na dítě, mohou žádat osoby, které mají v ČR trvalý pobyt, občané EU hlášení zde k pobytu delšímu než 3 měsíce, azylanti, „doplňkáři“ a další osoby podle zákona č.

Kdo má nárok na prispevek na zivobyti

Nárok na příspěvek na živobytí má osoba, která je uznána za osobu v hmotné nouzi. Nárok a výše příspěvku na živobytí se stanoví jako rozdíl mezi živobytím osoby (společně posuzovaných osob) a jejím příjmem, od kterého se odečtou tzv. přiměřené náklady na bydlení.

Kdo se počítá do společné domácnosti

Společně posuzovanými osobami jsou zejména:

manželé, partneři nebo druh a družka, nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou sólo (osamělí), a prarodiče nezaopatřených dětí, pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Jak casto se žádá o prispevek na zivobyti

Příspěvek na živobytí vyplácený každý měsíc slouží k úhradě stravy, potravin, oblečení, obuvi, hygienických potřeb, jízdenek, dopravy, vzdělání, poplatků za telefon a podobných výdajů k zajištění základních životních potřeb kromě bydlení.

Co vše lze odečíst z dani

Jaké daňové slevy mohu odečíst od daně z příjmů fyzických osobDaňová sleva na poplatníka.Sleva pro držitele průkazu ZTP/P.Sleva na vyživovanou manželku.Sleva na invaliditu.Sleva na studenta.Sleva za umístění dítěte.Sleva na evidenci tržeb.Sleva na děti (daňové zvýhodnění)

Co nepatří do příjmů

Do příjmů se naopak nepočítá rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky …

Kdy mi musí vrátit kauci

Pronajímatelka má povinnost vrátit vám jistotu, a to za podmínek ujednaných v nájemní smlouvě, zároveň však za podmínek uvedených v občanském zákoníku. To znamená, že má povinnost vrátit kauci do jednoho měsíce od data skončení nájmu bytu.

Co se doklada na hmotnou nouzi

Formulářové přílohyDoklad o výši měsíčních příjmůCelkové sociální a majetkové poměry.Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru)Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce.Ostatní společně posuzované osoby.Stanovená vyživovací povinnost.Potvrzení o studiu.Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem.

Na jakou podporu mám nárok

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena jako procentuální část z Vašeho čistého průměrného výdělku v posledním zaměstnání. První dva měsíce to činí 65 % z této částky, další dva 50 % a poté do konce podpůrčí doby 45 %.

Na co mám nárok při péči o osobu blízkou

Pokud se rozhodnete pečovat o své blízké a současně zůstat v zaměstnání, máte právo na úpravu týdenní pracovní doby. V případě, že se budete péči věnovat na „plný úvazek“, stát vám za každý měsíc péče uhradí zdravotní pojištění. Dále se vám doba péče započítá do důchodového pojištění.

Jak prokázat žití ve společné domácnosti

K prokázání společné domácnosti se používají především finanční doklady, prohlášení blízkých osob, fotografie ze společného života, nájemní či podnájemní smlouvy, potvrzení o společné dovolené, společné letenky, majetkové investice či výslechy.