Co je to Morfem?

Co je to Morfem?

Co je to Alomorf

[Řečtina], jazykověda, varianta téhož morfému (například různé koncovky českého genitivu singuláru: pán-a, hrad-u, stroj-e, předsed-y jsou alomorfy tvořící obsah morfému genitivu singuláru).

Co je to Morfematika

Disciplína, která se zabývá morfémy, se nazývá morfematika. Z morfé mů se skládají slova (různých druhů) a slovní tvary, třetí rovina je tedy tvaroslovná (morfologická) a disciplína, která ji zkoumá a popisuje, je tvarosloví (morfologie).

Jaké máme koncovky

Při kombinaci 14 jmenných vzorů a 14 pádů je teoreticky možných 196 možných koncovek, ve skutečnosti však je koncovek pouze 24 (a, e, ě, i, o, u, y, ou, é, í, ů, ech, ách, ích, em, ám, ím, ům, mi, ami, emi, ími, ovi, ové). Je tedy jasné, že je v češtině velká pádová homonymie.

Jak se pozná kořen slova

Jak postupovat při určování kořene Řekneme si několik slov příbuzných k danému slovu (výstavba –⁠ stavět, stavebnice, postavit). Podíváme se, kterou největší část mají všechna slova společnou (stav). A máme kořen slova.

Jak určit rod

V češtině rozlišujeme u podstatných jmen tři různé rody: rod mužský, rod ženský a rod střední. Mužský rod se dělí na životný a neživotný. Rod podstatného jména zjistíme pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO (ten pes – rod mužský, ta žena – rod ženský, to dítě – rod střední).

Jaký je rozdíl mezi koncovkou a příponou

Nejdřív musíme znát kořen slova. Poté zjistíme, zda je ve slově koncovka a případně ji určíme. Zbude-li něco mezi kořenem a koncovkou, je to přípona. Ve slově může být přípon více (knih-ař-sk-ý).

Co to je nulová koncovka

Na rozdíl od předpony nebo přípony nevytváří nové slovo, ale vytváří různé tvary téhož slova. V některých tvarech může koncovka chybět (tzv. nulová koncovka). Koncovka je též často považována za součást přípony (např.

Jaký rod je hmyz

hmyz, dobytek, lid, národ, … = rod mužský NEŽIVOTNÝ

Jaký rod je hřídel

V současné spisovné češtině patří slovo hřídel k několika málo výrazům, které mají dvojí gramatický rod, a lze je tak skloňovat jak jako maskulina, tak feminina (je tedy ten i ta hřídel).

Jak poznat příponu a koncovku

Jak ji určit Nejdřív musíme znát kořen slova. Poté zjistíme, zda je ve slově koncovka a případně ji určíme. Zbude-li něco mezi kořenem a koncovkou, je to přípona.

Co je to část Priponova

Příponová část – část slova za kořenem obsahující příponu, často i více přípon. Koncovka – část slova, jejímiž obměnami vznikají různé tvary ohebných slov. Příbuzná slova – slova se společným kořenem, mezi nimiž zároveň existuje určitý významový vztah.

Jaký vzor je jeskyně

bachyně, hlohyně, jeskyně, mochyně, svatyně, přejatá jména na ‑ice, např.

Co to je přípona

Zbude-li něco mezi kořenem a koncovkou, je to přípona. Ve slově může být přípon více (knih-ař-sk-ý).

Jaký vzor je život

Životná podstatná jména vzoru „pán“ zakončená na ‑l, ‑s, ‑z, ‑x: typ krokodýl. Životná podstatná jména, která končí v 1. p. j. č. na ‑l, ‑s, ‑z, ‑x a která se skloňují podle vzoru „pán“, mají v 6.

Jak se určuje rod

V češtině rozlišujeme u podstatných jmen tři různé rody: rod mužský, rod ženský a rod střední. Mužský rod se dělí na životný a neživotný. Rod podstatného jména zjistíme pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO (ten pes – rod mužský, ta žena – rod ženský, to dítě – rod střední).

Jak dělíme hřídele

Hřídele patří mezi základní strojní součásti. Používají se zejména tam, kde je nutné umožnit rotační pohyb. Podle využití je dělíme do dvou konstrukčních skupin, na hřídele nosné a pohybové.

Co je to slovo základové

Základové slovo – slovo, z něhož bylo nové slovo přímo utvořeno. Slovo, které se stalo motivem, zdrojem nového pojmenování. Slovotvorný základ – část společná slovu základovému a slovu nově utvořenému.

Co je to kořen

Kořen (radix) je nečlánkovaný rostlinný vegetativní orgán, který nenese listy ani šupiny. Zpravidla je podzemní a heterotrofní, tzn. neprovozující fotosyntézu. Kořenem čerpá rostlina z půdy vodu s rozpuštěnými minerálními živinami a upevňuje se v půdě.

Jak poznat příponu

Jak ji určit Nejdřív musíme znát kořen slova. Poté zjistíme, zda je ve slově koncovka a případně ji určíme. Zbude-li něco mezi kořenem a koncovkou, je to přípona.

Co to je koncovka

Koncovka je část ohebného slova (slova, které můžeme skloňovat nebo časovat), která se v různých tvarech tohoto slovo mění. Koncovka v podstatě zařazuje slovo k ohebným slovním druhům, vyjadřuje mluvnické významy slova (například rod, v případě mužského rodu i životnost, číslo, pád.

Jaký vzor je hráz

Pravopis podstatných jmen rodu ženského

VZOR PÍSEŇ 1
leží v postel _ i í y ý málo koroptv _ i í y ý
záhon s petržel _ i í y ý k vysoké hráz _ i í y ý
mléko v konv _ i í y ý ch voda v tykv _ i í y ý
tráva na mez _ i í y ý ch při povodn _ i í y ý ch

Jaké i se píše v ženském rodě

měkkým vzorům, tedy vzorům, které mají pouze koncovky s měkkým I. Výjimku tvoří jen vzor žena (například tvar ženy), ten ale snadno poznáme podle typického zakončení na -A. Pokud tedy končí podstatné jméno ženského rodu na jiné písmeno než -a, víme, že v něm píšeme měkké I.

Jak poznat základové slovo

Základové slovo – slovo, z něhož bylo nové slovo přímo utvořeno. Slovo, které se stalo motivem, zdrojem nového pojmenování. Slovotvorný základ – část společná slovu základovému a slovu nově utvořenému. Společný pouze pro dvě slova – základové a nově utvořené!

Co je za vzor král

Slova Francouz, kněz, vítěz, král, vyvrhel jsou měkká, skloňují se podle vzoru muž.

Jaký je vzor strom

Slovo strom tedy skloňujeme podle vzoru hrad.