V jaké době se pověst o králi Ječmínkovi odehrává?

V jaké době se pověst o králi Ječmínkovi odehrává?

Kde se narodil král Ječmínek

Král Ječmínek se podle pověsti narodil v ječmeni, když se jeho matka snažila prchnout před vojáky svého zhýralého manžela, moravského knížete z Chropyně, jenž ji chtěl v náhlém záchvatu hněvu nechat popravit.

Kdo pojmenoval Ječmínka

Při útěku před biřici se schovala v ječném poli a tam se jí narodil synek. Našly je tam místní ženy, vzaly je s sebou do vsi a podle místa, kde se chlapec narodil, ho pojmenovaly Ječmínek. Když se král o události dozvěděl, dal ženu i dítě odvést ze vsi daleko od domova.
Archiv

Čím se liší pověst od skutečnosti

Pověst se vyznačuje vztahem k reálné skutečnosti a časoprostorovým ukotvením. Některé pověsti obsahují skutečnou historickou dataci událostí a lze je chápat jako pomyslný záznam historické události. Na rozdíl od pohádky, která je čistě fiktivní, se pověst váže k určitému místu.

Jak dělíme pověsti

V české a slovenské folkloristice se tradičně užívalo dělení na pověsti v užším slova smyslu, a to na pověsti místní, historické a takzvané pověrečné povídky odpovídající pověstem démonologickým. Bez ohledu na způsob třídění pověstí dochází k překrývání druhů.

Jaký je rozdíl mezi mýtem a pověsti

Jednotlivé mýty postupem času splynuly ve vzájemně spjaté soubory mýtů jednotlivých národních (nebo širších) společenství a tak vznikly mytologie čili bájesloví (řecká, slovanská, germánská atd. mytologie). Pověst je prozaický útvar zachycující lidové vyprávění odehrávající se v minulosti.

Co je typické pro pověst

Pověst známe buď poetickou nebo prozaickou. Obecně se však jedná o literární epický útvar, který pracuje s lidovou tvořivostí a slovesností. Pověst se většinou váže k danému místu a času. Od pohádky se liší tím, že se pověst zakládá na pravdivé události.

Jaký je rozdíl mezi legendou a pověsti

Jako legenda se v českém odborném diskursu označuje církevní vyprávění o světcích, ale v hovorovém jazyce jsou pověst a legenda synonyma. Českému pověst také odpovídá anglické legend, francouzské légende a německé Legende. Rozdíl mezi legendou a pověstí je že v legendě není pravdivá a pověst je z části pravdivá.

Jak se dělí pověsti

Pověst známe buď poetickou nebo prozaickou. Obecně se však jedná o literární epický útvar, který pracuje s lidovou tvořivostí a slovesností. Pověst se většinou váže k danému místu a času. Od pohádky se liší tím, že se pověst zakládá na pravdivé události.

Jak poznat legendu

Legenda (pochází z latinského legenda, což znamená „věci určené ke čtení“) je epický literární žánr, pojednávající o životě, smrti, mučení a zázracích určitého světce či mučedníka, příp. ostatků nebo svatého předmětu (legenda o sv. Kříži). V legendách se vyskytují zázraky a postavy křesťanské historie.