Jak probíhá v ČR volba prezidenta?

Jak probíhá v ČR volba prezidenta?

Jak probíhá volba prezidenta 2023

Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za čtrnáct dnů po začátku prvního kola volby druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby.

Jak se volil prezident za komunismu

V době mezi lety 1936 až 1990 byly volby často prováděny formálně jako tajné, ovšem s jediným předjednaným kandidátem, který byl zvolen drtivou většinou hlasů, takže se tento způsob fakticky blížil aklamaci.

Co musí splňovat kandidát na prezidenta

Návrh občana vyžaduje podporu minimálně 50 000 oprávněných voličů formou petice a musí být podán alespoň 66 dnů před samotnou volbou. Kandidátem se může stát státní občan České republiky, s právem volit, a jenž dosáhl věku 40 let.

Kde hlasovat prezident

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Archiv

Kdo bude kandidovat na prezidenta ČR v roce 2023

Zaregistrovaní kandidáti

Č. Kandidát Stranická příslušnost
1 Pavel Fischer nestraník
2 Jaroslav Bašta SPD, dříve ČSSD a BOS
4 Petr Pavel nestraník, dříve KSČ
5 Tomáš Zima nestraník, dříve KSČ

Jak to probíhá u voleb

Volby do Poslanecké sněmovny se konají na základě poměrného systému s kandidátkami politických stran či jejich koalic. Kandidátní listiny jsou vázané s možností preferenčních hlasů. V letech 1990–1998 bylo možné dát 4 preferenční hlasy, v letech 2002–2006 pak pouze 2 preferenční hlasy.

Jak se dřív volil prezident

Prezidenta České republiky volí občané od roku 2012 přímou volbou. Mezi lety 1993 a 2012 byl prezident ČR volen nepřímo Parlamentem.

Kdo mohl volit za první republiky

Obě komory se obnovovaly vždy v celku. Volební právo, které bylo povinné, měli občané ve volbách do Sněmovny od 21, do Senátu od 26 let. Do Sněmovny mohli kandidovat občané, kteří dosáhli věku 30 let s nejméně tříletým státním občanstvím, do Senátu po dosažení věku 45 let s nejméně desetiletým státním občanstvím.

Kdo chce kandidovat na prezidenta

Zaregistrovaní kandidáti

Č. Kandidát Stranická příslušnost
1 Pavel Fischer nestraník
2 Jaroslav Bašta SPD, dříve ČSSD a BOS
4 Petr Pavel nestraník, dříve KSČ
5 Tomáš Zima nestraník, dříve KSČ

Jak dlouho vladne prezident

Z výkonu své funkce není odpovědný s výjimkou velezrady a hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku České republiky. Prezident se ujímá úřadu složením slibu do rukou předsedy Senátu, do roku 2013 skládal slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Prezidentovo funkční období trvá pět let.

Koho můžeme volit

Občané mají právo přímo volit:prezidenta republiky,členy Poslanecké sněmovny Parlamentu,členy Senátu Parlamentu a takéčleny krajských a obecních zastupitelstev.

Jak se stát prezidentem

Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát po sobě. Zvolen také nemůže být občan, který byl odsouzen za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku.

Jak se počítají volby

V prvním kole je kolový součet strany roven počtu hlasů a první mandát získává strana s nejvyšším počtem hlasů. V dalších kolech se kolový počet hlasů každé strany určí jako podíl získaných hlasů strany ku počtu mandátů, které získala v předchozích kolech, zvýšenému o jedničku.

Jak fungují volby

Volby do Poslanecké sněmovny se konají na základě poměrného systému s kandidátkami politických stran či jejich koalic. Kandidátní listiny jsou vázané s možností preferenčních hlasů. V letech 1990–1998 bylo možné dát 4 preferenční hlasy, v letech 2002–2006 pak pouze 2 preferenční hlasy.

Co je to voličský průkaz

Voličský průkaz nenahrazuje průkaz totožnosti, a to ani pro účel voleb. Volič tedy musí volební komisi prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. V praxi se voličský průkaz používá především pro volbu prezidenta Česka, volby do Poslanecké sněmovny a pro volby do Evropského parlamentu.

Jak proběhly parlamentní volby v roce 1948

strana lidová (587 hlasů), druhou byla KSČ (290 hlasů), třetí sociální demokracie (169 hlasů) a čtvrtou národní socialisté (127 hlasů). Tehdy byly v obci odevzdány 2 bílé lístky. Rezoluce ze schůze MNV a akčního výboru NF v Kamenici byla odeslána krajskému akčnímu výboru a ústřednímu akčnímu výboru NF.

Kdo vyhrál volby v roce 1946

Vítězem voleb se stala Komunistická strana Československa, následovaná Československou stranou národně socialistickou, Československou stranou lidovou, Demokratickou stranou, Československou sociální demokracií a třemi menšími slovenskými stranami.

Co má dělat prezident

Prezident v prezidentské republice

Prezident je hlavou moci výkonné, většinou zároveň předsedou vlády. Je nezávislý na parlamentu, současně však nemá žádné pravomoci ve vztahu k parlamentu. Zpravidla je volen přímo či nepřímo občany státu, což mu poskytuje vysokou míru legitimity.

Co se stane kdyz nebudu volit prezidenta

Jestliže se postupující kandidát své kandidatury vzdá nebo přestane být volitelný, postupuje další v pořadí. Ve druhém kole je pak zvolen kandidát, který získá větší počet hlasů. Při opět hypotetické rovnosti hlasů je celá volba zrušena a do deseti dnů je vyhlášena nová volba.

Co se stane když nepůjdu k volbám

Obvykle je považováno za žádoucí, aby volební systém počet možných propadlých hlasů minimalizoval. Volič, jehož hlas se neprojeví, může ztrácet důvěru v daný volební systém, potažmo ztrácet zájem o účast na politickém dění a ztrácet důvěru v demokracii jako takovou.

Jaké funkce má prezident ČR

Prezident v prezidentské republice

Prezident je hlavou moci výkonné, většinou zároveň předsedou vlády. Je nezávislý na parlamentu, současně však nemá žádné pravomoci ve vztahu k parlamentu. Zpravidla je volen přímo či nepřímo občany státu, což mu poskytuje vysokou míru legitimity.

Kdy je možné volit

Aktivní volební právo mají všichni občané od 18 let, pasivní se liší podle orgánu (viz tabulka níže).

Jak Rozlisujeme volby

Volby mohou být organizovány jako: přímé – občané volí přímo, nikoliv přes prostředníky. nepřímé – volba je zprostředkována přes zvolené reprezentanty, nebo tzv. elektory (sbor volitelů), nebo prostřednictvím státního orgánu ap.

Co se stane s mým hlasem když nepůjdu k volbám

Obvykle je považováno za žádoucí, aby volební systém počet možných propadlých hlasů minimalizoval. Volič, jehož hlas se neprojeví, může ztrácet důvěru v daný volební systém, potažmo ztrácet zájem o účast na politickém dění a ztrácet důvěru v demokracii jako takovou.

Jak dopadly volby v roce 1946

Vítězem voleb se stala Komunistická strana Československa, následovaná Československou stranou národně socialistickou, Československou stranou lidovou, Demokratickou stranou, Československou sociální demokracií a třemi menšími slovenskými stranami.