Jaký žánr je pohádka?

Jaký žánr je pohádka?

Co je typické pro pohádku

Jde o vyprávění založené na básnické fantazii, zejména ze světa nadpřirozených jevů. Důležité je, že pohádkový příběh není původně vázán na podmínky reálného světa. Příběh samotný není vypravěčem prezentován jako pravdivý a posluchači zpravidla také nevěří, že by se mohl odehrát ve skutečnosti.

Co je to pohádka literatura

Literatura (z latinského littera, písmeno) neboli písemnictví, někdy také slovesnost, je v širším slova smyslu souhrn všech písemně zaznamenaných textů, v moderních definicích někdy včetně ústně tradovaných projevů (například ústní lidová slovesnost).

Co musí obsahovat pohádka

Pohádka je fantazijní, pomocí kouzelných motivů vystavěné vyprávění, jež – v protikladu k pověsti – přetváří konkrétní události a nečiní si nárok na pravděpodobnost. Zvířata a předměty mluví, hrdina komunikuje s nadpřirozenými pomocníky i protivníky. Řeší se zdánlivě neřešitelné úkoly.

Co je pohádkový motiv

Pohádky se především rozčlení na motivy. Za motivy se považují jak vlastnosti hrdinů, tak i jejich počet, jednání, předměty, atd.

Jaké jsou druhy pohádek

Kouzelná pohádka. V těchto nejrozšířenějších pohádkách vystupují různé pohádkové bytosti (vodníci, víly, čarodějové, skřítci…). Zvířecí pohádka. Legendární pohádka. Novelistická pohádka.

Jak končí pohádka

Charakteristickým rysem rámcového vypravování je obecně jeho neukončenost. Jednotlivé pohádky většinou končí podle žánrové konvence „happyendem“, ale rámec zůstává otevřený a nedopovězený. Nezaujme pointou, ale příslibem nových dobrodružství nebo možného pokračování.

Jaké jsou žánry

Do umělecké prózy patří veškerá neveršovaná epika, která se dále dělí na základní žánry jako: Román, Novela, Povídka, Fejeton, Romaneto, Pohádka, Báje, Mýtus, Esej atd. Nabízí se také další dělení – podle literárních oblastí na: Science fiction, Fantasy, Venkovskou prózu, Literaturu faktu , Detektivní román atd.

Jak se dělí literární žánry

Existují dvě možnosti dělení. Zaprvé můžeme rozlišovat poezii (veršované texty ve slokách), prózu (neveršované texty v odstavcích a kapitolách) a drama (napsané jako scénář divadelní hry). Běžnější je ale toto dělení: lyrika, epika a drama. Každý z těchto literárních druhů obsahuje různé literární žánry.

Jak se dělí pohádka

1.4.2 Základní dělení pohádek

Podle původu se dělí na dva základní druhy: a) pohádky lidové (není znám autor původního vyprávění), b) pohádky autorské (je znám autor pohádky).

Co je to pohádka

Pohádka je původně folklórní žánr závislý na ústní lidové slovesnosti. Jde o vyprávění založené na básnické fantazii, zejména ze světa nadpřirozených jevů. Důležité je, že pohádkový příběh není původně vázán na podmínky reálného světa.

Kdo vymyslel slovo pohádka

Slovo pohádka znamenalo staročesky spor, hádanku, záhadu. Josef Jungmann ve svém Slovníku českoněmeckém uvádí, že slovo pochází z polštiny, od polského slova “gadać” (mluviti, vyprávěti, tlachati), které je praslovanksého původu a je příbuzno se staroindickým “gádati” (mluví).

Co to je epika

Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura, je literární druh. Je založena na ději, vyprávění příběhu. Příběh v tomto smyslu znamená záznam událostí v čase, řadu kauzálně spojených prvků. Epika bývá vymezována vůči lyrice a dramatu.

Jaké jsou druhy žánru

Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama.EPIKA – obsahuje a popisuje určitý děj.LYRIKA – nemá děj, vyjadřuje pocity.DRAMA – je tvořeno promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav.

Co je to román

Román je rozsáhlý epický (vyprávěcí) literární žánr, řazený mezi fikci a ve své moderní podobě téměř vždy prozaický, jen málokdy veršovaný. Jedná se o velmi mnohotvárný, vnitřně rozporný a neobyčejně proměnlivý žánr s otevřenou strukturou.

Co je to lyrika

Lyrika je literární druh, který nemá děj, je to druh poezie vyslovující básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady, upřednostňující monologické vyjádření v první osobě. Lyrika nezachycuje časovou následnost událostí, své téma rozvíjí v časově souběžných obrazech.

Co je to tragédie

tragóidiá – zpěv kozlů, tragos – kozel, óidé – zpěv) neboli truchlohra je forma dramatu s vážným obsahem. Hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě. Vznik i rozvoj tragédie do své plné šíře se uskutečnil v antickém Řecku a Římě.

Co to je novela

Novela je epický žánr kratšího nebo středního rozsahu, podobně jako povídka, s níž se někdy zaměňuje. Od povídky a od románu se liší tím, že se soustředí na jeden jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh.

Co je to próza

Próza, výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od „vázané řeči“ čili poezie.

Co patří do epiky

Mezi epické žánry patří například román, novela, povídka, epos, pohádka, ale také epická poezie nebo anekdota a další. Pod epiku se řadí velké množství žánrů a neustále vznikají nové, v současnosti se jedná o nejoblíbenější literární druh.

Co je to drama

Drama je vedle prózy a poezie jedním ze základních literárních druhů. Většinou je drama založeno čistě na ději, který je však vyprávěn výhradně pomocí přímé řeči. Děj se tedy posouvá kupředu jen prostřednictvím dialogu mezi jednotlivými postavami (osobami) případně monologu postavy jedné.

Co patří do drama

Drama poznáme podle toho, že se děj odehrává pouze pomocí dialogů (rozhovorů) mezi jednotlivými postavami, případně formou monologu (postava vlastně mluví sama pro sebe, uvažuje nahlas, něco komentuje). Každé drama by mělo obsahovat nějakou zápletku (konflikt), krizi a její rozuzlení.

Co je to povídka

Povídka je epický literární žánr krátkého či středního rozsahu. Patří mezi fikci a téměř vždy je prozaický, nikoliv veršovaný. Je kratší než román a na rozdíl od něj zachycuje pouze jeden aspekt života či jeden vybraný moment, nikoliv lidský život jako celek.

Co je to poezie

Termín „poezie“ je odvozen ze starořeckého slova „poiésis“, v překladu znamenající tvorbu. Poezie je forma literárního díla, pro které jsou charakteristické výrazové umělecké prostředky, jimiž jsou metrum, rytmus, rým a symbolika (obraznost). Toto literární dílo využívá jako základní stavební jednotku verš.

Co patří do lyriky

Rozlišujeme lyrické typy např. lyriku intimní, kolektivní, přírodní, milostnou, vlasteneckou, náboženskou, reflexivní, tj. podle tematického hlediska. Lyrické žánry jsou charakteristické útlumem dějovosti a orientací na pocity, názory, dojmy a prožitky v oblasti citových vztahů.

Jaké jsou žánry dramatu

Existují tři základní dramatické žánry: Tragédie, Komedie a Činohra. Na rozdíl od prózy a poezie neslouží drama pouze ke četní, nýbrž se předpokládá, že dramatické texty budou nastudovány hereckými soubory a uvedeny na divadelní scéně.