Jaký je rozdíl mezi pohádkou a pověsti?

Jaký je rozdíl mezi pohádkou a pověsti?

Co to je pověst

Pověst je epický útvar lidové slovesnosti, obvykle definovaný jako krátké, fantasticky zabarvené vyprávění s reálnou motivací, které se odehrává v historickém čase a o jehož pravdivosti jsou vypravěč i posluchači přesvědčeni.

Jak se liší pověst od pohádky

Pověst se většinou váže k danému místu a času. Od pohádky se liší tím, že se pověst zakládá na pravdivé události. Až postupně, když se mezi lidmi šířila po generacích a každý si k ní něco přidal, tak ztrácela časem na objektivitě. Podívej se i na další pojmy v našem literárním slovníku.

Co je to pohádka

Pohádka je původně folklórní žánr závislý na ústní lidové slovesnosti. Jde o vyprávění založené na básnické fantazii, zejména ze světa nadpřirozených jevů. Důležité je, že pohádkový příběh není původně vázán na podmínky reálného světa.

Jak vznikají pověsti

Pověsti vznikaly z lidské fantazie, stačilo jen, aby je šikovný písmák zapsal. Autorem většiny existujících pověstí je v podstatě venkovský lid. Tvořil si je na základě svých poznatků, zjistil polenský autor Jan Prchal, který s přednáškou nazvanou Jak vznikaly pověsti vystupuje i v klubech a knihovnách v našem kraji.

Jaká může být pověst

Pověst může být dvojího druhu, to sice buď prozaická nebo poetická. Pověst vznikala vždy na základě pravdivé události, čímž se liší od pohádky. Protože se však šíří ústně mezi lidmi po mnoha generací, tak postupně ztrácí na objektivitě. Každý vypravěč si k jejímu obsahu totiž něco přidá, udělá ji zajímavější.

Čím se liší pověst od skutečnosti

Pověst se vyznačuje vztahem k reálné skutečnosti a časoprostorovým ukotvením. Některé pověsti obsahují skutečnou historickou dataci událostí a lze je chápat jako pomyslný záznam historické události. Na rozdíl od pohádky, která je čistě fiktivní, se pověst váže k určitému místu.

Jaké jsou druhy pohádek

Kouzelná pohádka. V těchto nejrozšířenějších pohádkách vystupují různé pohádkové bytosti (vodníci, víly, čarodějové, skřítci…). Zvířecí pohádka. Legendární pohádka. Novelistická pohádka.

Co je pohádkový motiv

Pohádky se především rozčlení na motivy. Za motivy se považují jak vlastnosti hrdinů, tak i jejich počet, jednání, předměty, atd.

Jak poznat legendu

Legenda (pochází z latinského legenda, což znamená „věci určené ke čtení“) je epický literární žánr, pojednávající o životě, smrti, mučení a zázracích určitého světce či mučedníka, příp. ostatků nebo svatého předmětu (legenda o sv. Kříži). V legendách se vyskytují zázraky a postavy křesťanské historie.

Jaký je rozdíl mezi mýtem a pověsti

Jednotlivé mýty postupem času splynuly ve vzájemně spjaté soubory mýtů jednotlivých národních (nebo širších) společenství a tak vznikly mytologie čili bájesloví (řecká, slovanská, germánská atd. mytologie). Pověst je prozaický útvar zachycující lidové vyprávění odehrávající se v minulosti.

Kdo vymyslel slovo pohádka

Slovo pohádka znamenalo staročesky spor, hádanku, záhadu. Josef Jungmann ve svém Slovníku českoněmeckém uvádí, že slovo pochází z polštiny, od polského slova “gadać” (mluviti, vyprávěti, tlachati), které je praslovanksého původu a je příbuzno se staroindickým “gádati” (mluví).

Co bývá základním tématem motivem pohádek

Základní témata

Základním motivem pohádek bývá obvykle boj dobra se zlem, pohádky určené dětem končívají vždy vítězstvím dobra.

Co to je žánr

Žánr (fran. genre – druh) je rozdělení konkrétních forem umění podle kritérií relevantních dané formě (např. literární žánr, filmový žánr, fotografický žánr, hudební žánr nebo videoherní žánr). Ve všech odvětvích umění jsou však žánry neurčité kategorie bez pevných hranic a jsou určeny především zažitými konvencemi.

Co je to literární žánr

Literární žánr (z fr. genre – rod) je označení skupin literárních děl, jež mají společné znaky definované různými kritérii.

Co je to mytologie

Mytologie (mythologie, bájesloví, případně bájeslovectví) je věda zabývající se studiem mýtů. Zároveň je také toto slovo používáno jako termín pro předmět zkoumání této vědy, pro soustavu mýtů (např. egyptská mytologie, řecká mytologie, římská mytologie).

Jak se anglicky řekne pohádka

pohádka

Hlavní překlady
Čeština Angličtina
pohádka fairy tale

Co to je epika

Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura, je literární druh. Je založena na ději, vyprávění příběhu. Příběh v tomto smyslu znamená záznam událostí v čase, řadu kauzálně spojených prvků. Epika bývá vymezována vůči lyrice a dramatu.

Co je to próza

Próza, výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od „vázané řeči“ čili poezie.

Jak se jmenuje vládce bohů

Trojici nejmocnějších bohů tvoří Zeus – nejvyšší vládce, Poseidón – vládce nad vodami a Hádés – vládce podsvětí.

Kdo to je Poseidon

Poseidón (řecky Ποσειδῶν) je starořeckým bohem moře a vodního živlu. Je to syn Kronův a Rheiin, ale hned po narození byl svým otcem pozřen stejně jako jeho bratři a sestry, kromě nejmladšího Dia, který když dospěl, donutil otce všechny děti vyvrhnout.

Co patří do prózy

Do prózy řadíme všechny texty, které nejsou napsány ve verších ani v dramatické podobě. Není úplně pravda, že bychom do ní mohli automaticky zařadit všechny texty, které mají nějaký děj (jsou epické). Do prózy patří například také úvaha, ve které děj nehraje hlavní roli a převládá u ní spíše tok myšlenek autora.

Co je to Afrodita

Afrodíté (starořecky Ἀφροδίτη, v češtině též Afrodita) je starověká řecká bohyně lásky, sexuality, plodnosti a krásy; vedle tohoto nejrozšířenějšího pojetí však může nabývat i zcela odlišných, nezřídka i nevyzpytatelných rysů. Jako jedna z nejvýznamnějších bohyní patří mezi dvanáct Olympanů.

Kdo zabil Zeuse

Ale Zeus ho podvedl a zbavil ho jeho božské moci. Kratos, zasažený Diovou zradou, se rozhodl pomstít se, tentokrát Diovi samotnému. Zeus Sparťana zabil a uvrhl ho do podsvětí, ale byl zachráněn Gaiou.

Co to je Demeter

Démétér (řecky Δημήτηρ) je v řecké mytologii dcerou Titána Krona a jeho manželky a sestry Rheie. Je bohyní plodnosti země a rolnictví. Jejím římským protějškem je Ceres.

Kdo je to Hestia

Hestia nebo Hestiá (2. p. Hestie, starořecky Ἑστία) je řecká panenská bohyně domácího krbu, rodiny a domova. Je první dcerou Titána Krona a jeho manželky Rheie, sestra Dia, Poseidóna, Háda, Héry a Démétry.