Co je pro mě umění?

Co je pro mě umění?

Co patří do umění

Umění v tomto smyslu se od starověku dělí na umění výtvarná, která vytvářejí trvalá vizuální umělecká díla (například malířství, sochařství, architektura), a umění múzická či performativní, kde umělec sám vystupuje před publikem (například tanec, zpěv, hudba, divadlo).

Jak definovat umění

"Umění je úmyslné tvoření nebo konání, jehož výsledek nad jiné výtvory a výkony vyniká jistou hodnotou již při pouhém nazírání a vnímání, tj. hodnotou estetickou." Další z definic konstatuje, že to může být i vyjádření vlastních pocitů, myšlenek, osobnostních názorů a postojů prostřednictvím různých uměleckých stylů.

Co všechno patří do výtvarného umění

Hlavními obory výtvarného umění jsou malířství, sochařství, architektura, fotografie atd. V současném umění se rozdíl mezi výtvarnými druhy stírá. Objevují se nové techniky, dochází k mísení. Vytváří se nové výtvarné techniky.

Co to je umělec

Umělec je osoba, která se věnuje (v uměleckém kontextu) malířství, sochařství, herectví, tanci, psaní, tvorbě filmů, poezie, hudby či videoher nebo jakýmkoliv jiným uměleckým profesím. Patronem umělců (zejména malířů) je sv. Lukáš.

Kdy vzniklo umění

Prvním archeologickým nálezem, který by mohl být označen za umělecké dílo, jsou čáry vyryté do mušle příslušníkem homo erectus zhruba půl milionu let před naším letopočtem. První umělecká díla člověka současného typu (homo sapiens) pochází z období mladšího paleolitu (zhruba 50 000-10 000 př. n. l.).

Kdy začalo umění

Umělecké dílo staré desetitisíce let je stejně esteticky dokonalé, jako dílo současné. První projevy výtvarného umění (sochařství a malířství) přichází v pozdním paleolitu, tedy v období 40 000 – 10 000 př. n. l. Z této doby se vyskytují sošky lidí a zvířat, jeskyní malby, drobné předměty zdobené rytou kresbou.

Co je typické pro renesanci

Charakteristika renesanceOdmítnutí gotiky a „návrat k pramenům“Nové umělecké techniky a žánry.Renesance v uměníSekularizace a role náboženstvíIndividualismus a antropocentrismus.Dualismus těla a duše.Vzestup národních jazykůSběratelství

Co přinesla renesance

Člověk se stává všestranně rozvinutou osobností. Vznikají životopisy, vlastní podobizny malířů, umělci na rozdíl od středověku podepisují svá díla. Renesance se obrací zpět k antice a antické kultuře a přebírá z ní velké množství prvků, které dále tvůrčím způsobem užívá a přetváří.

V jakém městě vznikla renesance

Nový umělecký směr – RENESANCE – vznikl již na konci 13. století v oblasti dnešní Itálie, zatímco v ostatních částech Evropy stále ještě vládl předchozí umělecký sloh – gotika. Itálie byla rozdělena na městské státy – v jednom z nich, ve Florencii, došlo ke zrodu renesance.

Co předcházelo renesanci

Renesance navazuje na středověk a završuje ho, současně se však vůči vrcholně středověkým fenoménům, zejména vůči scholastice a gotickému slohu, vymezuje. Ekonomický rozvoj západní a jižní Evropy umožnil v tomto období rozkvět umění, především malířství, sochařství a architektury.

Co přinesla světu renesance

Ekonomický rozvoj západní a jižní Evropy umožnil v tomto období rozkvět umění, především malířství, sochařství a architektury. Renesance a s ní související humanismus však ovlivnily také dobovou filosofii, hudbu, přírodní vědy a četné další oblasti.

Který směr následuje po renesanci

Vypálením Říma v roce 1527 začala renesance upadat. Svár mezi vírou a humanismem vedl k manýrismu (Mannerism).

Jak se žilo v renesanci

Renesanční dům měl větší okna než jeho gotický předchůdce, stavitelé nepoužívali lomený oblouk, ale rovné římsy. Dole uvnitř býval prostor, jemuž se říká mázhauz. Byl to obvykle nevytápěný prostor, kde majitel domu (švec, krejčí, kupec) provozoval živnost a přijímal zákazníky a obchodní partnery.

Co nasleduje po romantismu

Externí odkazy

Umělecký sloh
Předchůdce: Preromantismus Romantismus Nástupce: Realismus

Kdy končí renesance

Renesance (též renezance) je evropský umělecký sloh, který se rozšířil z Itálie a trval přibližně od 14. do 16. století.

Jak poznám renesanci

Typické rysy renesanceantropocentrismus. Klade se důraz na člověka, na lidský rozum, poznání a pozemský život.individualismus. Člověk se stává všestranně rozvinutou osobností.humanismus.vědecký základ uměnírealismus.zesvětštěnínacionalizace uměnísběratelství

Na co klade romantismus duraz

Základními kameny romantismu jsou cit, individualita (a individuální prožitek) a duše (zejména trýzněná duše). Romantismus vznikl jako reakce na monopol rozumu ve filozofii osvícenství, strohost antikou inspirovaného klasicismu. Výchozí podněty hledal v minulosti (hlavně ve středověku) a v exotických zemích.

Jaké jsou znaky romantismu

Znaky romantismudůraz na city a fantazii.individualismus – revolta, výjimečnost, touha po harmonii s přírodou.konflikt snu a procitnutí do reality.návrat k minulosti, k lidové slovesnosti.mystické motivy, tajemné scenérie (zříceniny, hřbitovy, …)

Co je typické pro renesancí

Charakteristika renesanceOdmítnutí gotiky a „návrat k pramenům“Nové umělecké techniky a žánry.Renesance v uměníSekularizace a role náboženstvíIndividualismus a antropocentrismus.Dualismus těla a duše.Vzestup národních jazykůSběratelství

Kdy končí romantismus

Romantismus je umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století.

Na co kladl důraz romantismus

Romantismus se stavěl proti racionalismu, oproti rozumu zdůrazňoval sílu lidských citů, kladl důraz na fantazii, odmítal jakékoli normy, etické i duchovní, východiskem umění učinil člověka-tvůrce. Bylo to umění vyhraněně subjektivistické a individualistické.

Jaké jsou znaky renesance

Charakteristika renesanceOdmítnutí gotiky a „návrat k pramenům“Nové umělecké techniky a žánry.Renesance v uměníSekularizace a role náboženstvíIndividualismus a antropocentrismus.Dualismus těla a duše.Vzestup národních jazykůSběratelství

Jak se pozná romantik

Romantik. Takový typ člověka miluje mít vztah a být zamilovaný. Snadno se nechá okouzlit vzhledem či příjemným chováním protějšku a pak je zklamaný, když se začne v průběhu vztahu měnit a zjistí, že se vlastně nejeví až tak ideálně jako na začátku.

Co patří do renesance

Začíná v Itálii ve 14. století tzv. „protorenesancí“ (Giotto), následuje raná renesance (Masaccio, Fra Angelico, Piero della Francesca). Mezi nejznámější tvůrce období vrcholné renesance patří Leonardo da Vinci, Rafael Santi, Michelangelo Buonarotti, Jan van Eyck, Albrecht Dürer, Pieter Brueghel.

Jak udělat romantické překvapení

Stačí jen trochu chtít a i malým gestem můžete znovu zažehnout jiskřičku vášně.Připravte partnerovi romantickou lázeňSnídaně do postele.Romantické posezení u krbu.MasážSvůdné sexy prádlo.Romantické vyznáníVečeře ve dvou.Malé překvapení na cestu do práce.