Co znamená jak stojí a leží?

Co znamená jak stojí a leží?

Jak stojí a leží význam

Jak stojí a leží nebo také úhrnkem je jedna z možností, jak přenechat věc jinému, např. ji prodat, a znamená, že zcizitel nenese jakoukoli odpovědnost za její vady, včetně vad skrytých. Výjimkou je pouze jeho ručení za ty vlastnosti, o kterých prohlásil, že je věc má, nebo které si nabyvatel výslovně vymínil.

Jak stojí a leží auto

Kupní smlouva “Jak stojí a leží” je typ smlouvy, ve které se prodávající zříká veškeré odpovědnosti za možné projevené vady na prodaném vozidle. Kupujícímu je tak tedy zároveň znemožněno případné projevené vady na vozidle reklamovat nebo kvůli nim odstoupit od smlouvy.

Jak leží a běží

Co to znamená Jedná se o převod určité množiny věcí v celém souhrnu bez přesné specifikace jakosti nebo kvantity, tedy slovy zákona – „jak stojí a leží“. Následkem takového převodu je vyloučení práv z vadného plnění, co do kvality i kvantity, což se může jevit z pohledu prodávajícího jako velmi výhodné.
Archiv

Co je vadné plnění

Vadné plnění jako podstatné porušení

právo na výměnu věci, tj. právo na odstranění vady dodáním nové bezvadné věci nebo dodáním chybějící věci (při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou – vadnou); právo na opravu věci (je však na prodávajícím, jak opravu provede);
Archiv

Jak stojí a leží Nejvyšší soud

Dle Nejvyššího soudu „umožnění převodu věcí určených individuálně nebo druhově s doložkou "jak stojí a leží" by odporovalo smyslu zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci a výrazně by znevýhodňovalo kupujícího, neboť by nemohl uplatnit svůj nárok z odpovědnosti za vady.

Na co si dát pozor při koupi auta smlouva

Identifikace vozidlavýrobce,značka,přesný název modelu,barva – zmínit případně změny, polepy a podobně,datum první registrace,identifikační číslo vozidla neboli VIN kód,poznávací značka (SPZ, registrační značka).

Jak se zbavit odpovědnosti za skryté vady

Odpovědnost za skryté vady nelze vyloučit

Jedinou možností, jak se skutečně odpovědnosti zbavit, je písemný souhlas kupujícího. V praxi se uděluje typicky v případě, kdy je prodávána „ruina“ prakticky vhodná pouze k demolici, případně rozsáhlé rekonstrukci.

Co to je záruka

Záruka označuje obecně garanci, že dojde ke splnění určité povinnosti nebo dohody, smlouvy. V českém právním řádu je konkrétně upravena jako: záruka za jakost při koupi zboží

Co je záruka za jakost

Ust. § 2113: „Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Kdy se vyplatí koupit ojeté auto

Březen a září jsou nejrušnějšími obdobími pro prodej nových aut a stejně tomu je i u těch ojetých, i když s mírným zpožděním. Mezidobí před začátkem léta je obvykle tím nejlepším obdobím roku na koupi ojetého auta, pokud tedy nechcete čekat až do zimy.

Na co se ptát v bazaru

Na co se zeptat, když kupujete ojetý vůz 5 nejdůležitějších otázekJaký je skutečný rok výrobyNebylo číslo VIN nějak upravenoJe vozidlo bez právní vadyBylo vozidlo bouranéJe vůz v dobrém technickém stavu

Co se považuje za skrytou vadu

Jak definovat skrytou vadu nemovitosti

Názvosloví je v tomto případě velmi jednoduché, neboť za skrytou vadu se považuje taková vada, co existovala už v době převzetí nemovitosti, ale nebyla zjevná a vyšla najevo až později.

Co se považuje za skrytá vada nemovitosti

Za skrytou vadu je považována taková vada, která existovala v momentě převzetí nemovitosti, ale nebyla zjevná nebo vyšla najevo až později.

Co je to garance

Záruka, zástava, jistota.

Kdy končí záruka

Zákonná záruka

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců (§ 620 odst. 1). Odstranitelná vada – nárok na opravu, nebo výměnu části.

Jak dlouho trvá záruční doba

Právní záruka na zboží platí v EU dva roky. I zde však existují určité podmínky. Právní záruka se vztahuje na jakékoli závady, které už pravděpodobně existovaly v době prodeje a které se projevily do dvou let.

Kdy jsou auta nejlevnější

A co víc, toto období (8. – 11. rok) je ze všech období nejlevnější, protože amortizace auta každým uplynulým rokem klesá jen velmi málo a náklady na údržbu jsou stále na přijatelné úrovni.

Kdy je nejlepší koupit nové auto

Březen a září jsou nejrušnějšími obdobími pro prodej nových aut a stejně tomu je i u těch ojetých, i když s mírným zpožděním. Mezidobí před začátkem léta je obvykle tím nejlepším obdobím roku na koupi ojetého auta, pokud tedy nechcete čekat až do zimy.

Na co si dát pozor při převzetí auta

Při vyzvedávání auta věnujte pozornost údaji ujetých kilometrů ujetých kilometrů: obvykle 20 až 80 kilometrů, zkontrolujte, zda nejsou na žebrech chladiče vodní nádrže nečistoty, zda je neporušený ochranný obal sedadla a přední plastový papír a zda je špína v autosedačce a metrech.

Na co si dát pozor při koupi stareho auta

Nejprve se udělejte statickou prohlídku, při které je třeba auto pořádně prolézt zvenku i zevnitř.Prověřte všechna čísla a papíry.Pořádně obejděte karoserii.Zkontrolujte provozní kapaliny.Důkladně prohlédněte interiér.Zkontrolujte elektroinstalaci.Poslechněte motor.

Jak se zbavit odpovědnosti za skryté vady vozidla

Záruka na vozidlo zakoupené od soukromé osoby

Pokud reklamaci neuzná, je třeba se obrátit na právníka a případně na soud. Nepodepisujte kupní smlouvu s těmito položkami: Jak stojí a leží – pokud najdete ve smlouvě formulaci „jak stojí a leží“, prodávající se tím zbavuje odpovědnosti za možné skryté nedostatky vozidla.

Co je skrytá vada na vozidle

skryté vady. To je na vady, které nebyl schopen kupující při koupi auta odhalit nebo na ně nebyl prodejcem dopředu upozorněn.

Na co se vztahuje záruka

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodejce za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.

Jak dlouho trvá záruka na opravu

Podle zákona je na opravy záruka 3 měsíce, pokud předpis nestanoví jinou délku, kdy např. u automobilů platí vyhláška, která stanoví 6měsíční dobu.

Jak se počítá záruka

Odkdy začíná platit dvouletá právní záruka Dvouletá záruka začíná dnem, kdy obdržíte výrobek. Jestliže vejdete do obchodu a vyjdete z něj se zakoupeným výrobkem, začíná záruční lhůta platit tímto dnem. Pokud jste za výrobek zaplatili, ale byl vám doručen později, začíná dvouletá záruka dnem doručení.