Kdo vybírá spotřební daň?

Kdo vybírá spotřební daň?

Kdo je plátce spotřební daně

(1) Plátcem je právnická nebo fyzická osoba: a) která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, daňovým odesílatelem nebo výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu ( § 9 odst.

Kdo je správcem spotřební daně

Od roku 2004 vykonává její správu Celní úřad, do konce roku 2003 správu vykonával Finanční úřad. Spotřební daň tvoří přibližně 14 % státního rozpočtu ČR.

Jaké daně vybírá celní úřad

​Celní správa je od roku 2004 výhradním správcem spotřebních daní, tj. daně z minerálních olejů, daně z lihu, daně z piva, daně z vína a meziproduktů a daně z tabákových výrobků, ke kterým doplnila soustavu daní v roce 2008 o správu tzv.

Na který není v České republice uvalena spotřební daň

Od platby daně jsou osvobozeny fyzické osoby, které vyrábí výhradně tichá vína, a za kalendářní rok ho nevyprodukují více než 2 000 litrů.
Archiv

Jak se účtuje spotřební daň

O spotřební dani se účtuje na účet 345 – Ostatní daně a poplatky a souvztažným zápisem na další účty. Podle daňových dokladů účtujeme na stranu „DAL“ (ve prospěch účtu) na účet 345 a souvztažně např. na účet 311 (Odběratelé) nebo 315 (Ostatní pohledávky).

Co patří do spotřebních daní

353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „ zákon o SPD“). Předmětem spotřební daně jsou tzv. vybrané výrobky, kterými jsou minerální oleje, líh, pivo, víno, meziprodukty a tabákové výrobky.

Kdo je správcem přímých dani v ČR

Civilní správce daně

Nejvíce známý správce daně, který se prakticky okamžitě vybaví i laikovi, je Finanční správa ČR (finanční úřad). Její vydefinování v právním podání formuluje zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky (dále jen „FS ČR“).

Jak zjistit správce daně

DEFINOVÁNA. Od roku 2021 zpřístupnila Finanční správa ČR (dále též „FS“ nebo „správce daně“) na stránkách portálu MOJE daně aplikaci modernizované Daňové informační schránky (dále jen „DIS+“), a to na základě § 69 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Jak vysoká je spotřební daň

Pokud litr bezolovnatého benzínu stojí řidiče kupříkladu 40 Kč, stát dostane 19,78 Kč (49 %). Spotřební daň zjistíme podle vzorce 12 840 Kč / 1 000 litrů = 12,84 Kč. Navíc ještě započítáme nejvyšší (21%) DPH, tedy 6,94 Kč = 40 Kč – (40 / 1,21).

Jak se počítá spotřební daň

Spotřební daň z lihu, piva či vína

Spotřební daň zjistíme podle vzorce 32 Kč x 11 stupňů / 200 (sazbu pro hektolitr dělíme půllitry) = 1,76 Kč. Navíc ještě započítáme nejnižší (10%) DPH, tedy 3,64 Kč = 40 Kč – (40 / 1,10).

Kdy se podává přiznání ke spotřební daní

3 písm. a) zákona o SPD, daňové přiznání se podává a daň je splatná nejpozději první pracovní den po dni zjištění ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků.

Kdo vybira daně v ČR

Nejběžněji jako správce daně vystupují územní finanční orgány, kterými jsou finanční úřad a finanční ředitelství, a dále územní celní orgány, kterými jsou celní úřady.

Proč stát vybírá daně

Daň je finanční částka, kterou musí občané nebo organizace platit státu v souladu se zákonem. Jedná se o způsob, jakým stát získává finanční zdroje na financování veřejných projektů a služeb, jako jsou například zdravotnictví, vzdělání, bezpečnost, infrastruktura a další oblasti.

Jak zjistím že mám přeplatek na dani

Informaci o existenci přeplatku je možné zjistit přihlášením se do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky, popřípadě u svého místně příslušného správce daně. Pokud vám takový přeplatek vznikl, doporučujeme požádat o jeho převedení na jinou daň, nebo o jeho vrácení.

Kdy se musí platit daně

Lhůta pro povinnost podat daňové přiznání je upravena v § 136 daňového řádu (dále jen „DŘ“), platí, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává nejpozději do třetího měsíce po skončení zdaňovacího období.

Na co se platí spotřební daň

Spotřební daně se v České republice (dále jen „ČR“) platí z několika vybraných komodit. Nejvíce stát vybere na spotřební dani z minerálních olejů, kam lze zařadit benzin, naftu nebo LPG. Spotřební daň je aplikována i na jiné komodity, jako například alkohol či tabákové výrobky.

Jak se vypočítává spotřební daň

Spotřební daň z lihu, piva či vína

Spotřební daň zjistíme podle vzorce 32 Kč x 11 stupňů / 200 (sazbu pro hektolitr dělíme půllitry) = 1,76 Kč. Navíc ještě započítáme nejnižší (10%) DPH, tedy 3,64 Kč = 40 Kč – (40 / 1,10).

Co se zdaňuje spotřebními daněmi

353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „ zákon o SPD“). Předmětem spotřební daně jsou tzv. vybrané výrobky, kterými jsou minerální oleje, líh, pivo, víno, meziprodukty a tabákové výrobky.

Jak se vybiraji daně

Výběr daní se provádí prostřednictvím zákonem určené povinnosti daňového subjektu stanovit si výši daně. Daňový subjekt bývá povinen sdělit správci daně skutečnosti nutné pro vyměření daně, zpravidla prostřednictvím předepsaných formulářů – daňových přiznání v termínu stanoveném daňovým zákonem.

Na co se používají daně

Daň je finanční částka, kterou musí občané nebo organizace platit státu v souladu se zákonem. Jedná se o způsob, jakým stát získává finanční zdroje na financování veřejných projektů a služeb, jako jsou například zdravotnictví, vzdělání, bezpečnost, infrastruktura a další oblasti.

Kdy dostanu preplatek za daně

Vracení přeplatku na dani z příjmů

Přeplatky se začínají zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání přiznání (do 30 dnů, tj. po 3. dubnu 2023), a to platí i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu.

Kdy prijde Preplatek daně 2023

Termín pro výplatu přeplatku je tak 3. květen, nebo 1. červen. Tento den musí finanční úřad peníze odeslat, reálně tedy můžete mít peníze na účtu až během následujícího dne.

Jaké příjmy jsou osvobozeny od daně

Od daní jsou každoročně osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona 568/1992 Sb a příjmy podle paragrafu 4 zákona. Jedná se například výdělky z příležitostné činnosti, výhry z loterií a sázek do milionu korun, příjmy z pojištění majetku, z nabytí vlastnického práva k pozemku (ze zřízení věcného břemene) a podobně.

Kdy jít na finanční úřad

K dani se musíte povinně registrovat, pokud váš obrat překročí milion korun, a to kdykoli během dvanácti uplynulých měsíců. Od ledna 2023 by mohlo dojít k navýšení příjmového limitu (kdy je přihlášení k DPH povinné) na dva miliony.

Jaké jsou druhy daní

Přímé daně lze rozdělit do dvou skupin. Tou první jsou daně z příjmů (nebo také daně důchodové), kam se řadí daně z příjmů fyzických i právnických osob. Druhou pak daně majetkové, mezi něž se řadí daň z nemovitostí (pozemky, stavby, bytové i nebytové jednotky), daň silniční a tzv. daně převodové (např.