Co je to výrobní podnik?

Co je to výrobní podnik?

Co je to výrobní činnost

Výrobní činnost je v podniku proces přeměny výrobní faktorů na výrobky. Výrobní proces se sám o sobě sestává z celé řady dalších procesů pracovních, automatických nebo převodních. Pro podnik je důležité rozhodnutí, jaké výrobky vyrábět, v jakém množství je vyrábět a pro koho jej vyrábět.

Jaké jsou typy výroby

Hlavní výroba – její výrobky tvoří hlavní náplň výroby podniku (např. montáž finálního výrobku). Vedlejší výroba – zabezpečuje výrobu součástí, prvků a polotovarů pro finální výrobek. Doplňková výroba – využití a zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby, využití volné kapacity pro jinou výrobu.

Co zahrnuje výrobní proces

Výrobní proces v podniku

– zahrnuje převzetí výrobku z výroby, jejich skladování, balení, expedici, fakturaci, servisní služby atd.

Co jsou výrobní vstupy

Všechny věci, které někdo potřebuje ke svému fungování, nazýváme vstupy. U výrobců je tedy vstupem vše, co daná firma potřebuje k výrobě svého produktu (např.

Co je to práce

Práce je v ekonomii cílevědomá lidská činnost, která vede k uspokojování lidských potřeb, k vytváření statků a služeb. V klasické ekonomii je vedle půdy a kapitálu jedním z produkčních faktorů a zastupuje zde lidský činitel.

Co znamená sériová výroba

Sériová výroba je někdy také nazývána masovou nebo hromadnou výrobou. Jedná se o výrobu velkého množství stejných produktů s použitím zaměnitelných standardizovaných součástek a dílů. Vyžaduje velmi přesné řízení a plánování výroby. Nastartování sériové výroby znamená poměrně vysoké počáteční náklady.

Co je výrobní postup

Výrobní postup určuje jednoznačně způsob výroby, zajistí opakovatelnost a stejnou kvalitu. Zabrání vzniku hrubých zmetků (a nebo alespoň určí viníka). Z dobrého postupu se dají předem spočítat nebo odhadnout časy výroby a tedy určit náklady, vytížení strojů pro ekonomické propočty a plánování výroby.

Co je to kusová výroba

Zakázková výroba (též kusová výroba) je jedním z typů výroby, typický produkcí menšího množství druhů výrobků, avšak mnoha různých variant. Pro zakázkovou výrobu je typické, že pohyb budoucích výrobků mezi pracovišti není pevně vymezen. Průběh výroby se opakuje nepravidelně nebo vůbec.

Co patří mezi výrobní faktory

Výrobní faktory členíme na tři základní – půda, práce, kapitál a další dva dodatečné-přírodní zdroje a technologie.

Co jsou výrobní služby

Výrobní služby (producer services, služby pro podniky) – jde o služby určené především firmám či úřadům, než přímo individuálním spotřebitelům. Výrobní služby jsou vázány na ostatní aktivity, výrobní či nevýrobní (banky, reklamní a marketingové agentury, právnické kanceláře, apod).

Jaký je vzorec pro práci

W = F . s Jednotky – JOULE (J) W – práce, F – síla, s – dráha 2) Vyjádři sílu ze vzorce pro výpočet práce. F = W/s 3) Jakou práci vykonáte, když zvednete kufr o hmotnosti 15 kg na stůl vysoký 80 cm W = 120 J Při zvednutí kufru, vykonám práci 120 J.

Jak nahradit slovo práce

synonymaEditovatdělání, činnost, (zdrobněle, expresivně) prácička.zaměstnání, robota, (brněnský hantec) hokna, (slangově, expresivně) rachota, facha.námaha, dřina, (v obecném jazyce, slangově) fuška, makačka.dílo, (zdrobněle, expresivně) prácička.—

Co je to přidružená výroba

Přidružená výroba

Jde zejména o těžbu písku, štěrku a kamene, výrobu stavebních hmot (vápno, cihly, betonové výrobky apod.), o pomoc jiným družstvům při provádění svépomocné investiční výstavby, zpracování řepkové slámy, proutí apod., především pro potřebu družstev.

Jak Členíme výrobní postupy

Výrobní postupy lze rozdělit podle technologie použité při výrobě výrobků:obrábění ruční a strojní,tváření,odlévání,svařování,tepelné zpracování,povrchová úprava,montáže.

Co je hromadna výroba

Sériová výroba je někdy také nazývána masovou nebo hromadnou výrobou. Jedná se o výrobu velkého množství stejných produktů s použitím zaměnitelných standardizovaných součástek a dílů. Vyžaduje velmi přesné řízení a plánování výroby. Nastartování sériové výroby znamená poměrně vysoké počáteční náklady.

Co je výsledkem výroby

Výrobní faktory

kdy jejím výsledkem jsou statky a služby, které uspokojují naše potřeby. která je zdrojem našeho příjmu (mzda). Za tento výrobní faktor se považuje pracovní síla, tedy lidé.

Co znamená Zakazkova vyroba

U zakázkové výroby se vyrábí menší množství produktů, ale často v mnoha různých variantách. Bývají to jednotlivé a nezřídka unikátní kusy vyrobené na míru. Je typické, že přesný průběh výroby se opakuje nepravidelně, nebo vůbec. Někdy je také nazývána výrobou kusovou.

Co je nejdůležitější výrobní faktor

Půda je primárním výrobním faktorem

Její zvláštností je různá kvalita, bonita – úrodnost, výhodná a nevýhodná poloha, dostupnost, propojenost, atd. Kvalita půdy ovlivňuje podmínky pro činnost ekonomických subjektů. Výhoda z vlastnění půdy je pozemková renta – důchod plynoucí z půdy.

Co je to trh

Trh – prostor, kde se střetává poptávka a nabídka a kde dochází ke koupi a prodeji zboží. určili cenu zboží a množství, které se nakoupí a prodá. vlastní vůle vyrábějí a spotřebovávají mraky zboží.

Co patří do služeb

Terciární sektor nebo také sektor služeb je v 21. století největší sektor světového hospodářství. I když jeho definice není jednoznačná, zahrnuje například obchod, dopravu a komunikace, zdravotnictví, vzdělávání, služby informační, správní a vládní, finanční, pojišťovací, právní a další služby.

Jak se dělí služby

Služby lze také dělit na spotřební/spotřebitelské služby, tržní/obchodní služby (business) a veřejné služby. Spotřebitelské služby pak na maloobchod a osobní služby (zdraví, vzdělávání, hygiena). Tržní služby lze rozdělit na tzv. výrobní služby (producer services) a dopravní a komunikační.

Kdy se vykoná práce 1 J

Na obrázku je znázorněno působení síly F. Ta se rozkládá na složku k trajektorii kolmou (F2) – ta práci nekoná – a na složku rovnoběžnou s trajektorií (F1) – ta koná všechnu práci. F1 = F × cos a. Práci 1 J vykonáme, když silou 1 N působíme po dráze 1 m, přičemž síla je rovnoběžná s trajektorií.

Kdy se koná práce

Těleso koná mechanickou práci, jestliže působí silou na jiné těleso, které se působením této síly pohybuje po určité dráze. Takto definovali práci v roce 1829 Jean Poncelet a Gustave Coriolis. Jestliže zvedáme baťoh na stůl, konáme práci. Jestliže ho jen držíme v ruce, pak mechanickou práci nekonáme.

Co je to Budget

Slovo budget je označení převzaté z angličtiny a znamená rozpočet. Jde o sumu peněz přidělenou na určitou aktivitu či pro určité období. Jako budget se označuje například firemní rozpočet, rozpočet na projekt nebo rozpočet nutný k chodu firmy.

Jak se řekne práce jinak

práce
1. činnost , konání
2. zaměstnání , místo , ( ob .) džob , flek , rachota
3. dílo , výtvor , produkt
4. chod ( stroje ), fungování , činnost ( orgánů )