Jaké jsou rozdíly v konstrukcí dílů sériově a kusové výroby?

Jaké jsou rozdíly v konstrukcí dílů sériově a kusové výroby?

Co je to kusová výroba

Zakázková výroba (též kusová výroba) je jedním z typů výroby, typický produkcí menšího množství druhů výrobků, avšak mnoha různých variant. Pro zakázkovou výrobu je typické, že pohyb budoucích výrobků mezi pracovišti není pevně vymezen. Průběh výroby se opakuje nepravidelně nebo vůbec.

Co je výsledkem výroby

Výrobní faktory

kdy jejím výsledkem jsou statky a služby, které uspokojují naše potřeby. která je zdrojem našeho příjmu (mzda). Za tento výrobní faktor se považuje pracovní síla, tedy lidé.
ArchivPodobné

Jaké jsou druhy výroby

Hlavní výroba – její výrobky tvoří hlavní náplň výroby podniku (např. montáž finálního výrobku). Vedlejší výroba – zabezpečuje výrobu součástí, prvků a polotovarů pro finální výrobek. Doplňková výroba – využití a zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby, využití volné kapacity pro jinou výrobu.

Co je to výrobní proces

1) Výrobní proces je možné definovat jako proces transformace vstupních prvků na prvky výstupní. Z hlediska lgistiky můžeme výrobní procec definovat jako plynulý tok, ve kterém dochází k transformaci surovin na finální výrobky řadou operací.

Co znamená sériová výroba

Sériová výroba je někdy také nazývána masovou nebo hromadnou výrobou. Jedná se o výrobu velkého množství stejných produktů s použitím zaměnitelných standardizovaných součástek a dílů. Vyžaduje velmi přesné řízení a plánování výroby. Nastartování sériové výroby znamená poměrně vysoké počáteční náklady.

Co znamená Zakazkova vyroba

U zakázkové výroby se vyrábí menší množství produktů, ale často v mnoha různých variantách. Bývají to jednotlivé a nezřídka unikátní kusy vyrobené na míru. Je typické, že přesný průběh výroby se opakuje nepravidelně, nebo vůbec. Někdy je také nazývána výrobou kusovou.

Jak dělíme výrobní faktory

Výrobní faktory členíme na tři základní – půda, práce, kapitál a další dva dodatečné-přírodní zdroje a technologie. Peníze jsou všeobecným ekvivalentem. Hranice výrobních možností nás informuje o produkčních možnostech dané země.

Jak Členíme výrobní proces

vedlejší výroba – zabezpečuje všechny druhy energií, například výroba elektrické energie. pomocná výroba – zabezpečuje výrobu výrobků a a realizaci procesů potřebných pro hlavní výrobu (údržbářské práce). přidružená výroba – realizace výroby bezprostředně nesouvisející s výrobním plánem podniku.

Co znamená přidružená výroba

Přidružená výroba

(1) Přidruženou výrobou se rozumí činnost družstva směřující k uplatnění práce družstevníků a k využití vlastních materiálových zdrojů v období vegetačního klidu.

Co je nejdůležitější výrobní faktor

Půda je primárním výrobním faktorem

Její zvláštností je různá kvalita, bonita – úrodnost, výhodná a nevýhodná poloha, dostupnost, propojenost, atd. Kvalita půdy ovlivňuje podmínky pro činnost ekonomických subjektů. Výhoda z vlastnění půdy je pozemková renta – důchod plynoucí z půdy.

Jaké využíváme výrobní faktory

Výrobní faktory mají své vlastníky, kteří je prodávají těm, kteří pomocí nich vytváří statky. Použití výrobního faktoru přináší výnos v podobě příslušného důchodu, a to mzdy (práce), renty (půda), zisku či úroku (kapitál).

Co jsou výrobní vstupy

Všechny věci, které někdo potřebuje ke svému fungování, nazýváme vstupy. U výrobců je tedy vstupem vše, co daná firma potřebuje k výrobě svého produktu (např.

Co je to trh

Trh – prostor, kde se střetává poptávka a nabídka a kde dochází ke koupi a prodeji zboží. určili cenu zboží a množství, které se nakoupí a prodá. vlastní vůle vyrábějí a spotřebovávají mraky zboží.

Co to je výnosy z rozsahu

funkce v krátkém období jsou výnosy pouze z jednoho variabilního výrobního faktoru. na dlouhodobou produkční funkci na vztah mezi současným proporcionálně stejným růstem objemu všech vstupů a změnou výstupu, hovoříme o výnosech z rozsahu (Returnes to Scale).

Co je to dílčí trh

Dílčí trh je trhem, na kterém se směňuje jediný druh zboží (automobily, pečivo apod.), přičemž toto zjednodušení nám umožní definovat nabídku a poptávku jako základní ekonomické kategorie. Agregátní trh je trhem veškerých statků, tzn. souhrnem všech dílčích trhů, a je kategorií makroekonomickou.

Co je to poptávka

Poptávka (značí se D, z anglického demand) je fenomén, který vyjadřuje závislost mezi množstvím zboží, které je kupující ochoten koupit, a cenou, jakou je ochoten za zboží zaplatit v určitý čas na určitém místě.

Která funkce vyjadřuje klesající výnosy z variabilního vstupu

Náklady a výnosy z variabilního vstupu

Při analýze jednotlivých nákladů v krátkém období jsme vycházeli z toho, že produkční funkce odráží nejprve rostoucí a potom klesající výnosy z variabilního faktoru.

Jaká je nejdůležitější vlastnost produkční funkce v krátkém období

Krátké období je definováno jako doba, ve které nelze změnit používané množství alespoň jednoho vstupu. V dlouhém období může pak firma měnit množství všech vstupů. Pokud vezmeme v úvahu produkční funkci dvou vstupů v krátkém období, pak za proměnnou většinou bereme práci a produkční funkce má tedy tvar Q = f(L).

Jaké základní druhy trhu rozlišujeme

V ekonomice rozlišujeme následující druhy trhů:Trh spotřebních předmětůTrh výrobních prostředkůTrh práce.Finanční trh – trh peněžní a kapitálový trh.Černý trh.

Jak funguje trh

Trh – prostor, kde se střetává poptávka a nabídka a kde dochází ke koupi a prodeji zboží. určili cenu zboží a množství, které se nakoupí a prodá. vlastní vůle vyrábějí a spotřebovávají mraky zboží. samy regulují a vyvažují.

Jaký je rozdíl mezi nabídkou a poptávkou

– dílčí (tržní) – nabídka všech výrobců jednoho druhu zboží nebo služby na určitém trhu, – celková (souhrnná) – nabídka všech výrobců všech druhů zboží nebo služeb na jednom místě. Pokud cena zboží roste, zvyšuje se i nabídka zboží. Poptávka je množství zboží, které je kupující ochoten koupit za určitou cenu.

Jaký je vztah mezi zákonem klesajících výnosů a náklady

Průměrné variabilní náklady vypočítáme

Protože v podmínkách klesajících výnosů z variabilního vstupu (L) klesá MPL, klesá i APL. Ze vztahu AVC = w/APL potom plyne, že při konstantní ceně práce a klesajícím průměrném produktu práce budou průměrné variabilní náklady s růstem výstupu růst.

Co má vliv na cenu akcie

Hlavním faktorem, který určuje cenu akcie, je nabídka a poptávka. Jak názvy napovídají, nabídka se týká dostupnosti konkrétního podílu a poptávka vyjadřuje touhu po něm. Nízká nabídka a vysoká poptávka zvyšují cenu akcie, zatímco vysoká nabídka a nízká poptávka ji snižují.

Co je to dílčí poptávka

– dílčí (tržní) – poptávka všech kupujících z daného regionu po určitém výrobku nebo službě, – celková (souhrnná) – poptávka všech kupujících v daném regionu (státě) po všech možných výrobcích nebo službách. Pokud se cena zboží zvyšuje, poptávka klesá.

Jaké faktory ovlivňují poptávku

Nejdůležitější necenové faktory (determinanty) ovlivňující poptávku:Důchody.Preference (např. módní vlivy).Očekávání spotřebitelů (např. neúroda, růst inflace, důchodů).Ceny substitutů a komplementů.Počet spotřebitelů.