Co je to monopol?

Co je to monopol?

Co znamená slovo monopol

V ekonomické teorii pod pojmem monopol rozumíme typ tržní struktury, konkrétně jednu z forem nedokonalé tržní konkurence. Jde o modelovou situaci, kdy na straně nabídky stojí pouze jeden subjekt, mající plnou kontrolu nad určitým produktem či službou.
Archiv

Kdo má v ČR monopol

V podmínkách České republiky dnes je typickým přirozeným monopolem pouze Česká pošta, a to jenom v listovních službách. V minulosti to byly společnosti SPT Telecom, ČEZ, České dráhy, a.s. Za předpokladu, že je statek nevylučitelný, ale není konkurenční, mluvíme o tzv. přirozeném monopolu.

Jaká firma je monopol

Monopol je jedna z forem nedokonalé konkurence, při které na straně nabídky existuje pouze jedna nabízející firma. Další formy nedokonalé konkurence pak jsou oligopol (duopol jako speciální případ) a monopolistická konkurence.

Co je to Monopson

Monopson je v ekonomii stav, kdy existuje pouze jeden subjekt na straně poptávky a zpravidla více subjektů na straně nabídky. Je to jedna z forem nedokonalé konkurence, souměrná s monopolem. Možné příklady odvětví: trh práce (sportovci, učitelé základních škol)

Jak vzniká monopol

Monopol je firma, která je jediným prodávajícím daného výrobku a když její výrobek nemá blízké substituty. Hlavní příčinou vzniku monopolu jsou překážky vstupu na trh, monopol zůstává jediným prodávajícím daného statku na trhu, protože ostatní firmy nemohou na trh vstoupit a soutěžit s ním.

Co je monopolizace

Jde o situaci, kdy nabídku jediného produktu zajišťuje jediná firma. Monopol (anglicky Monopoly) je pojem ekonomické teorie i praxe. Je protipólem dokonalé konkurence. Jde o situaci, kdy nabídku jediného produktu nebo služby na trhu zajišťuje jediná firma.

Co je to oligopol

Oligopol je taková struktura trhu na straně nabídky, kdy v oboru existuje jen velmi málo výrobních firem, respektive těchto pár subjektů dohromady zabírá většinový podíl nabídky. V takovéto situaci může explicitně docházet k utajeným jednáním (koluzím) na společné cenové politice a udávání směru vývoje celého odvětví.

Co je to Oligopson

Oligopson (z Antické řečtiny ὀλίγοι (oligoi) “málo„ + ὀψωνία (opsōnia) “nákup„) je tržní struktura, kdy se malý počet kupujících střetává s velkým počtem prodávajících. Tato situace na trhu typicky nastává, když je velký počet prodávajících, kteří mezi sebou soutěží v prodeji malému množství kupujících.

Co je monopolní síla

Monopolní síla je schopnost stanovit cenu vyšší než mezní náklady. Stupeň monopolní síly je možno vyjádřit pomocí Lernerova indexu (L).

Co je to struktura trhu

Struktura trhu seskupuje charakteristiky kupujících a prodávajících produktu, služby nebo odvětví. Zvažuje se tedy především počet uchazečů a poptávajících a také jejich vyjednávací síla. Jinými slovy, struktura trhu se skládá z prvků, které budou určovat cenu a částku, která bude nakonec obchodována.

Co je to dokonalá konkurence

Dokonalá konkurence je teoretický model trhu, ve kterém platí následující předpoklady: Existuje velký počet kupujících a prodávajících, z nichž žádný nemůže ovlivnit cenu nebo velikost výstupu odvětví. Produkce odvětví je homogenní. Neexistují bariéry vstupu do odvětví a výstupu z něj.

Co je to konkurence

konkurence – (z lat. concurrentia, to z concurrere = sbíhat se, shlukovat) – obecně soutěživost nebo soupeření (viz též kompetice), resp. existence soutěžícího subjektu; v nejužívanějším ekon. smyslu proces, ve kterém se střetávají různé zájmy různých subjektů trhu.

Jak se dělí konkurence

V tradičních ekonomických analýzách existují čtyři základní typy trhových struktur: dokonalá konkurence, monopolní konkurence, oligopol a monopol.

Proč vzniká monopol

Monopol je firma, která je jediným prodávajícím daného výrobku a když její výrobek nemá blízké substituty. Hlavní příčinou vzniku monopolu jsou překážky vstupu na trh, monopol zůstává jediným prodávajícím daného statku na trhu, protože ostatní firmy nemohou na trh vstoupit a soutěžit s ním.

Jaké jsou funkce trhu

2.2 Funkce trhu

Trh je nejdokonalejším regulátorem a stimulátorem ekonomického rozvo- je, pak můžeme určit jeho základní funkci, kterou je optimální alokace zdrojů, tj. takové rozdělení vzácných zdrojů mezi jednotlivé subjekty trhu, které umožní jejich nejúčinnější využití s ohledem na potřeby společnosti.

Jak funguje tržní mechanismus

Tržní mechanismus je princip vyrovnání nabídky a poptávky na základě změn ceny. Tržní mechanismus směřuje k dosažení tržní rovováhy, což je stav kdy se nabídka rovná poptávce.

Co tvoří trh

Trh přitom odpovídá na tři základní otázky: co vyrábět, jak vyrábět a pro koho vyrábět. Z hlediska územního členíme trhy na trh místní, národní a světový. Z hlediska věcného členíme trh podle předmětu koupě a prodeje na trh produktů, trh výrobních faktorů a trh peněz.

Jaké máme trhy

V ekonomice rozlišujeme následující druhy trhů:Trh spotřebních předmětůTrh výrobních prostředkůTrh práce.Finanční trh – trh peněžní a kapitálový trh.Černý trh.

Co je to trh

Trh – prostor, kde se střetává poptávka a nabídka a kde dochází ke koupi a prodeji zboží. určili cenu zboží a množství, které se nakoupí a prodá. vlastní vůle vyrábějí a spotřebovávají mraky zboží.

Co řeší ekonomika

Ekonomie – je věda o tom, jak lidé a společnost rozhodují o využití vzácných nebo omezených zdrojů ( výrobní faktory – půda ,kapitál, lidé a technologie – stroje ),které mají alternativní ( záměnné ) možnosti vyrábět různé komodity např.

Jak funguje trh

Na trhu se setkávají nabízející, kteří chtějí směnit za peníze, a poptávající, kteří za ně chtějí získat nějaké nové zboží. Cílem prodejců je maximalizace ceny, zatímco kupující si přejí pravý opak, cenu co nejnižší.

Jak se dělí ekonomie

Z hlediska zkoumání ekonomického chování a rozhodování jednotlivců, domácností, firem (podniků) či státu se ekonomie dělí na mikroekonomii a makroekonomii.

Co to je nabídka

Nabídka je množství zboží, které výrobci dodávají na trh za určitou cenu.

Kdo vymyslel ekonomii

Klasická škola – zakladatelem počátků moderní ekonomie se stal Adam Smith (1723–1790) se svým dílem Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Spolu s Davidem Ricardem a Johnem Stuartem Millem je považován za průkopníka klasické politické ekonomie.

Jaký je ekonomický systém v ČR

Současný ekonomický systém v ČR označujeme za tržní systém, ovšem s řízenými zásahy státu tam, kde tržní mechanismus selhává. Přechod od jednoho ekonomického systému k jinému označujeme jako transformační období.