Kdy končí mandát zastupitele obce?

Kdy končí mandát zastupitele obce?

Kdy zaniká zastupitelstvo

Odmítnutím slibu či složením slibu člena zastupitelstva může mandát zaniknout. Mandát rovněž zaniká rezignací člena zastupitelstva, jeho úmrtím, dnem voleb do zastupitelstva obce, či například sloučením obcí.
Archiv

Jak odstoupit ze zastupitelstva obce

Dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí mandát člena zastupitelstva obce zaniká ex lege, tedy ze zákona, dnem, kdy starosta obce obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát.
Archiv

Jak se zbavit zastupitele

Funkce zastupitele je neslučitelná například se zaměstnáním v obecním úřadě. A mandát zastupiteli podle zákona o obcích zaniká i s jeho odsouzením k nepodmíněnému trestu. Proto, pokud existuje podezření na nezákonné aktivity členů zastupitelstva, patří mezi nejefektivnější nástroje podání trestního oznámení.

Jak se daní odměny zastupitelů

Pokud nepodepíše prohlášení, sráží se u příjmů do 3000 Kč 15% srážková daň. Pokud je odměna vyšší než 3000 Kč, sráží se daň podle tabulky minimálně 20% a člen zastupitelstva musí podat daňové přiznání. ad b) další odměnu je možné poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva za stejných podmínek jako uvolněným členům.
Archiv

Kdo může být zastupitelem

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"). Podle tohoto ustanovení může být členem zastupitelstva zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) volebního zákona.

Kdy se svolává nové zastupitelstvo

Svolání zasedání zastupitelstva obce:

svolává starosta obce; obecní úřad musí na úřední desce (vč. elektronické) zveřejnit informaci o místě, době a navrženém programu nejméně 7 dní přede dnem zasedání; musí se konat minimálně 1 x za 3 měsíce a na území obce.

Kdy svolat ustavující zasedání

Podle § 91 zákona o obcích svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce dosavadní starosta (případně místostarosta) tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování2.

Co je neslučitelnost funkci

Neslučitelnost funkcí znamená, že osoba nemůže vykonávat dvě, zákonem vymezené, funkce najednou. Důvodem je předcházet (prevence) střetu zájmů při výkonu státní správy. Neslučitelnost funkcí je upravena v jednotlivých volebních zákonech, ale můžou jí stanovovat i další speciální zákony.

Kdo platí zastupitele

Odměňování zastupitelů má ve své kompetenci výhradně zastupitelstvo obce. Ze zákona mají nárok na finanční odměnu měsíčně vyplácenou z prostředků obce uvolnění členové zastupitel- stva a neuvolnění starostové.

Jaká je odměna zastupitele

Komunální politici měli v posledních letech zmrazené odměny, ale letos se dočkali valorizace. V roce 2023 za svoji veřejnou službu dostanou 1 418 až 155 943 korun hrubého měsíčně. Záleží na funkci, pracovním úvazku a lidnatosti svěřeného území.

Kdy vzniká mandát člena zastupitelstva obce

Vznik a zánik mandátu

Mandát nově zvoleným členům zastupitelstva vzniká zvolením, k němuž dojde ukončením hlasování, t. j. v aktuálním případě ve 14.00 hod. dne 24. září 2022. Mandát členu zastupitelstva zaniká ze zákona nebo vyslovením zastupitelstva obce.

Co obnáší být v zastupitelstvu obce

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd.

Jak často se koná zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Kdy lze rozpustit zastupitelstvo obce

1 zákona o obcích: „Nesejde-li se zastupitelstvo obce po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.

Jak často musí být zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Kdo nemůže být zastupitel

Zastupitelem obce by tak neměl být zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu téže obce či obce, která vykonává působnosti vůči této obci (např. ORP), krajského úřadu nebo finančního úřadu. O slučitelnosti či neslučitelnosti funkcí však rozhoduje primárně zastupitelstvo dané obce.

Co dělá zastupitel

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd.

Kdo může být zastupitelem obce

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"). Podle tohoto ustanovení může být členem zastupitelstva zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) volebního zákona.

Kdy zaniká mandát poslance

Mandát zaniká především uplynutím volebního období či rozpuštěním Poslanecké sněmovny. Kromě toho také tehdy, pokud poslanec či senátor odepře po zvolení složit slib nebo jej složí s výhradou, pokud pozbude státní občanství, pokud bude zvolen prezidentem či jmenován soudcem nebo pokud zemře.

Kdo svolává zastupitelstvo obce

Svolání zasedání zastupitelstva obce:

svolává starosta obce; obecní úřad musí na úřední desce (vč. elektronické) zveřejnit informaci o místě, době a navrženém programu nejméně 7 dní přede dnem zasedání; musí se konat minimálně 1 x za 3 měsíce a na území obce.

Kdo rozpouští zastupitelstvo obce

Jestliže tak zastupitelstvo obce neučiní, Ministerstvo vnitra zastupitelstvo obce rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu (§ 67 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).

Kdo platí zastupitelé

Odměňování zastupitelů má ve své kompetenci výhradně zastupitelstvo obce. Ze zákona mají nárok na finanční odměnu měsíčně vyplácenou z prostředků obce uvolnění členové zastupitel- stva a neuvolnění starostové.

Jak dlouho trvá mandát senátora

Senát je nerozpustitelný, každé dva roky se volí třetina senátorů. Senátorem může být zvolen každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 40 let a není u něho ve dnech voleb omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Co obnáší práce zastupitele obce

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd.

Kdo může rozpustit Senát

Senát je nerozpustitelný, každé dva roky se volí třetina senátorů. Senátorem může být zvolen každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 40 let a není u něho ve dnech voleb omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.