Jak převzít být?

Jak převzít být?

Na co si dát pozor při přebírání bytu

Připravili jsme pro Vás seznam věcí, které byste měli zkontrolovat při převzetí bytu:Sanitární technika.Tlak vody.Dveře, okna a parapety.Zkřívení podlahy a stěn radši ověřte pomoci vodováhy.Poklepejte na kachličky, abyste zjistili případné prázdnoty a jiné nedostatky.Zásuvky.Funkčnost bojleru.
Archiv

Co dělat s věcmi po nájemníkovi

Nový občanský zákoník naštěstí v §2296, odst. 1 stanovuje, že o věci zanechané v bytě bývalým nájemníkem se musíte postarat pouze na přiměřeně dlouhou dobu. Pokud si tedy své věci po předchozím upozornění v přiměřeně dlouhé lhůtě nevyzvedne, můžete je na jeho účet prodat.

Jak vrátit byt

Skončí-li vám pronájem bytu, jste povinni majiteli vrátit klíče. V jakém stavu byste ale měli byt odevzdat, je vhodné předem ošetřit v nájemní smlouvě. Zabráníte tak dohadům, zda jste měli byt před odchodem například vymalovat. Praktické je vyhotovit protokol o převzetí bytu i o jeho předání zpět pronajímateli.
Archiv

Jak postupovat při predani bytu

Standardně ukončení probíhá předáním bytu (a klíčů), domluvou nad případnými škodami a podpisem předávacího protokolu. Trvejte vždy na tom, aby akt předání bytu a jeho vybavení nebyl pouze ústní, nýbrž i písemný. Domluvte si s pronajímatelem, že společně sepíšete předávací protokol, a nechce si jednu kopii.

Co zkontrolovat u novostavby

Na co si dát pozor při přebírání novostavbyRovnost zdí a podlah.Kvalita provedení podlah, lišt a jejich spojůRozmístění zásuvek.Poškrábání oken, rámů, dveří, baterií, parapetů, oplechování atd.Usazení WC, umyvadel, vany – správné spáry.Těsnění a otevírání dveří i oken.Kvalita provedení dveří a prahůOsazení radiátorů

Co delat kdyz nájemník nechce opustit byt

Zákony v ČR Vám v podstatě dávají jen jedinou možnost. Jedinou Vaší legální možností je žaloba na vyklizení nemovitosti k Okresnímu soudu. Pokud budete mít smůlu na alespoň trochu právně obeznámeného „nájemníka“, ten se proti rozsudku odvolá ke Krajskému soudu.

Jak dostat cloveka z bytu

Z právního hlediska nejlepším a zároveň zákonným postupem je podání žaloby na vyklizení nemovitosti, a pokud se ani ve lhůtě určené v rozsudku žalovaná osoba nevystěhuje, můžete podat návrh na její vystěhování soudním vykonavatelem nebo exekutorem.

Jak vymahat kauci

Výzvu je nejlépe učinit písemným doporučeným dopisem s dodejkou adresovaným pronajímateli. V něm je třeba poukázat na skutečnost, že v rámci konkrétní uzavřené nájemní smlouvy byla složena na účet pronajímatele kauce a že nájemní poměr skončil, avšak svěřené prostředky vráceny nebyly.

Kdo maluje být

Máte-li to napsáno ve smlouvě, nejde o nepřiměřené ustanovení, protože nájemce má malovat byt v rámci běžné údržby i během nájmu. Také ale záleží na délce nájemního vztahu. Čím delší doba, tím spíš platí povinnost byt vymalovat.

Kdo maluje byt

Máte-li to napsáno ve smlouvě, nejde o nepřiměřené ustanovení, protože nájemce má malovat byt v rámci běžné údržby i během nájmu. Také ale záleží na délce nájemního vztahu. Čím delší doba, tím spíš platí povinnost byt vymalovat.

Kdy se vrací kauce z nájmu

Pronajímatelka má povinnost vrátit vám jistotu, a to za podmínek ujednaných v nájemní smlouvě, zároveň však za podmínek uvedených v občanském zákoníku. To znamená, že má povinnost vrátit kauci do jednoho měsíce od data skončení nájmu bytu.

Jak dlouho se říká novostavba

Vhodnou otázkou na úvod je možná to, jak dlouho je dům vlastně novostavba Odpověď je snadná – jednoduše tak dlouho, dokud ji od developera nekoupí a nezačne užívat první majitel. Jestliže si takovou nemovitost pořídíte a rozhodnete se ji ihned prodat se ziskem dál, pak se stále jedná o novostavbu.

Jak dlouho trvá žaloba na vyklizení

Soudní vyklizení nemovitosti

Po podání žaloby bude následovat soud. Řízení může trvat několik měsíců, protože české soudy fungují spíše pomaleji. Pokud se nájemce odvolá, může vás čekat i několikaleté martyrium.

Jak vymáhat nájemné

Když nájemce platit přestane, můžete nájem vypovědět a začít vymáhat dlužné nájemné. Vymožení nájemného může začít neoficiální písemnou výzvou. Tím lze dát nájemci čas, aby svůj dluh zaplatil v přiměřené lhůtě. Pokud by tak neučinil, zašle se mu předžalobní výzva, která už značí předzvěst soudního sporu.

Jak se zbavit člověka s trvalým pobytem

Jestliže určitá osoba pobývá ve Vašem domě či bytě na základě služebnosti, musíte takovéto užívání strpět. Služebnost může zaniknout pouze na základě dohody nebo soudního rozhodnutí. Dále zaniká tehdy, nastanou-li takové trvalé změny, pro kterou služebná věc již nemůže sloužit panujícímu pozemku nebo oprávněné osobě.

Kdy se nevrací kauce

Pronajímateli ze zákona přísluší povinnost vrácení kauce po skončení nájmu, a to bez zbytečného odkladu, pokud není v nájemní smlouvě sjednáno jinak. Vrácení kauce je vázáno na skončení nájmu, nikoliv na vyklizení bytu.

Co dělat když nechce vrátit kauci

Pokud Vám odmítá vrátit kauci, i přesto, že jste na tom byli dohodnutí, tak mu pošlete zprávu, že pokud nevrátí tu kauci, tak to budete řešit přes právníka a pak přes soud. Že ať si nemyslí, že mu tu kauci necháte. Zadržuje Vám peníze, které jsou Vaše.

Kdo platí malování bytu

Nájemce by měl zařízení udržovat ve funkčním stavu a pravidelně kontrolovat, zda funguje. Do toho pak spadá i kontrola termostatických hlavic s elektronickým řízením, vodovodních baterií, ale i hlásiče kouře. Dále také nájemce hradí sám malování, tapetování a opravu omítek.

Jak často by se mělo malovat

Jak často malovat Jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje. Zpravidla se ale setkáte s doporučeními vymalovat cca jednou za 4-5 let. Pokud máte v rodině malé děti nebo domácího mazlíčka, je z hygienických i estetických důvodů radno nově vymalovat cca každé 2 roky.

Co se může strhnout z kauce

Zpravidla má pronajímatel právo kauci započíst k úhradě dlužného nájemného, služeb a nedoplatků při jejich vyúčtování. Pokud dojde k poškození pronajímaného bytu, nebo jeho vybavení, může pronajímatel z kauce odečíst náklady na opravy případných škod, které za dobu trvání nájmu vznikly.

Co musí mít novostavba

Nově stavěné budovy musí mít téměř nulovou spotřebu energie. Přesněji se množství jejich spotřebované primární neobnovitelné energie má pohybovat v rozmezí od 60 do 160 kWh/m2 za rok. Nové požadavky však tuto hodnotu výrazně sníží. Pro běžné rodinné domy se bude nově pohybovat mezi 70–75 kWh/m2 za rok.

Co se považuje za novostavbu

Novostavba je termín používaný v oblasti nemovitostí a označuje budovu, která byla nedávno dokončena a poprvé uvedena na trh. Většinou jde o novou stavbu, ale může se jednat i o rekonstrukci stávající budovy, která byla tak výrazně přestavěna, že se dá považovat za novostavbu.

Co dělat když se nájemník nechce vystěhovat

Zákony v ČR Vám v podstatě dávají jen jedinou možnost. Jedinou Vaší legální možností je žaloba na vyklizení nemovitosti k Okresnímu soudu. Pokud budete mít smůlu na alespoň trochu právně obeznámeného „nájemníka“, ten se proti rozsudku odvolá ke Krajskému soudu.

Kdy vás může majitel vyhodit z bytu

Pokud porušujete smlouvu podstatným způsobem – například závažně poškozujete byt – může vám dát okamžitou výpověď. Jako nájemník máte nárok na tříměsíční výpovědní dobu, i v případě okamžité výpovědi máte jeden měsíc na vystěhování.

Co se stane když Nezaplatim nájem

Pokud nájemce nezaplatí, můžete mu poslat okamžitou výpověď, která musí být v písemné formě. Dnem doručení nájemní smlouva končí a nájemník se musí nejpozději do 1 měsíce od skončení nájmu vystěhovat. Obrázek: Při okamžité výpovědi se musí nájemník do měsíce vystěhovat.