Co je to Behaviorismus?

Co je to Behaviorismus?

Kdo je zakladatelem behaviorismu

Behaviorismus (z anglického behaviour=chování) je psychologický směr, který ztotožňuje duševno a vědomí s chováním. Za tvůrce behaviorismu je považován americký psycholog Watson, který je tvůrcem tzv. S-R schématu (stimul- reakce).
Archiv

Co tvoří základ Behavioristického přístupu v psychologii

Behaviorismus (z anglického behavior – chování) je přístup v psychologii vycházející z předpokladu, že chování lze vědecky zkoumat bez znalosti vnitřních duševních stavů organismu. Snaží se zkoumat proces adaptace živočicha na prostředí.

Kdy vznikl Behaviorismus

Watson (1878-1958) Je zakladatelem behaviorismu – roku 1912 vychází jeho behavioristický manifest. Studiem krys v bludišti zjistil, že při učení je současně zapojeno více smyslových modalit. Předmětem psychologie je dle něj chování lidí a zvířat.

Co je to Black Box psychologie

Černá skříňka (angl. Black box) znamená v kybernetice, psychologii i sociologii systém, u kterého známe pouze vstupy a výstupy, ale nevíme nic o tom, co se děje uvnitř, čili jak hodnoty výstupů vznikají.

Co je to KBT

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je v současné době jedním z nejrozšířenějších psychoterapeutických směrů. Terapie vznikla v druhé polovině 20. století ze základů kognitivní a behaviorální terapie, rozšiřuje původní zaměření behaviorální terapie, soustřeďuje se na proces učení a jeho využití v léčbě.

Co to je introspekce

Introspekce je pozorování a zaznamenávání povahy vlastního vnímání, myšlení a cítění. Pečlivé zkoumání vlastních subjektivních zkušeností. Jedná se o opak extrospekce, tedy observace vnějšího světa/druhých lidí.

Který z psychologických přístupu bere nejvíce v potaz kulturní prostředí

Který z následujících psychologických přístupů bere nejvíce v potaz kulturní prostředí Behaviorální.

Co je to psychicky

Psychika (z řec. psyché – duše) je souhrn duševních dějů během celého lidského života. Skládá se ze dvou základních dimenzí: prožívání a chování. Jedná se o nejzákladnější a nejobecnější psychologický pojem.

Co je to černá skříňka

Černá skříňka je zařízení umisťované zpravidla do letadel (v tomto kontextu se užívá také termín letový zapisovač) a jiných dopravních prostředků za účelem zaznamenávání nejdůležitějších parametrů letu pro objasnění příčin případné havárie.

Co je to DBT terapie

DBT je založena na kombinaci principů dialektické filosofie a behaviorální terapie. Klade důraz na učení se flexibilitě a hledání rovnováhy na místo extrémů, pochopení principů vlastního chování pacientů a behaviorální nácvik nových dovedností.

Co to je Gestalt terapie

Gestalt terapie je humanistický, prožitkový a psychosomatický směr v psychoterapii. Osoby jsou představovány jako otevřené systémy provázané se svým okolím. Cílem je u osob dosáhnout sjednocení těla, pocitů a rozumu.

Co to je kognitivní

Kognitivní funkce člověku umožňují vnímat svět kolem sebe, jednat, reagovat, zvládat různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí.

Co je to Extrospekce

Pozorování člověka a jeho chování v přirozeném, nebo uměle navozeném prostředí, nebo-li extrospekce (opak introspekce), je poměrně běžná metoda z oboru psychologie, jejímž výsledkem má být objektivní a důkladný popis pozorovaného.

Co to je pozitivní psychologie

Pozitivní psychologie je psychologické odvětví zabývající se vědeckým studiem pozitivních emocí, životních zkušeností a osobnostních rysů a jejich vlivem na život jedince a fungování společenství a institucí.

Jaké je nejpřesnější vymezení pojmu introspekce

Introspekce je pozorování a zaznamenávání povahy vlastního vnímání, myšlení a cítění. Pečlivé zkoumání vlastních subjektivních zkušeností.

Co je to Prozivani

Psychika (z řec. psyché – duše) je souhrn duševních dějů během celého lidského života. Skládá se ze dvou základních dimenzí: prožívání a chování. Jedná se o nejzákladnější a nejobecnější psychologický pojem.

Jak se projevuje nervové zhroucení

Mezi hlavní příznaky patří chronický pocit psychické únavy a tělesné nemohoucnosti, přehnaná sebekritika a snížená sebeúcta, podrážděnost, negativismus, bolesti hlavy, trávicí obtíže, úbytek či přírůstek váhy, poruchy spánku či zkrácený dech.

Jak vypada cerna skrinka

Jsou uloženy v koncové části trupu, která při většině tragických havárií zůstává nejméně poškozena. Záznamníky jsou vytvořeny tak, aby odolaly extrémním podmínkám, jako je voda, žár i přetížení. Černá skříňka přitom nemá černou barvu, ale většinou jasně oranžová, aby ji bylo možné co nejsnáze najít.

V jakém roce byla černá skříňka vynalezena

Černou skříňku vynalezl australský inženýr David Warren roku 1954, trvalo to ale pak ještě dva roky, než vyrobil první prototyp. Warren přišel na nápad zaznamenávat dění v kokpitu v roce 1953 při vyšetřování nehody letadla typu Comet, které bylo v té době prvním tryskovým dopravním letadlem.

Jak se léčí porucha osobnosti

Dosud nejlépe prozkoumaná je terapie emočně nestabilní poruchy osobnosti (hraniční typ). Při ní se používá mj. dialekticko-behaviorální terapie (zkratka DBT, z anglického dialectical behaviour therapy) a terapie založená na mentalizaci (zkratka MBT, z anglického mentalisation-based therapy).

Jak vzniká hraniční porucha osobnosti

Biopsychosociální teorie přičítají vznik hraniční poruchy osobnosti interakcím mezi vrozenou citovou zranitelností a špatným prostředím v dětství. Podle Látalové a kol. se jedná o nejčastější poruchu osobnosti, která se objeví v psychiatrické péči.

Co je to Systemika

Co je to systemika Systemický přístup je obecný, otevřený a eklektický vědecký model zahrnující teorie, jimž je společné neredukcionalistické zacházení s komplexitou. Jeho paradigmatem je užitečnost a účinnost v rámci psychických a sociálních systémů.

Jaké jsou druhy psychoterapie

Racionální psychoterapie.Sugestivní psychoterapie.Hypnóza.Psychoterapie empatickým rozhovorem.Relaxační a imaginační psychoterapie.Nácviková psychoterapie.Psychoanalýza.Kognitivně behaviorální terapie.

Co to je exekutivní funkce

Exekutivní funkce (v souvislosti s neurologií či psychiatrií) jsou kognitivní procesy, které zahrnují schopnost člověka organizovat své myšlenky a činnosti, stanovovat priority, efektivně hospodařit s časem a rozhodovat se.

Co je to postoj

Postoje ovlivňují naše vnímání, myšlení a chování.

Známe-li vzájemně své postoje, svět je předvídatelnější. Postoj je v podstatě hodnocení nějakého objektu. Postoje obsahují kognitivní, emoční a behaviorální aspekt. Kognitivní komponentu tvoří určité přesvědčení, které vůči objektu zastáváme.