Co je to Black Box psychologie?

Co je to Black Box psychologie?

Co je to Behaviorismus

Behaviorismus je myšlenkový směr, v jehož centru zájmu stojí chování, jeho pozorování a analýza. Psychologie je podle pojetí behaviorismu čistě objektivní, experimentální přírodní věda. Jejím cílem je předvídání a ovládání chování.

Co je to Pavlovův reflex

Je to neměnná odpověď organismu na dráždění receptorů zprostředkovaná reflexním obloukem. Prováděl pokusy na psech a došel k závěru, že jeden ze základních mechanismů, kterým se jedinec učí adaptovat na okolní prostředí, je vytváření podmíněných reakcí.

Kdo je zakladatelem behaviorismu

Behaviorismus (z anglického behaviour=chování) je psychologický směr, který ztotožňuje duševno a vědomí s chováním. Za tvůrce behaviorismu je považován americký psycholog Watson, který je tvůrcem tzv. S-R schématu (stimul- reakce).

Co je to Asocianismus

Asocianismus je filozofický směr 17. století, který věří, že veškerá psychika vzniká na základě smyslového vnímání dle slavné věty "Nic nění ve vědomí, co dříve nebylo ve smyslech". Směr se oddělil od britského empirismu a vysvětloval psychické dění především na základě asociací (spojů) mezi psychickými obsahy.

Co to je introspekce

Introspekce je pozorování a zaznamenávání povahy vlastního vnímání, myšlení a cítění. Pečlivé zkoumání vlastních subjektivních zkušeností. Jedná se o opak extrospekce, tedy observace vnějšího světa/druhých lidí.

Co je podmíněný podnět

Podmíněný podnět: Původně neutrální podnět, který při podmiňování, získává schopnost vyvolat nepodmíněný reflex. V Pavlovových experimentech je to zvuk, světlo, které vyvolá slinění. Podmíněný reflex: Vzniká pomocí staré nepodmíněné reakce. Je vyvolán podmíněným podnětem.

Jak funguje reflexní oblouk

Reflexní oblouk je nervová dráha, po které se uskutečňuje průběh reflexu. U obratlovců nevede většina senzorických neuronů přímo do mozku, nýbrž do synapse v míše, která umožňuje rychlejší reakce aktivací míšních motorických neuronů bez zpoždění směrování signálů až do mozku.

Co je to KBT

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je v současné době jedním z nejrozšířenějších psychoterapeutických směrů. Terapie vznikla v druhé polovině 20. století ze základů kognitivní a behaviorální terapie, rozšiřuje původní zaměření behaviorální terapie, soustřeďuje se na proces učení a jeho využití v léčbě.

Co je to Gestalt psychologie

Gestaltismus (z něm. gestalt = tvar, forma, struktura) je psychologický směr reagující na asocianismus, který jako primární a základní prvky psychiky chápe celostní psychické útvary. Hlavní výzkumnou metodou gestaltismus je fenomenologická introspekce.

Co to je kognitivní

Kognitivní funkce člověku umožňují vnímat svět kolem sebe, jednat, reagovat, zvládat různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí.

Co je to Extrospekce

Pozorování člověka a jeho chování v přirozeném, nebo uměle navozeném prostředí, nebo-li extrospekce (opak introspekce), je poměrně běžná metoda z oboru psychologie, jejímž výsledkem má být objektivní a důkladný popis pozorovaného.

Co je to reflex

Reflex je základní funkční prvek nervové soustavy. Je to neměnná automatická odpověď organismu na dráždění receptorů zprostředkovaná reflexním obloukem. Podle okolností vzniku lze reflexy dále rozdělit na nepodmíněné a podmíněné (získané).

Jak dělíme reflexy

Reflexy dělíme na vrozené (nepodmíněné) a získané (podmíněné). Nepodmíněné reflexy zajišťují nižší nervovou činnost, podmíněné reflexy vyšší nervovou činnost. (např. chuťový podnět vybaví vždy sekreci slin).

Co jsou míšní reflexy

Míšní reflexy

V této části se budeme nejdříve zabývat míšními reflexy. Reflex je základní funkční jednotkou motoriky. Jejich morfologickým podkladem jsou specializované neuronální okruhy, které řídí funkci svalů tak, aby daly vznik účinným pohybům. Bez těchto okruhů by nemohly být provedeny ani ty nejjednodušší pohyby.

Jak se nazývá nervová buňka

Neuron, česky nervová buňka, je základní funkční a histologická jednotka nervové tkáně. Jsou to vysoce specializované buňky, schopné přijmout, vést, zpracovat a odpovědět na speciální signály. Přenášejí a zpracovávají informace z vnitřního i vnějšího prostředí a tím podmiňují schopnost organismu na ně reagovat.

Co je to DBT terapie

DBT je založena na kombinaci principů dialektické filosofie a behaviorální terapie. Klade důraz na učení se flexibilitě a hledání rovnováhy na místo extrémů, pochopení principů vlastního chování pacientů a behaviorální nácvik nových dovedností.

Jaké jsou druhy psychoterapie

Racionální psychoterapie.Sugestivní psychoterapie.Hypnóza.Psychoterapie empatickým rozhovorem.Relaxační a imaginační psychoterapie.Nácviková psychoterapie.Psychoanalýza.Kognitivně behaviorální terapie.

Jak probíhá Gestalt terapie

Terapeut využívá sám sebe jako nástroj terapie a díky svému uvědomování dává klientovi zpětnou vazbu. Setkání se odehrává na tzv. hranici kontaktu. Zde má klient možnost zakoušet a zvědomovat aktuální jevy, nalézá vlastní zdroje pro plynulé navazování kontaktu a stahování se z něj.

Jak studovat psychoterapii

Psychoterapeut je zpravidla absolvent minimálně bakalářského studia jakéhokoliv humanitního oboru a psychoterapeutického výcviku. Na tom stráví zhruba pět let, kde se učí, jak psychoterapii vykonávat.

Co je to postoj

Postoje ovlivňují naše vnímání, myšlení a chování.

Známe-li vzájemně své postoje, svět je předvídatelnější. Postoj je v podstatě hodnocení nějakého objektu. Postoje obsahují kognitivní, emoční a behaviorální aspekt. Kognitivní komponentu tvoří určité přesvědčení, které vůči objektu zastáváme.

Co to je Kognice

Kognice je termín vztahující se k získávání a zpracování informací a k používání znalostí. Řadí se sem především vnímání, pozornost, paměť, utváření konceptů, asociace, jazyk, představivost a řešení problémů. Slovo pochází z latinského slovesa cognoscere („poznávat, zkoumat“).

Co to je introspektivní

Introspekce je pozorování a zaznamenávání povahy vlastního vnímání, myšlení a cítění. Pečlivé zkoumání vlastních subjektivních zkušeností. Jedná se o opak extrospekce, tedy observace vnějšího světa/druhých lidí.

Jaké jsou metody psychologie

Existují tři základní typy výzkumu v psychologii podle cíle: prognostické, diagnostické a výzkumné – ty na rozdíl od předchozích dvou typů (které jsou aplikovanými nástroji určenými ke "zkoumání" konkrétního jedince) slouží k obecnějšímu rozšiřování teoretického poznání.

Co je to Zornicový reflex

Automatická reakce zornice na různou intenzitu osvětlení se nazývá zornicový reflex. Barvu duhovky určuje množství v ní obsaženého pigmentu. Úlohou cévnatky je především vyživovat vnitřní vrstvu oka. Vpředu vybíhá v řasnaté těleso, které se v propojení s čočkou uloženou za zornicí podílí na zaostřování předmětů.

Co je to Babinského reflex

Babinskiho reflex se vybavuje špendlíkem nebo ostrou hranou špejle, kterou táhneme po zevní straně planty od paty směrem k malíku, odkud pokračujeme až po tarso-metatarsální skloubení palce. Jako normální je považováno, když nenastane žádná odpověď, a nebo když pacient před podnětem "ucukává" (tzv. dráždivá planta).