Co je to percepční?

Co je to percepční?

Co je to percepce

Vnímání (též percepce) zachycuje to, co v daný okamžik působí na smysly, informuje o vnějším světě (barva, chuť) i vnitřním (bolest, zadýchání). Vnímání je subjektivním odrazem objektivní reality v našem vědomí prostřednictvím receptorů. Umožňuje základní orientaci v prostředí, respektive v aktuální situaci.

Co to je kognitivní

Kognitivní funkce člověku umožňují vnímat svět kolem sebe, jednat, reagovat, zvládat různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí.

Co je interpersonální percepce

Interpersonální percepce. Interpersonální percepce se vztahuje již přímo na vnímání člověka člověkem. Úsudek o určité sociální situaci či o druhých lidech (například úsudek o uchazečce o zaměstnání, která se přihlásí na konkurz v našem podniku) si tvoříme pouze z části na základě podnětů z dané sociální situace.

Co je vizuální percepce

Zraková percepce spočívá ve schopnosti rozeznávat vizuální podněty, rozlišovat a interpretovat je na základě asociací s dřívějšími zkušenostmi. Jedná se o dynamický proces (pozorování, sledování a zpracování pozorovaného, pochopení).
ArchivPodobné

Jak dělíme počitky

Podprahový počitkový práh (nevytvoří počitek). Dolní počitkový práh (nejnižší intenzita podnětu, kterou již zaregistrujeme). Horní počitkový práh (nejvyšší intenzita podnětu, kterou ještě zaregistrujeme). Nadprahový počitkový práh (registrujeme jako bolest).

Co znamená socialni percepce

Sociální percepce neboli sociální vnímání je způsob vnímání jiných osob, který podléhá určitým zákonitostem. Patří sem tendence uvažovat o ostatních v určitých kategoriích, stereotypech a schématech, kde velkou roli hrají různé efekty vnímání, jako např. efekt prvního dojmu.

Co to je kognitivní porucha

Co to znamená Mírná kognitivní porucha (Mild Cognitive Impairment – MCI) je poměrně široký pojem používaný k popsání mírných, ale měřitelných poruch paměti či poznávacích funkcí, například soustředění, rozhodování nebo orientace.

Co to je exekutivní funkce

Exekutivní funkce (v souvislosti s neurologií či psychiatrií) jsou kognitivní procesy, které zahrnují schopnost člověka organizovat své myšlenky a činnosti, stanovovat priority, efektivně hospodařit s časem a rozhodovat se.

Co je efekt mírnosti

Efekt mírnosti a shovívavosti – sympatické osoby subjekt hodnotí v pozitivních vlastnostech výše a negativních níže, tj. pozitivní vlastnosti přeceňuje a negativní podceňuje. Kategorizace – zařazování vnímaných objektů, ať jsou to věci, osoby nebo události, do určitých tříd podle shodnosti znaků.

Co jsou monokulární vodítka

Monokulární vodítka: (vodítka jednoho oka)

Objekty za fixačním bodem se pohybují zdánlivě ve stejném směru. Bližší předměty se také pohybují rychleji, než-li předměty vzdálené.

V jakém pořadí probíhá proces vnímání druhých lidí

Velkou roli hrají smyslové vjemy, kdy si na člověku všímají například stylu oblékání, vůně nebo zabarvení hlasu. Poté na ně působí prostředí, kde dochází k setkání, osobní role dané osoby, profese nebo také její příslušnost k určité skupině. Jedním z faktorů je posuzování jedince podle celkového dojmu, tedy haló efekt.

Jaký je rozdíl mezi Počitkem a vjemem

Je to spojení mezi naším vědomím a objektivním materiálním světem. Na rozdíl od počitků, vjem vyžaduje předchozí zkušenost, která umožní rozpoznat o co se jedná. Na příklad počitky červené barvy, obrazu květu, bolesti od píchnutí se o trn a vůně, dohromady zprostředkují našemu vědomí vjem růže.

Co je Počitkový práh

Dolní počitkový práh je určen nejnižší možnou intenzitou podnětu, která vede ke vzniku příslušného smyslového počitku. Tento absolutní práh slouží k odhadu citlivosti určitého smyslu, tím že určuje minimální velikost podnětu, který je možno odlišit od nepřítomnosti tohoto podnětu.

Jak lze charakterizovat sociální percepci

Sociální percepce neboli sociální vnímání je způsob vnímání jiných osob, který podléhá určitým zákonitostem. Patří sem tendence uvažovat o ostatních v určitých kategoriích, stereotypech a schématech, kde velkou roli hrají různé efekty vnímání, jako např. efekt prvního dojmu.

Jak poznat poruchu paměti

Symptomy kognitivních poruchztráta paměti (zvláště krátkodobé)postižení úsudku.poruchy orientace v čase a prostoru.problémy s rozhodováním.obtížná komunikace.neadekvátní pláč či smích.

Co to je vaskulární demence

Vaskulární demence je obvykle progresivní onemocnění, při kterém odumírá čím dál více mozkových buněk a mozkové tkáně. S postupujícím onemocněním se poruchy zhoršují. U některých pacientů se mohou náhle zlepšit duševní schopnosti, zároveň však může být stejně náhlé i zhoršení stavu.

Co patří mezi kognitivní procesy

Kognitivní systém čili soubor všech kognitivních procesů zahrnuje vnímání, paměť, učení, představivost, myšlení (a v rámci něj usuzování, posuzování, řešení problémů, rozhodování se, tvoření nových myšlenek a spolu s tím tvořivost) a také pozornost a řeč.

Co to je atribuce

Atribuce je sociálně-psychologický pojem označující nevnímání události jako úplně náhodné dění, přičemž lidé podléhají tendenci připisovat věcem významy, tj. mít potřebu věcem rozumět a vysvětlovat si je.

Co je to haló

Halové jevy, zkráceně halo, jsou optické úkazy, které vznikají odrazem, lomem či difrakcí slunečních respektive měsíčních paprsků díky drobným ledovým krystalkům v atmosféře. Aby došlo ke vzniku těchto úkazů, je zapotřebí, aby krystalky ledu měly tvar šestiboké destičky nebo hranolku.

Co je to haló efekt

Haló efekt nebo také efekt prvního dojmu je kognitivní zkreslení, při kterém dochází k chybě ve vnímání a posuzování osob či věcí. Vzniká v době, kdy objekt nebo osobu vidíme poprvé či po delší době. Získané první dojmy na základě vnějších vlivů a povrchových kritérií pak ovlivňují dojmy pozdější.

Co to je Počitek

počitek (Sensation) = Odraz jednoduchých vlastností předmětů a jevů okolního světa, které bezprostředně působí na smyslové orgány (např. červená barva jablka).

Kdy zacina demence

Je třeba si uvědomit, že po skončení středního věku mezi 60. a 65. rokem prochází lidský mozek přirozeným procesem degenerace: zmenšuje se jeho objem, mozek ztrácí některé neurony a při přenosu nervových signálů přestává být tak účinný, jako tomu bylo dříve.

Jak začíná demence

Počínající demence se projevuje různě, člověku se například zmenšuje okruh jeho zájmů, začíná být paranoidní, zapomíná nebo se přestává orientovat v čase, nepamatuje si nejnovější události. Pokud se neléčí, postupuje demence tak rychle, že během tří až čtyř let už nezvládne péči o takto nemocného člověka ani rodina.

Jak začíná stařecká demence

Časné příznaky stařecké demence jsou občasné změny osobnosti a lehká ztráta paměti a komunikačních schopností spolu s problémy s logickým uvažováním. Postupná patologie se projevuje zhoršením paměti a počátkem zhoršování kognitivních funkcí.

Co je atrofie mozku

Celková ztráta mozkového objemu – mozková atrofie – je dynamický proces, který začíná již v časných fázích RS. K zániku nervových elementů dochází v bílé i šedé hmotě.