Co to je percepce?

Co to je percepce?

Co to je kognitivní

Kognitivní funkce člověku umožňují vnímat svět kolem sebe, jednat, reagovat, zvládat různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí.

Co je vizuální percepce

Zraková percepce spočívá ve schopnosti rozeznávat vizuální podněty, rozlišovat a interpretovat je na základě asociací s dřívějšími zkušenostmi. Jedná se o dynamický proces (pozorování, sledování a zpracování pozorovaného, pochopení).
ArchivPodobné

Co je interpersonální percepce

Interpersonální percepce. Interpersonální percepce se vztahuje již přímo na vnímání člověka člověkem. Úsudek o určité sociální situaci či o druhých lidech (například úsudek o uchazečce o zaměstnání, která se přihlásí na konkurz v našem podniku) si tvoříme pouze z části na základě podnětů z dané sociální situace.

Jak lze charakterizovat sociální percepci

Sociální percepce neboli sociální vnímání je způsob vnímání jiných osob, který podléhá určitým zákonitostem. Patří sem tendence uvažovat o ostatních v určitých kategoriích, stereotypech a schématech, kde velkou roli hrají různé efekty vnímání, jako např. efekt prvního dojmu.

Co to je exekutivní funkce

Exekutivní funkce (v souvislosti s neurologií či psychiatrií) jsou kognitivní procesy, které zahrnují schopnost člověka organizovat své myšlenky a činnosti, stanovovat priority, efektivně hospodařit s časem a rozhodovat se.

Co to je kognitivní porucha

Co to znamená Mírná kognitivní porucha (Mild Cognitive Impairment – MCI) je poměrně široký pojem používaný k popsání mírných, ale měřitelných poruch paměti či poznávacích funkcí, například soustředění, rozhodování nebo orientace.

Co to je Počitek

Počitek je nejjednodušším elementem našeho vnímání a je základním materiálem pro složitější procesy: paměť, myšlení. Jedná se o výsledný prvek jednoho analyzátoru (smyslu) – např. receptor + nerv + mozek. Tvoří obraz jednoho znaku vnímaného předmětu (např.

Co jsou monokulární vodítka

Monokulární vodítka: (vodítka jednoho oka)

Objekty za fixačním bodem se pohybují zdánlivě ve stejném směru. Bližší předměty se také pohybují rychleji, než-li předměty vzdálené.

Co je efekt mírnosti

Efekt mírnosti a shovívavosti – sympatické osoby subjekt hodnotí v pozitivních vlastnostech výše a negativních níže, tj. pozitivní vlastnosti přeceňuje a negativní podceňuje. Kategorizace – zařazování vnímaných objektů, ať jsou to věci, osoby nebo události, do určitých tříd podle shodnosti znaků.

Co je to haló efekt

Haló efekt nebo také efekt prvního dojmu je kognitivní zkreslení, při kterém dochází k chybě ve vnímání a posuzování osob či věcí. Vzniká v době, kdy objekt nebo osobu vidíme poprvé či po delší době. Získané první dojmy na základě vnějších vlivů a povrchových kritérií pak ovlivňují dojmy pozdější.

Co je to sociální role

Sociální role je očekávaný způsob chování, který se váže k určitému sociálnímu statusu a vztahu jedince k ostatním lidem (např. lékař, ředitel, matka, otec, dcera, syn atd.). Tento způsob chování je určován řadou charakteristik, jako je pohlaví jedince, jeho věk, postavení, profese apod.

Co patří mezi kognitivní procesy

Kognitivní systém čili soubor všech kognitivních procesů zahrnuje vnímání, paměť, učení, představivost, myšlení (a v rámci něj usuzování, posuzování, řešení problémů, rozhodování se, tvoření nových myšlenek a spolu s tím tvořivost) a také pozornost a řeč.

Jak poznat poruchu paměti

Symptomy kognitivních poruchztráta paměti (zvláště krátkodobé)postižení úsudku.poruchy orientace v čase a prostoru.problémy s rozhodováním.obtížná komunikace.neadekvátní pláč či smích.

Co to je vaskulární demence

Vaskulární demence je obvykle progresivní onemocnění, při kterém odumírá čím dál více mozkových buněk a mozkové tkáně. S postupujícím onemocněním se poruchy zhoršují. U některých pacientů se mohou náhle zlepšit duševní schopnosti, zároveň však může být stejně náhlé i zhoršení stavu.

Jak dělíme počitky

Podprahový počitkový práh (nevytvoří počitek). Dolní počitkový práh (nejnižší intenzita podnětu, kterou již zaregistrujeme). Horní počitkový práh (nejvyšší intenzita podnětu, kterou ještě zaregistrujeme). Nadprahový počitkový práh (registrujeme jako bolest).

Jaký je rozdíl mezi Počitkem a vjemem

Je to spojení mezi naším vědomím a objektivním materiálním světem. Na rozdíl od počitků, vjem vyžaduje předchozí zkušenost, která umožní rozpoznat o co se jedná. Na příklad počitky červené barvy, obrazu květu, bolesti od píchnutí se o trn a vůně, dohromady zprostředkují našemu vědomí vjem růže.

Co to je atribuce

Atribuce je sociálně-psychologický pojem označující nevnímání události jako úplně náhodné dění, přičemž lidé podléhají tendenci připisovat věcem významy, tj. mít potřebu věcem rozumět a vysvětlovat si je.

Co je to haló

Halové jevy, zkráceně halo, jsou optické úkazy, které vznikají odrazem, lomem či difrakcí slunečních respektive měsíčních paprsků díky drobným ledovým krystalkům v atmosféře. Aby došlo ke vzniku těchto úkazů, je zapotřebí, aby krystalky ledu měly tvar šestiboké destičky nebo hranolku.

Co je efekt svatozáře

Tendence posuzovat druhé podle celkového dojmu. Často se jedná o posuzování na základě prvního dojmu, ale zpravidla převládá dojem nejsilnější (často to jen bývá právě ten první). Efektem tohoto zkreslení bývá neúměrné překvapení, když zjistíme, že nějaký sympatický člověk spáchal zločin nebo se jinak provinil.

Co je Labelling

Labeling je pojem označující pojmenovávání odkazů, tlačítek, nadpisů a dalších rozkliknutelných prvků na webových stránkách. Dobře provedený labeling výrazně zvyšuje množství prokliků. Popisky by měly být co nejvýstižnější a informovat dostatečně o tom, kam odkaz vede.

Jaké mohou být sociální role

Sociální role jsou skupinou sdílená očekávání, která se týkají toho, jak se má určitá osoba ve skupině chovat. Ve skupině role určuje, jak se má konkrétní jednotlivý člen skupiny chovat vůči ostatním, jaké úkoly má ve skupině nebo navenek plnit. Příkladem je role vůdce, pokladníka, nováčka.

Kdy zacina demence

Je třeba si uvědomit, že po skončení středního věku mezi 60. a 65. rokem prochází lidský mozek přirozeným procesem degenerace: zmenšuje se jeho objem, mozek ztrácí některé neurony a při přenosu nervových signálů přestává být tak účinný, jako tomu bylo dříve.

Jak začíná demence

Počínající demence se projevuje různě, člověku se například zmenšuje okruh jeho zájmů, začíná být paranoidní, zapomíná nebo se přestává orientovat v čase, nepamatuje si nejnovější události. Pokud se neléčí, postupuje demence tak rychle, že během tří až čtyř let už nezvládne péči o takto nemocného člověka ani rodina.

Jak začíná stařecká demence

Časné příznaky stařecké demence jsou občasné změny osobnosti a lehká ztráta paměti a komunikačních schopností spolu s problémy s logickým uvažováním. Postupná patologie se projevuje zhoršením paměti a počátkem zhoršování kognitivních funkcí.

Proč vzniká demence

Demenci může způsobit řada příčin – důležité je jejich včasné rozpoznání. Nejčastěji je demence způsobena Alzheimerovou nemocí, a to až 6 z 10 případů. K dalším příčinám patří narušení cévního zásobení mozku, které může souviset s vysokým krevním tlakem nebo postižením mozkovou mrtvicí.