Co to jsou dohady?

Co to jsou dohady?

Jak účtovat dohady

Například dohadnou položku na úroky zaúčtujete na účty 388/662, očekávanou náhradu škody na účty 388/648. Dohadné položky pasivní jsou částky, které nelze ke konci účetního období zaúčtovat jako závazek, neboť není známa přesná částka, ale patří do nákladů tohoto období.
ArchivPodobné

Jak se tvoří dohady

Jako příklady vzniku dohadných položek aktivních je možno uvést pohledávky za pojišťovnou, kde pojistná událost ještě nebyla pojišťovnou uzavřena, dále pak pohledávky z titulu způsobených škod a podobně, kde výši pohledávky vůči jinému subjektu určí soud a soudní řízení není dosud uzavřeno, výnosové úroky, které nebyly …

Co se účtuje na účet 389

Na účtu 389 zachycujeme očekávané závazky, u kterých známe období a účel, ale neznáme přesnou částku (nemáme fakturu). Jedná se buď o dlouhodobé závazky nebo krátkodobé závazky splatné do 12 měsíců dle smlouvy. Dohadné položky ovlivňují výsledek hospodaření, proto musí být odhady reálné, aby výsledek nebyl zkreslen.

Kdy se účtuje na účet 388

Účet slouží pro zaznamenání pohledávek kdy neznáme částku ani období např neuzavřené řízení s pojišťovnou.

Co se účtuje na 381

Náklady příštích období zahrnují vaše výdaje, které máte v aktuálním roce, ale nákladově spadají do období následujícího. Obecně můžeme říci, že v běžném období budete účtovat na vrub účtu 381 – Náklady příštích období.

Jak se účtuje tvorba rezerv

V případě rezerv ve finanční činnosti se účtuje o tvorbě na vrub příslušného účtu účtové skupiny 57 (v praxi nejčastěji účet 574 – Tvorba a zúčtování rezerv ve finanční činnosti) a ve prospěch účtu příslušné rezervy účtové skupiny 45. O rozpouštění (zrušení) rezervy se účtuje opačným účetním zápisem.

Co se účtuje na účet 379

Účet 379–Jiné dluhy je zařazen do účtové skupiny 37-Jiné pohledávky a závazky. Na tomto účtu jsou zachycovány závazky, které obsahově nespadají do ostatních účtových skupin účtové třídy 3 a zároveň pro ně není v rámci účtové skupiny 37 vytvořen samostatný účet (viz výklad účtové skupiny 37).

Kdy pouzit účet 383

383 – Výdaje příštích období

Tento účet používáme v případech, kdy náklady souvisejí s běžným účetním obdobím, ale k rozvahovému dni nebyly uskutečněny výdaje za ně. Účet 383 souvisí s nákladovými účty skupiny 5. Příkladem může být nájemné účtované pozadu nebo např. vyúčtování energií zpětně.

Co se účtuje na účet 648

Účet 648 – Ostatní provozní výnosy

Na tento účet se účtují výnosy neuvedené na předchozích účtech, patřící do provozní činnosti (viz provozní, finanční) a také dotace k úhradě nákladů, které musí být účtovány ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účet.

Co to je výnos

Výnos v ekonomii podniku představuje peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. Opakem výnosů jsou náklady.

Co je účet 383

383 – Výdaje příštích období

Tento účet používáme v případech, kdy náklady souvisejí s běžným účetním obdobím, ale k rozvahovému dni nebyly uskutečněny výdaje za ně. Účet 383 souvisí s nákladovými účty skupiny 5. Příkladem může být nájemné účtované pozadu nebo např. vyúčtování energií zpětně.

Co je to Odložená daň

V případě odloženého daňového závazku jde o daň z příjmů, kterou bude muset účetní jednotka zaplatit v budoucích obdobích a vznikla z přechodných rozdílů. Naopak odložená daňová pohledávka představuje výši daně z příjmů, o kterou si účetní jednotka daň z příjmů v budoucnosti sníží.

Jak funguje rezerva

Rezerva má klientovi sloužit jako pohotovostní rezerva. Tedy určená částka, kterou chce mít klient k dispozici v méně kolísavém portfoliu, pro případ, že by peníze chtěl nebo potřeboval nečekaně vybrat. Rezervu můžete využít i v případě, že klient nemá jasně definovaný cíl.

Co je účet 333

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje různé dluhy vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu škody, nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, stipendia, náhrady za používání vlastních pracovních prostředků apod.

Co se účtuje na účet 479

Účet 479 – Jiné dlouhodobé dluhy

05. 2023. Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje dlouhodobé dluhy z obchodního i neobchodního styku, pro které není na účtech účtové skupiny 47-Dlouhodobé dluhy určen samostatný syntetický účet, např. přijetí dlouhodobé zápůjčky, dodávka na dlouhodobý dodavatelský úvěr apod.

Co jsou dohadné účty aktivní

O dohadné položce aktivní budeme účtovat v případě, že nemáme všechny potřebné podklady k účetnímu případu, neznáme přesnou částku, a proto nemůžeme účtovat o pohledávce. Typickým příkladem je pojistná náhrada od pojišťovny.

Jak se účtují dohadné položky

Dohadné položky aktivní se účtují na vrub účtu 388 – Dohadné účty aktivní souvztažně ve prospěch výnosů, dohadné položky pasivní se účtují ve prospěch účtu 389 – Dohadné účty pasivní souvztažně na vrub nákladů nebo majetkových účtů v závislosti na tom, čeho se dohadná položka týká.

Co se účtuje na 668

Tento účet slouží ke sledování výnosových poplatků za finanční činnosti, např. směna peněz, operace s cennými papíry, pojištění, zprostředkování finančních činností, tzn. finanční výnosy, pro které není náplň na ostatních účtech finančních výnosů. Tento účet slouží také k účtování přijatých darů ve finanční oblasti.

Co se účtuje na účtu 548

Účtuje se zde pojistné majetkového pojištění,pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody,příspěvky různým právnickým komorám,různým sdružení.

Co je to Revenue

Příjem (revenue) je americký obchodní termín pro množství peněz, které společnosti obdrží ze svých aktivit v daném období, většinou z prodeje výrobků a/nebo služeb zákazníkům.

Co to je obrat

Obrat je množství peněz přijatých za konkrétní účetní období. Ve firmě jde o součet všech příjmů za dané období. Příklad: Máte firmu a v květnu jste prodali své výrobky za 100 000 Kč. Váš obrat za květen je tedy 100 000 Kč.

Kdy vzniká odložená daň

Odložená daňová pohledávka často vzniká v případech, kdy účetní uznání nákladu předchází daňovému uznání – může se jednat o tvorbu účetních opravných položek k pohledávkám, které se v budoucnosti přemění na opravné položky daňové – účetní náklad tedy předchází náklad daňový, a ačkoliv nám tento náklad v současnosti …

Co je splatná daň

Splatná daň

Jedná se o daň, která pro účetní jednotku v případě daňové povinnosti znamená odtok finančních prostředků, v případě přeplatku přísun finančních prostředků. Splatná daň vychází vždy z výsledku hospodaření za zdaňovací období, které je ve většině případů i účetním obdobím.

Jak poznat plnohodnotnou rezervu

Plnohodnotná rezerva může být jiné velikosti nebo na jiném ráfku než ostatní pneumatiky, které běžně používáte. Pokud používáte takovou rezervu, nezařazujte ji do rotace pneumatik. Poznámka: ujistěte se, že legislativa toto umožňuje. V některých zemích musí být na jedné nápravě vždy dvě shodné pneumatiky.

Jak se účtují rezervy

Účtování o rezervách

Obecně se účetně zachytí tvorba rezervy na vrub (má dáti) výsledkového účtu nákladů a ve prospěch (dal) účtu příslušné rezervy. Rozpouštění (zrušení) rezervy se zaúčtuje opačným účetním zápisem, tj. na vrub (má dáti) účtu příslušné rezervy a ve prospěch (dal) výsledkového účtu nákladů.