Jak se stát ředitelem MŠ?

Jak se stát ředitelem MŠ?

Kdo může být ředitelem MŠ

b) Ředitelem školy může být pouze ten, kdo získal praxi ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji.

Co musí splnovat reditelka MŠ

Ředitel školy musí splňovat obecné kvalifikační předpoklady pedagogického pracovníka, jimiž jsou svéprávnost (dříve nazývaná způsobilostí k právním úkonům), odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou ředitel vykonává, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a prokázání znalosti českého jazyka.

Jaké vzdělání musí mít ředitel školy

Jako uchazeč o práci ředitele musíš mít vystudované magisterské vzdělání a také navazující kvalifikační studium pro ředitele, které si ale také můžeš dodělat až po přijetí na pozici ředitele.

Jak dlouho může být ředitel školy

472/2011 Sb., upravuje šestileté „funkční období“ ředitelů veřejných škol. Podle § 166 odst. 2 jmenuje zřizovatel ředitele na vedoucí pracovní místo na období 6 let.
ArchivPodobné

Jak se vybírá ředitel školy

Jmenování ředitele

Ředitel je jmenován zřizovatelem na základě vyhlášení konkursního řízení. Zřizovatel má možnost toto řízení vyhlásit každých 6 let.

Kdo je nad reditelem

Generální ředitel řídí celou organizaci, vytváří strategii a politiku směřující ke stanoveným cílům. Během své činnosti musí vyhodnocovat finanční a další analýzy týkající se činnosti firmy. Schvaluje finanční rozpočty a rozhoduje v marketingové, obchodní i výrobní politice firmy.

Co dělá zástupce ředitele školy

Popis pracovní pozice. Zastupování ředitele školy v jeho nepřítomnosti. Zajišťování úkolů pedagogicko-organizačního charakteru z pověření ředitele školy. Řízení a zajišťování hospodářských úkolů ve škole.

Co obnáší práce ředitele školy

Ředitel školy (zastarale též řídící (učitel)) je pracovník, který je zodpovědný za správu a řízení školy, popř. školského zařízení. Ředitel nese plnou zodpovědnost za kvalitu a efektivitu vzdělávacího procesu a také za finanční řízení školy. Pod jeho kompetence spadá také přijímaní a propouštění učitelů.

Co dělá zástupce ředitele

zástupce tvoří úvazky učitelů, rozvrh hodin, suplování vyučujících,počty žáků ve třídách, pomáhá řešit výchovné a kázeňské problémy ve třídách, kontroluje učitele jak plní svoji práci, v pololetí veškerou dokumentaci a vysvědčení, tvoří podklady pro finanční hodnocení učitele a ty předkládá řediteli.

Kdo může odvolat ředitele školy

14 školského zákona. Česká školní inspekce (ani školská rada) sama nedisponuje pravomocí ředitele školy odvolat. Tuto pravomoc třímá v rukou pouze zřizovatel školy. Česká školní inspekce však může podat návrh na odvolání ředitele v případě zjištění závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení.

Jak vyhlásit konkurz na ředitele školy

Zřizovatel je povinen vyhlásit konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská rada. Vyhlášení konkursu má za následek ukončení pracovního poměru ředitele školy uplynutím doby, na kterou byl sjednán.

Kdo voli ředitele školy

Funkční období ředitele je šest let, poté obec či kraj, které školu zřizují, mohou (ale nemusí) vyhlásit konkurz nový. Výběrová komise je sedmičlenná, vedle obce v ní má zastoupení i pedagogický sbor, rodiče, kraj či školní inspekce. Obec nemusí ředitelem jmenovat vítěze konkurzu.

Kdo jmenuje zástupce ředitele školy

Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení.

Kdo platí ředitele školy

Plat se řediteli zpravidla vyplácí z finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých škole či školskému zařízení na platy. Zřizovatel však může přispívat i na mzdové výdaje školy nebo školského zařízení (a v některých případech má dokonce zákonnou povinnost tak činit).

Kdo může být zástupcem ředitele

Může jím být vedoucí zaměstnanec (např. zástupce ředitele pro 1. stupeň základní školy, vedoucí ekonomického útvaru) anebo zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem (např. ekonom, který dle organizačního řádu není vedoucím zaměstnancem).

Kdo jmenuje ředitele školy

„ředitelé“) jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. Vzhledem k tomu, že ředitele do funkce jmenuje zřizovatel školy a nikoli jeho zaměstnavatel, jedná se o tzv. vnější jmenování, tedy jmenování subjektem odlišným od zaměstnavatele.

Jak odvolat ředitelku MŠ

14 školského zákona. Česká školní inspekce (ani školská rada) sama nedisponuje pravomocí ředitele školy odvolat. Tuto pravomoc třímá v rukou pouze zřizovatel školy. Česká školní inspekce však může podat návrh na odvolání ředitele v případě zjištění závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení.

Jak se stát ředitelem školy

Ředitelem školy se může stát jen osoba, která splňuje předpoklady pro činnost pedagogického pracovníka. Dále musí mít praxi ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji.

Kdo vybírá ředitele školy

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitele školské právnické osoby zřizované obcí nebo svazkem obcí a ředitele příspěvkové organizace jmenuje na pracovní místo ředitele zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního …

Kdo zastupuje ředitele školy

Nikoho z Vás snad nepřekvapí, že tímto statutární orgánem je právě konkrétní osoba ředitele školy. Na základě předchozích informací se dá tedy konstatovat, že ředitel školy je vždy plně právně zodpovědný za své činění v dané škole, už jen proto, že ji právně zastupuje navenek.

Co dělá ředitel školy

Ředitel školy (zastarale též řídící (učitel)) je pracovník, který je zodpovědný za správu a řízení školy, popř. školského zařízení. Ředitel nese plnou zodpovědnost za kvalitu a efektivitu vzdělávacího procesu a také za finanční řízení školy. Pod jeho kompetence spadá také přijímaní a propouštění učitelů.