Kdy použít likvidaci bez vazby?

Kdy použít likvidaci bez vazby?

Co znamená likvidace faktur

Likvidace přijatých faktur spočívá v tom, že se provede přiřazení příjemek k příslušné přijaté faktuře. Likvidace faktur pomáhá uživateli kontrolovat, zda dodané zboží odpovídá následně obdržené faktuře od dodavatele. Kursorem stačí označit fakturu a stisknout modrý odkaz Likvidovat.

Jak zrušit likvidaci v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Likvidační doklad je zobrazen na konkrétní faktuře na záložce Likvidace. Z místní nabídky zobrazené prostřednictvím pravého tlačítka myši zvolte povel Otevřít. Program POHODA Vás přepne přímo na likvidační doklad, který smažete prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+Del.

Jak zlikvidovat fakturu v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Pokud znáte variabilní symbol faktury, můžete použít povel Likvidace -> z nabídky Záznam/Přenos ->, resp. klávesovou zkratku Ctrl+L. Nejprve zadejte variabilní symbol platby, poté stiskněte klávesu Enter, hradící doklad zkontrolujte a uložte.

Jak zlikvidovat fakturu

Zlikvidovat přijatou fakturu nebo její část lze několika způsoby. Zálohovou fakturou, Bankovní úhradou, Pokladním dokladem, nebo Likvidací bez vazby.

Co je likvidace bez vazby

Likvidace bez vazby umožňuje zlikvidovat pohledávku nebo závazek bez vazby na účetnictví, tzn. že není nutné vytvářet svázaný (bankovní, pokladní) hradicí doklad.

Jak zlikvidovat staré účetní doklady

Skartace dokumentů: Po vypršení skartačních lhůt můžete dokumenty určené ke skartaci zlikvidovat. Nejlepší je použít klasickou skartovačku, případně si na skartaci objednejte skartační firmu. Ta krom skartování papíru zlikviduje i CD, harddisky nebo třeba šanony včetně kovu.

Kdy je ukončena likvidace

Likvidace končí okamžikem , kdy je požadovaným způsobem naloženo s likvidační podstatou, tj. použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli (majetek převzal poslední z věřitelů), nebo jejím odmítnutím.

Co je Likvidace bez vazby

Likvidace bez vazby umožňuje zlikvidovat pohledávku nebo závazek bez vazby na účetnictví, tzn. že není nutné vytvářet svázaný (bankovní, pokladní) hradicí doklad.

Jak odečíst zálohovou fakturu v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Pokud byla záloha vyplacena přes pokladnu, nemáte ji tedy zapsanou v agendě Zálohové faktury, potom použijte povel Záznam/Ruční odpočet zálohy. Na záložku Položky faktury uveďte záporně částku, která byla uhrazena zálohou.

Jak v pohodě zlikvidovat dobropis

Program POHODA Vás poté přepne do agendy Likvidace a na záložce Závazky kliknete na odpovídající opravný daňový doklad a zvolíte Zlikvidovat. Pokud byl Opravný daňový doklad zadán se zápornou částkou (nahrazuje dřívější Dobropis), v agendě Banka, resp. Pokladna se vytvoří Výdajový doklad na zápornou hodnotu.

Jak uzavřít rok v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

V účetnictví nejdříve proveďte povelem Účetní uzávěrka… z nabídky Účetnictví/Uzávěrka. Tato funkce provede uzavření všech účtů. Zůstatky jednotlivých rozvahových účtů zaúčtuje proti závěrkovému účtu 702 a zůstatky výsledkových účtů převede na účet 710.

Kdy začíná běžet skartační lhůta

Skartační lhůta začíná běžet 1. lednem následujícího roku po vyřízení dokumentu nebo uzavření spisu. Například značka S3 znamená dát do skartu (stoupy) za tři roky, A5 znamená předat do archivu k trvalému uložení za pět let a značka V3 znamená po třech letech rozhodnout, zda dát do skartu nebo do archivu.

Jak dlouho se musí uchovávat účetnictví

Skartační lhůty, aneb jak dlouho archivovat

Typ dokumentu Lhůta
stejnopisy evidenčních listů 3 roky
účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví 5 let
účetní doklady (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy…) 5 let
účetní knihy 5 let

Jak dlouho trvá likvidace

Likvidace je individuální záležitost a odvíjí se od množství závazků a stavu majetku společnosti. Proces likvidace není časově omezen. V podstatě se ale dá říci, že i u nejmenší společnosti je délka likvidace minimálně 4 měsíce.

Co znamená kdyz je firma v likvidací

Likvidace společnosti představuje právní postup směřující k ukončení podnikání, vypořádání jejího majetku a vyrovnání dluhů věřitelům. V konečném důsledku pak likvidace vede k zániku společnosti v podobě výmazu z obchodního rejstříku.

Jak zrušit zálohovou fakturu

Vydané zálohové faktury, resp. Přijaté zálohové faktury nejsou daňové doklady, lze je tedy stornovat nejen účetním způsobem vystavením stornovacího dokladu, ale také pouze k určitému datu, bez vystavení stornovacího dokladu.

Jak zrušit datovou uzávěrku v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Účetní jednotku můžete následně odemknout v nabídce Nastavení/Zámek k datu odtržením pole Uzamknout k datu a smazáním data uzamčení. Poté zrušíte účetní uzávěrku prostřednictvím nabídky Účetnictví/Uzávěrka/Účetní uzávěrka…, kde zatrhněte volbu Zrušit převody zůstatků.

Kdy se vystavuje dobropis

Dobropis se vystavuje v případě, že jste poskytli na zboží či službu slevu až po vystavení faktury. Např. když kvalita dodávky neodpovídá sjednaným podmínkám, pokud dojde k vrácení části či celé dodávky zpět, došlo k chybné fakturaci sjednané částky, dodání menšího množství zboží než bylo sjednáno apod.

Jaké účty musí být nulové

Účty pořízení zásob (111, 131) by měly mít k rozvahovému dni nulový zůstatek. Zůstatky na účtech zásob (112, 132) by měly souhlasit se stavem zásob ve skladové evidenci a se skutečným stavem zjištěným v účetnictví. Celková aktiva v rozvaze by měla být rovna celkovým pasivům.

Co se musí skartovat

Kromě klasických dokumentů v papírové podobě se skartují také dokumenty na CD, DVD nebo jiných nosičích, již neplatná nebo opotřebovaná razítka, případně fotodokumentace či filmové a zvukové záznamy.

Jak postupovat při skartaci

Nejprve archivujte, pak vyřazujte. Dle Zákona o archivnictví a spisové službě se skartací rozumí vyřazení nepotřebných dokumentů. A takto vyřazené dokumenty mohou být archivem určeny ke zničení, případně i k předání a trvalému uložení do archivu.

Jak dlouho schovávat účtenky

Jak dlouho archivovat doklady5 let: účetní knihy, účetní doklady (faktury, pokladní doklady, aj.), odpisové plány, účtový rozvrh, přehledy nebo účetní záznamy, inventurní soupisy;10 let: účetní závěrka, výroční zpráva, daňové doklady rozhodné pro stanovení daně z přidané hodnoty.

Jak dlouho je firma v likvidaci

Likvidace je individuální záležitost a odvíjí se od množství závazků a stavu majetku společnosti. Proces likvidace není časově omezen. V podstatě se ale dá říci, že i u nejmenší společnosti je délka likvidace minimálně 4 měsíce. Důvodem jsou zákonem stanovené lhůty.

Co znamená kdyz je firma v likvidaci

Likvidace společnosti představuje právní postup směřující k ukončení podnikání, vypořádání jejího majetku a vyrovnání dluhů věřitelům. V konečném důsledku pak likvidace vede k zániku společnosti v podobě výmazu z obchodního rejstříku.

Co se stane když nezaplatím zálohovou fakturu

Jelikož vystavená zálohová faktura není účetní ani daňový doklad, nepředstavuje žádný problém situace, kdy zákazník zálohovou fakturu neuhradí. Pokud nedojde k dodání zboží nebo poskytnutí služby. Neuhrazenou zálohovou fakturu je možné z evidence zálohových faktur vyřadit libovolným způsobem – vymazat, stornovat apod.