Jak uzavřít rok v pohodě?

Jak uzavřít rok v pohodě?

Jak v pohodě uzavřít rok

Účtování na přelomu roku nastavíte v agendě Účetnictví/Uzávěrka/Účtování na přelomu období zatržením volby Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky. Účtování v novém roce je ve stavovém řádku označeno písmenem "p" za číslem roku (například 2023p znamená účtování v roce 2023 bez uzavření roku 2022).
ArchivPodobné

Jak založit nový rok v pohodě

Změna účetního roku bez účetní uzávěrky – Přechodné obdobíPostup.1/ Ve stavovém řádku vpravo dole vám svítí aktuální rok. Klikněte na něj pravím tlačítkem myši.2/ Vyberte položku "Účtování na přelomu účetních období". Zobrazí se vám okno, ve kterém můžete volit běžné období starého roku a nové období nového roku.
Archiv

Jak nahrát zálohu do pohody

Spusťte na serveru aplikaci SQL Server Management Studio (SSMS). Přihlaste se jako uživatel s oprávněním sysadmin. Klikněte pravým tlačítkem myši na větev Databases a vyberte povel Restore database. Přepněte na volbu Device a tlačítkem s trojtečkou otevřete výběr zdroje záloh.

Jak uzavřít DPH v pohodě

V agendě Účetnictví/Přiznání DPH se postavte na řádné přiznání k DPH za příslušné období a zvolte povel Záznam/Uzavřít.

Jak změnit účetní rok v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Období účtování nastavíte v dialogovém okně Účetní období, které zobrazíte kliknutím na podtržený text Období, resp. povelem Záznam/Účetní období… V zobrazeném dialogovém okně zatrhnete volbu Hospodářský rok a zadáte datum počátku a datum konce hospodářského roku.

Jak zadat počáteční šťávy v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Počáteční stavy účtů zadejte do agendy Účetnictví/Počáteční stavy/Počáteční stavy účtů k počátku účetního roku. Zapsané záznamy se objeví na začátku účetního deníku s viditelným označením Počáteční stav účtu.

Jak zvětšit písmo v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Zvolte v OS Windows Start/Ovládací panely/Zobrazení, kde na záložce Vzhled vyberete odpovídající velikost písma.

Jaké účty musí být nulové

Účty pořízení zásob (111, 131) by měly mít k rozvahovému dni nulový zůstatek. Zůstatky na účtech zásob (112, 132) by měly souhlasit se stavem zásob ve skladové evidenci a se skutečným stavem zjištěným v účetnictví. Celková aktiva v rozvaze by měla být rovna celkovým pasivům.

Jak importovat Data do pohody

V rámci služeb zákaznické technické podpory lze za úplatu provést import dat účetnictví do programu POHODA. Tuto službu je nutné předem objednat buď e-mailem nebo pomocí formuláře pro objednávku těchto služeb. Importovat lze většinu dat, i taková co v uživatelském importu nenaleznete.

Jak otevřít DPH v pohodě

V seznamu zdaňovacích období nabízí POHODA jednotlivé měsíce či čtvrtletí podle nastavení v sekci DPH v agendě Globální nastavení/Daně. Vlastní zpracování přiznání k DPH se spouští klávesou INSERT. Po stisku této klávesy se otevře dialogové okno pro zpracování přiznání.

Co je datum zápisu v pohodě

Datum zápisu – nemá vliv na DPH ani účtování. Ve většině běžných případů proto doporučuji datum ponechat shodné s datem přijetí dokladu. Datum odp./doruč. – jedná se o datum přijetí dokladu.

Kdo rozhoduje o změně účetního období

Změna účetního období je čistě na rozhodnutí společnosti a správce daně o ní nerozhoduje.

Jak změnit účetní období

Jak změnu provést

Aby společnost mohla na hospodářský rok přejít, musí o tom sama rozhodnout a oznámit záměr změny účetního období správci daně. Oznámení musíte učinit nejméně 3 měsíce před plánovanou změnou účetního období. Nebo před koncem běžného účetního období – podle toho, který termín nastává dříve.

Jak udělat dobropis v pohodě

U vydané faktury zvolíte povel Záznam/Opravný doklad. Program POHODA vystaví automaticky Opravný daňový doklad, který bude na zápornou hodnotu. Doklad překontrolujete a uložíte.

Jak účtovat dobropis v pohodě

V případě, že dojde k vrácení celého nebo části zdanitelného plnění nebo poskytnutí slevy k původnímu zdanitelnému plnění, účtuje se opravný daňový doklad na stejné účty jako původní doklad, a to buď se zápornou částkou, nebo obráceným účetním předpisem.

Jak zlikvidovat fakturu v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Pokud znáte variabilní symbol faktury, můžete použít povel Likvidace -> z nabídky Záznam/Přenos ->, resp. klávesovou zkratku Ctrl+L. Nejprve zadejte variabilní symbol platby, poté stiskněte klávesu Enter, hradící doklad zkontrolujte a uložte.

Kdy použít účet 408

Opravy předcházejících účetních období" (účet 408) obsahuje opravy předcházejících účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v předcházejících účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní …

Jak importovat faktury vydané do pohody

Začněte exportem z Fakturoidu: Faktury → Export zvolte "účetního programu" a vyberte Pohoda. V Pohodě vyberte Soubor/Datová komunikace povelem XML import/export. Spustí se průvodce, ve kterém vyberte stažený export z Fakturoidu (obvykle pojmenovaný invoices_2015.

Jak importovat Excel do pohody

Od verze POHODA Květen 2021 (release 12800) lze provést databázový import z formátu XLSX (sešit aplikace Excel). V průvodci Import z externí databáze dostupném z nabídky Soubor/Datová komunikace/Import agendy můžete nově použít zmíněný formát a napárovat sloupce ze zvoleného listu . xlsx souboru s datovými poli agendy.

Jak opravit přijatou fakturu v pohodě

Nejprve je potřeba najít v agendě Vydané faktury tu vydanou fakturu, ke které se bude vystavovat opravný daňový doklad, a postavit se na ni kurzorem myši – do příslušného řádku. Dále vybereme volbu Záznam/Opravný doklad. Tím dojde k vytvoření opravného daňového dokladu s odkazem na původní daňový doklad.

Jak zkopírovat fakturu v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Doklad můžete zkopírovat pomocí klávesové zkratky Ctrl + K nebo povelem Záznam/Editace/Kopírovat. Tímto způsobem zkopírujete celý doklad, který můžete dále upravovat. Jednotlivé položky na záložce Položky faktury není možné kopírovat.

Jaké datum do kontrolního hlášení

Všichni plátci DPH musejí podávat kontrolní hlášení (KH) do 25. dne měsíce, který následuje po zdaňovacím období. Ti, kdo přiznávají a platí DPH jednou měsíčně, by tedy měli poslat berňáku kontrolní hlášení za duben každoročně do 25. května.

Kdy začíná hospodářský rok

Založení s.r.o. Kalendářní a hospodářský rok jsou pojmy, se kterými se běžně setkáváme v účetnictví. Zatímco kalendářní rok začíná 1.1. a končí 31.12., ten hospodářský trvá 12 po sobě jdoucích měsíců a může začít prakticky kdykoliv během kalendářního roku.

Co s Nerozdelenym ziskem

Nerozdělený zisk musí být snížen o případnou neuhrazenou ztrátu z minulých let. Je tedy nutné nejdříve přeúčtovat výši nerozděleného zisku na úhradu neuhrazené ztráty. Teprve, až je účet 429 – Neuhrazená ztráta nulový, lze zbylou část rozdělit. Dále lze rozdělit zůstatky fondů, které byly tvořeny ze zisku.

Kdy je možné vystavit dobropis

Dobropis se vystavuje v případě, že jste poskytli na zboží či službu slevu až po vystavení faktury. Např. když kvalita dodávky neodpovídá sjednaným podmínkám, pokud dojde k vrácení části či celé dodávky zpět, došlo k chybné fakturaci sjednané částky, dodání menšího množství zboží než bylo sjednáno apod.