Na co má pacient právo?

Na co má pacient právo?

Na co má pacient nárok

Pacient má stále nárok na bezplatnou hospitalizaci a jakoukoliv léčbu adekvátní jeho stavu. Pacient má právo získat kopii nebo výpis ze své zdravotní dokumentace a dalších materiálů, které souvisejí s jeho zdravotním stavem.

Kdy může lékař odmítnout pacienta

Nemocnice může odmítnout péči pouze z důvodů, popsaných v § 48 zákona 372/2011 Sb. Nikdy není možno odmítnout pacienta, který potřebuje neodkladnou péči, nebo rodičku, u které začal porod. Ostatní pacienty je možno odmítnout pouze z kapacitních či provozních důvodů, které musí nemocnice prokázat.

Kde jsou zakotvena práva pacientů

Práva pacienta jsou zakotvena v ust. §28 zákona o zdravotních službách. Zdravotní služby musí být pacientovi poskytnuty na náležité odborné úrovni a pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem.
Archiv

Kdo má právo na informace o zdravotním stavu

Jak lze uplatnit právo na informace. Informace o zdravotním stavu může podat pouze způsobilý ošetřující zdravotnický pracovník. Žádost o poskytnutí ústních informací lze přednést osobně na oddělení, kde je nebo byl pacient léčen, a to vždy v pracovních dnech v čase od 07:00 do 15:00 hod.
Archiv

Co dělat po propuštění z nemocnice

Po propuštění

Propouštěcí zprávu zasílá nemocnice praktickému lékaři, u kterého je pacient registrován, nebo je předána pacientovi do rukou. Pacient by měl do tří dnů po svém propuštění ohlásil svému lékaři návrat z nemocnice, aby byla zajištěna plynulost léčby.

Jak změnit nemocnici

Je omezen jen tím, že se musí jednat o smluvní zařízení jeho zdravotní pojišťovny (to lze obvykle zjistit na webových stránkách daného zdravotnického zařízení). Pro změnu nemocnice se proto můžete rozhodnout kdykoli a není třeba žádného formálního doporučení lékaře.

Z jakých důvodů nemůže poskytovatel zdravotních služeb odmítnout pacienta

Poskytovatel však nesmí pacienta odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud je třeba mu poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci, dále jde-li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem …

Co je to pacient

Pacient je osoba, která je nemocná nebo zraněná a je lékařsky ošetřovaná nebo toto lékařské ošetření potřebuje. Slovo pochází z latinského pati, což znamená něco podstoupit nebo trpět.

Kdo má právo nahlížet do zdravotní dokumentace

Kdo má právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace Podle tohoto ustanovení má nárok na nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta pochopitelně sám pacient, dále jeho zákonný zástupce a také jeho opatrovník.

Co to je negativní revers

Negativní revers – dokument, ve kterém pacient přes doporučení lékaře odmítá další léčbu nebo některé léčebné postupy.

Kdy mohu odejít z nemocnice

Každý pacient může být na vlastní písemnou žádost (revers) předčasně propuštěn (pokud neexistují důvody k nedobrovolné hospitalizaci) a má právo na včasné vyrozumění člena své rodiny nebo jiné osoby, kterou označí při svém propuštění v případě, že není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci …

Jak dlouho může být pacient v nemocnici

Pobyt v LDN (léčebně dlouhodobě nemocných) bývá ohraničován dobou 3 měsíce. Pokud to ale zdravotní stav vyžaduje, pobyt může být i delší. Jsou i případy, kdy zdravotní důvody hospitalizace pominuly a pacient čeká na návrat do svého sociálního prostředí (např. protože je třeba upravit domácnost, zajistit péči apod.)

Jak přeložit pacienta do jiné nemocnice

O převozu musí rozhodnout pacient sám, není možné, aby za něj rozhodovala rodina. Pokud je pacient v bezvědomí a rodina ho chce z vážného důvodu převést jinam, může se nechat některý z rodinných příslušníků ustanovit opatrovníkem ad hoc a tak může o převozu rozhodnout za něj.

Jak si stěžovat na lékaře

Budete-li přesvědčeni o oprávněnosti svého rozhořčení i druhý den, obraťte se stížností nejprve na nadřízeného daného lékaře. Tím může být primář či primářka oddělení či ředitel daného zdravotnického zařízení. Stížnost můžete podat ústně či telefonicky, ale vždy má větší váhu podání písemné.

Kdy zdravotnický pracovník nemusí zajistit souhlas pacienta s lékařským postupem

Bez vašeho souhlasu vám může být poskytnuta pouze v případech, které stanoví zákon, jedná se například o neodkladnou péči, kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit, nebo při léčení nařízeném z důvodu onemocnění infekční chorobou v zájmu ochrany obyvatelstva anebo v případě protialkoholní a …

Jak získat lékařské zprávy

– Nahlížení do zdravotnické dokumentace a kopie většího rozsahu žádejte písemně ředitele nemocnice nebo prostřednictvím oddělení zdravotních pojišťoven nemocnice. Nahlížení do dokumentace je možné pouze za přítomnosti zdravotnického pracovníka a nesmí narušovat poskytování zdravotních služeb.

Co je zdravotnicka dokumentace

Zdravotnická dokumentace

Jde o soubor osobních údajů pacienta, které zahrnují jeho identifikační údaje, informace o jeho zdravotním stavu, rodinnou anamnézu a další. Legislativně je zdravotnická dokumentace upravena v § 53 a násl. zákona o zdravotních službách a ve vyhlášce č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Kdy může pacient podepsat revers

pacientovi je OPAKOVANĚ podána informace o zdravotním stavu v takovém rozsahu, aby bylo zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život, pokud pacient nadále odmítá poskytnutí zdravotní péče, podepíše o tom písemné prohlášení – revers.

Kdy se pouští z nemocnice

Pokud nejste vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, můžete být propuštěn z jednodenní nebo lůžkové péče až po předchozím včasném vyrozumění osoby, která tuto péči zajistí.

Jak dlouho trvá následná péče

Pobyt v LDN (léčebně dlouhodobě nemocných) bývá ohraničován dobou 3 měsíce. Pokud to ale zdravotní stav vyžaduje, pobyt může být i delší. Jsou i případy, kdy zdravotní důvody hospitalizace pominuly a pacient čeká na návrat do svého sociálního prostředí (např. protože je třeba upravit domácnost, zajistit péči apod.)

Kdo kontroluje doktory

Kontrola disciplinárních orgánů ČLK

Dohled nad činností disciplinárních orgánů OS ČLK provádí centrální disciplinární orgány. Nad činností revizních komisí OS ČLK dohlíží revizní komise ČLK, případně čestná rada ČLK.

Kdo kontroluje lékaře

Práva a povinnosti orgánů LPS

Posudek orgánu LPS musí vycházet ze zjištění zdravotního stavu posuzované osoby a musí odpovídat posudkovým kritériím, zakotveným v právních předpisech. Při posuzování orgán LPS vychází zejména z lékařských zpráv a posudků, vypracovaných ošetřujícími lékaři o zdravotním stavu osob.

Co musí obsahovat informovaný souhlas

Základní atributy souhlas Základními náležitostmi informovaného souhlasu pacienta explicitně vymezenými novou právní úpravou jsou jeho svoboda, srozumitelnost, informovanost a kvalifikovanost (souhlas pacienta musí samozřejmě vykazovat i další náležitosti právního úkonu vymezené občanským zákoníkem jako je jeho vážnost …

Kdy mě může lékař vyřadit z evidence

Konec evidence

A když je neplní, může ho doktor vyřadit ze své evidence, například když s lékařem nespolupracuje nebo odmítá péči. „Lékař o tom musí pacientovi ovšem vydat písemné potvrzení včetně uvedení důvodů,“ vysvětluje ředitel Balada.

Jak dlouho se archivuje zdravotní dokumentace

(2) Zdravotnická dokumentace se uchovává po dobu 5 let a označuje se vyřazovacím znakem „S“, pokud není jiným právním předpisem nebo v příloze č. 3 k této vyhlášce stanoveno jinak.