Kdy lze vrátit zboží bez udání důvodu?

Kdy lze vrátit zboží bez udání důvodu?

V kterém případě můžete zakoupené zboží vrátit do 14 dnů bez udání důvodu

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty).
Archiv

Kdy se může vrátit zboží

V případě, že jste spotřebitel, máte dle 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dní od data převzetí zboží.
Archiv

Jak vrátit zboží zakoupené na prodejně

V případě zboží zakoupeného v kamenné prodejně, nejsou prodejci povinni umožnit jejich vrácení nebo výměnu za jiné Žádný právní předpis nestanoví povinnost prodejce přijmout zpět zboží, které zákazníkovi z různých důvodů nevyhovuje, a to ani v případě nevhodných darů.
Archiv

Jak funguje vrácení zboží

Obchodníkovi oznamte, že odstupujete od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pak máte dalších 14 dnů na to, abyste odeslali zboží zpátky. Oba kroky lze spojit dohromady, tedy poslat balík se zbožím a oznámením o odstoupení. Rozhodně nedělejte to, že zboží jenom pošlete zpátky bez komunikace a součinnosti z vaší strany.
Archiv

Kdy nelze vrátit zboží

Odstoupit nemůžete například od smlouvy na dodávku zboží upraveného na míru nebo pokud se jedná o zboží prodávané v uzavřeném či zataveném obalu, které jste z tohoto obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Za jakých podmínek lze odstoupit od smlouvy

Zákon dává spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu jen v případech uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (klasicky přes internet či po telefonu), v případech uzavření smlouvy mimo obvyklé obchodní prostory a v případě uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Kdy má zákazník právo na vrácení peněz

Prodejce odpovídá za vady, které byly na věci při převzetí a má se za to, že vada, která se vyskytne do 6 měsíců, byla na věci už v době převzetí. Nárok na výměnu věci (nebo její součásti), pokud to není povaze vady nepřiměřené nebo neúměrné (např. vadu lze snadno odstranit ihned), jinak oprava (odstranění vady).

Kdy mám nárok na odstoupení od kupní smlouvy

Je vaším právem od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Nesmí se však jednat o situaci, kdy je to zákonem vyloučeno. Odstoupení od smlouvy je možné i předtím, než si zboží převezmete. V žádném případě prodávající nesmí spojit toto právo s jakoukoli sankcí.

Kdy má zákazník nárok na vrácení peněz

Prodejce odpovídá za vady, které byly na věci při převzetí a má se za to, že vada, která se vyskytne do 6 měsíců, byla na věci už v době převzetí. Nárok na výměnu věci (nebo její součásti), pokud to není povaze vady nepřiměřené nebo neúměrné (např. vadu lze snadno odstranit ihned), jinak oprava (odstranění vady).

Jak vratit pouzite zboží

U použitého není možné při reklamaci žádat výměnu zboží za jiné, jako tomu je při nákupech toho nového. Ze zákona máte právo na opravu, která nesníží hodnotu zboží, odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz, nebo slevu z ceny. O co z těchto možností stojíte, byste měli prodávajícímu říct hned při nákupu.

Kdy lze zrušit smlouvu

Výpověď smlouvy, ve které je sjednána automatická prolongace, můžete podat kdykoliv až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy.

Jak správně odstoupit od kupní smlouvy

Základním pravidlem je, že prodávající se musí o vašem rozhodnutí od smlouvy odstoupit dozvědět. Nestačí tedy pouze zboží nepřevzít. Zákon nevyžaduje písemnou formu, lze ji ale doporučit. Odstoupení můžete zaslat prodávajícímu na adresu sídla nebo jiného místa podnikání, případně na jeho e-mailovou adresu.

Kdy má zákazník právo na bezplatnou opravu nebo výměnu zboží anebo vrácení peněz

V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu, o které rozhoduje prodejce. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.

Kdy nemá kupující nárok na reklamaci vadného zboží

U věci, která byla prodána již jako použitá, nelze reklamovat vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. U věcí, které jsou prodávány za nižší cenu, protože (ač nové) již při prodeji mají vadu, nelze reklamovat ty vady, pro něž byla kupní cena snížena.

Jaké jsou nároky při rozporu s kupní smlouvou

Primárním způsobem jakým občanský zákoník umožňuje odstranit rozpor s kupní smlouvou je právo kupujícího požadovat po prodávajícím, aby věc vyměnil nebo ji opravil, a to bezplatně a bez zbytečného odkladu.

Jak postupovat při třetí reklamaci

Pokud se stejná vada objevuje opakovaně i po opravě nebo reklamujete více různých vad na jednom výrobku, máte automaticky nárok buď na výměnu, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Preferovaný způsob reklamace je vždy nutné uvést do reklamačního listu.

Kdy nastanou účinky odstoupení od smlouvy

Účinky odstoupení od smlouvy nastanou v okamžiku, kdy se druhá smluvní strana o odstoupení dozví, tedy ústním oznámením nebo doručením písemného odstoupení. Odstoupení od smlouvy si už nemůžete rozmyslet.

Co je nebezpečí škody na věci

Pod pojmem nebezpečí škody na věci je třeba chápat rizika důsledků spojených se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením věci. Obecně platí, že nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci, případně nastane-li jiná skutečnost, která převzetí nahrazuje.

Co se považuje za skrytá vada nemovitosti

Skrytá vada je stav neodpovídající běžnému opotřebení bytu či domu a jeho stáří. Může se projevit až několik let po uskutečnění koupě, na rozdíl od zjevných vad, které jsou zjistitelné většinou už při prohlídce nemovitosti, nebo krátce po podepsání kupní smlouvy a předání.

Na co mám právo při reklamaci

V případě vadného výrobku může spotřebitel uplatnit reklamaci a v souvislosti s tím mu přísluší následující práva z vadného plnění: právo na výměnu věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny a právo odstoupit od smlouvy.

Kdy přechází vlastnické právo k movité věci

Movité věci se nabývají převzetím věci pokud právní předpis nestanovuje nebo se účastníci smlouvy nedohodnou jinak (odst. 1). Na základě smlouvy (právní titul převodu) tedy vzniká povinnost vlastnické právo převést, ale samo vlastnictví se převádí aţ okamţikem předání věci (modus převodu).

Kdy přechází nebezpečí škody na věci

Obecně platí, že nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci, případně nastane-li jiná skutečnost, která převzetí nahrazuje. Dle ustanovení § 2087 občanského zákoníku má prodávající povinnost odevzdat zboží kupujícímu.

Jak se zbavit odpovědnosti za skryté vady vozidla

Záruka na vozidlo zakoupené od soukromé osoby

Pokud reklamaci neuzná, je třeba se obrátit na právníka a případně na soud. Nepodepisujte kupní smlouvu s těmito položkami: Jak stojí a leží – pokud najdete ve smlouvě formulaci „jak stojí a leží“, prodávající se tím zbavuje odpovědnosti za možné skryté nedostatky vozidla.

Jaké jsou nejčastější vady u bytu

Co se považuje za skryté vady nemovitosti

Mezi nejčastější skryté vady nemovitosti patří zatékání vody do nemovitosti, nadměrná vlhkost a plíseň, zápach z netěsněné kanalizace, popraskané stěny, netěsnící okna, praskání překrytých podlah, nedostatečná zvuková izolace nebo nefunkční topení.

Kdy dochází k převodu vlastnického práva

K účinkům převodu vlastnického práva k nemovitosti proto dochází až jeho vkladem do katastru, a to vždy zpětně k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Vedle písemné formy musí splňovat smlouva o převodu nemovitosti i další zákonné náležitosti.