Kdy je nutné instalovat EPS?

Kdy je nutné instalovat EPS?

Co je nejdříve nutné provést po přijetí signálu o vzniku požáru ústřednou EPS

Řešením tohoto stavu je například připojení otevíracího mechanismu vstupních dveří jako ovládaného zařízení EPS, kdy po aktivaci ústředny EPS do režimu požáru je vyslán signál, který nejdříve zajistí otevření dveří a teprve následně jsou spuštěny ventilátory odsávání zařízení pro odvětrání kouře a tepla, přičemž nemůže …
Archiv

Co je Ustredna EPS

EPS – Elektrická požární signalizace

Ústřednu EPS obsluhuje proškolená osoba, která v případě požáru přivolá hasiče. Pokud není zajištěna 24 hodinová obsluha, musí být systém EPS připojen zařízením dálkového přenosu (ZDP) na centrální dohledový pult příslušného hasičského záchranného sboru (HZS).

Jak funguje EPS

Jakmile požární hlásič zaregistruje nebezpečí, informuje EPS ústřednu a ta spustí požární poplach. Zapne se zvukový nebo světelný požární alarm. Ve stejném okamžiku přenáší ústředna elektronického požárního systému informaci o požáru na pult centrální ochrany (PCO) příslušného hasičského záchranného sboru (HZS).

Jak obsluhovat EPS

Hlásiče požáru podle způsobu spouštění můžou být tlačítkové nebo samočinné Tlačítkové hlásiče – jsou umístěny na stěně a nevyhodnocujížádné vnější fyzikální parametry, ale fungují na reakci osob – pokud osoba zpozoruje požár, rozbije sklíčko, stiskne tlačítko a signál jde do ústředny EPS.
Archiv

Co je to EPS

Expandovaný pěnový polystyren (zkratka EPS), který se vyrábí napěněním polystyrenových perlí o velikostech podle druhu použití. Značka EPS následuje číslem, které udává napětí v kPa při 10% stlačení a písmenem určující druh.

Co je požárně bezpečnostní zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení (dále i "PBZ") a opatření jsou technická nebo organizační opatření ke snížení intenzity případného požáru a ke snížení rizika ztrát způsobených požárem ve stavebním objektu nebo jeho části.

Co je EPS soubor

Co je soubor EPS EPS je vektorový formát souboru, který je často používán k profesionálnímu a vysoce kvalitnímu tisku obrázků. PostScriptové tiskárny a osvitové jednotky obvykle používají EPS k tvorbě velkých, detailních obrázků, například reklamních billboardů, velkých plakátů a poutavých marketingových materiálů.

Co je to zkratka EPS

Informace o zkratce 'EPS'

Vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru.

Co je zkratka EPS polystyren

Expandovaný pěnový polystyren (zkratka EPS), který se vyrábí napěněním polystyrenových perlí o velikostech podle druhu použití. Značka EPS následuje číslem, které udává napětí v kPa při 10% stlačení a písmenem určující druh.

Co je zařízení dálkového přenosu

Slouží k automatickému přenosu informací o stavu objektů zabezpečených protipožárními poplachovými systémy EPS do místa, odkud je organizován zásah.

Co nejčastěji ovládá zařízení pro odvod kouře a teplá

Ventilátory sloužící pro nucený odvod horkých plynů se hodnotí podle teplot horkých plynů, které vznikají při požáru a klasifikují se do tříd výrobků F 200, F 300, F 400, F 600 a F 842. Například označení ventilátoru F 300 zanmená, že ventilátorem mohou odtékat horké plyny teploty do 300 °C po dobu 60 minut.

Kdo může dělat PBŘ

PBŘ zpracovává pouze fyzická osoba, která získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

V jakém programu otevřít EPS

K otevření souborů EPS je nutný specializovaný software. K prohlížení a úpravám obrázků EPS budete potřebovat aplikaci, jako je Adobe Illustrator.

Jak upravit EPS

Pokud používáte Mac, můžete použít EPS správným způsobem, ale ve Windows potřebujete k otevření tohoto formátu souboru grafický software, jako je Adobe Illustrator nebo Corel Draw. Aplikace jako je PageMaker, Quark nebo Microsoft Word, budou moci umístit pouze soubor EPS, ne jej otevřít.

Jaký polystyren na zateplení domu

Pěnový polystyren je pro kontaktní zateplení fasád dominantním materiálem. Z požárního hlediska se pro vyšší objekty kombinuje s minerální izolací. Nejčastěji se používá bílý EPS 70F a šedý, izolačně účinnější Greywall Plus.

Jaký polystyren na fasádu

Pro maximální zateplení fasád slouží šedý fasádní polystyren. Ten má díky obsahu grafitu o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti než bílý EPS 70F. Jeho součinitel tepelné vodivosti je 0,032 W/mK a právem je považován za nejúčinější fasádní polystyren.

Co je to ZOTK

Zařízení odvodu tepla a kouře slouží pro ochranu osob při náhlém vzniku požáru. Odvody pomáhají hasičům při zásahu, snižují teploty a zamezují škodám na majetku.

Co je to SOZ

Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR (dále jen „SOZ“) je účelovým zařízením MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „generální ředitelství“) zřízeným dnem 1. prosince 2012 podle § 2 odst. 8 zákona č.

Kdy se musí zpracovat PBŘ

požárně bezpečnostním zařízením. Rozdělení objektu do požárních úseků je dáno PBŘ a musí být dodrženo po celou dobu její životnosti, pokud nedojde ke stavebním úpravám nebo změně účelu užívání v rámci stavebního řízení.

Co je to Central stop

1. V normě ČSN 73 0848 v čl. 4.5.1 a čl. 4.5.2 je uvedeno, že musí být umožněno centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu nebo v jeho části, jejichž funkčnost není nutná při požáru – central stop a tlačítko total stop pro vypnutí všech zařízení, včetně funkčních při požáru.

Co je formát ai

Co je soubor AI AI, což je zkratka pro Adobe Illustrator, je proprietární typ souboru společnosti Adobe pro vektorové obrázky. Mezi další běžné typy vektorových obrazových souborů patří PDF, EPS a SVG.

Co je lepší izolace vata nebo polystyren

Čím dál častěji se stává první volbou minerální vata. Oproti polystyrenu totiž vyniká svou nehořlavostí. Navíc účinně tlumí hluk, což je v městském prostředí obrovský bonus. Hlavním důvodem, proč u bytových domů zvolit minerální izolaci, je ale požární bezpečnost.

Co lépe izoluje vata nebo polystyren

Na otázku zdali je lepší použít fasádní polystyren nebo fasádní vatu mohu jen říci, že pokud Vám nezáleží na finanční stránce, chcete izolant s větší životností a lepšími difuzními vlastnostmi, zateplujte fasádní vatou. Pokud řešíte cenu a přesto hledáte kvalitní a funkční zateplení použijte fasádní polystyren.

Co je lepší vata nebo polystyren

Čím dál častěji se stává první volbou minerální vata. Oproti polystyrenu totiž vyniká svou nehořlavostí. Navíc účinně tlumí hluk, což je v městském prostředí obrovský bonus. Hlavním důvodem, proč u bytových domů zvolit minerální izolaci, je ale požární bezpečnost.

Co to je SOZ

Technické zkratky

SOZ – samočinné odvětrávací zařízení – pro požární odvětrání, tj. odvod kouře a tepla, a to přirozeným (samovolným) nebo nuceným způsobem (také RWA, HSE, ZOKT ap.)