Co dělá ministerstvo spravedlnosti?

Co dělá ministerstvo spravedlnosti?

Co řeší ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra je gestorem za problematiku mezinárodní migrace a mezinárodní ochrany v České republice, a to jak na úrovni legislativně – koncepční, analytické, tak i realizační. V rámci Ministerstva vnitra za tuto oblast zodpovídá odbor azylové a migrační politiky (OAMP).

Jak funguje ministerstvo

Ministerstvo je ústřední orgán státní správy, v jehož čele stojí člen vlády (ministr). Jinak se ministerstvo od ostatních ústředních správních orgánů (např. Českého statistického úřadu) neodlišuje.

Kdo stojí v čele ministerstva

Ministerstva jsou monokraticky řízenými ústředními správními úřady. V jejich čele stojí vždy člen vlády – ministr.

Kdo tvoří vladu

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci, skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

Co posílá ministerstvo vnitra 2023

V roce 2023 čeká datové schránky jedna zásadní změna, kterou Ministerstvu vnitra ukládá zákon. Od ledna začne resort vnitra postupně zřizovat datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob, tedy živnostníkům, spolkům či nadacím.

Kdo zřizuje ministerstvo

Výkonná moc v Česku je na nejvyšší úrovni upravena hlavou třetí Ústavy České republiky, která popisuje hlavní kompetence prezidenta České republiky (čl. 54 až 66) a vlády (čl. 67 až 80), přičemž článek 79 ustanovuje možnost zákonem zřizovat ministerstva a stanovit jejich působnost.

Co má na starosti Vláďa

Vláda řídí, kontroluje a sjednocuje činnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, její usnesení jsou pro tyto orgány závazná.

Kdo kontroluje nemocnice

Stejně jako ostatní resorty je i ministerstvo zdravotnictví ústředním orgánem státní správy. Na starost má především oblast zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví rovněž řídí řadu dalších organizací.

Jak je volena vláda

Vláda jako vrcholný orgán výkonné moci rozhoduje na základě zákonů a v jejich mezích o zásadních otázkách celostátního významu, pokud rozhodování o nich nepřísluší ministerstvům, jiným ústředním orgánům státní správy, nebo jimi řízeným orgánům. Rozhodnutí vlády mají formu usnesení vlády.

Co dělá ministr

Ministr (původní význam slova z latinského "minister" = „pomocník, sluha“) je člen vlády, který stojí v čele ministerstva. Podle toho, které ministerstvo řídí, přísluší ministru titul, např. „ministr vnitra“ nebo „ministr spravedlnosti“.

Kdy lze odvolat vladu

Prezident je povinen odvolat člena vlády, jestliže mu to navrhne premiér. Lhůta pro tyto úkony prezidenta není v ústavě výslovně stanovena; ustálený právní výklad je však ten, že prezident je povinen konat "bez zbytečného odkladu".

Co mi muze prijit z ministerstva vnitra

Možnost vzájemně posílat faktury, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty zdarma získá 665 000 firem, 195 000 podnikatelů a 195 000 dalších občanů s datovými schránkami.

Jak se vyhnout zřízení datové schránky

Datová schránka bude zřízena i subjektům, které mají živnost pozastavenu. Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonem stanovené evidence, tj. ukončení podnikání.

Kdo má výkonnou moc v ČR

Vláda České republiky je vrcholným orgánem výkonné moci.

Kdo má nejvetsi moc v ČR

Prezident České republiky je hlavou státu a je volen v přímých volbách.

Jak dlouho bude vládnout Fiala

Vláda Petra Fialy
Sněmovna 108/200
Jmenována Milošem Zemanem
Datum jmenování 17. prosince 2021
Vyslovení důvěry 13. ledna 2022 A 106, N 87, Z 0 / 193

Jak dlouho je Fiala premiér

Petr Fiala

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Ve funkci od: 18. ledna 2014
Předchůdce Petr Nečas
Místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
Ve funkci: 28. listopadu 2017 – 21. října 2021

Na co má pacient nárok

Pacient má stále nárok na bezplatnou hospitalizaci a jakoukoliv léčbu adekvátní jeho stavu. Pacient má právo získat kopii nebo výpis ze své zdravotní dokumentace a dalších materiálů, které souvisejí s jeho zdravotním stavem.

Na co má pacient narok

Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.

Na jakou dobu se volí vláda

V České republice je funkční období prezidenta 5 let. Právo volit má každý český občan, který dosáhl věku 18 let. Právo být volen má každý občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.

Kdo kontroluje Vláďu

Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna má tedy významnou úlohu – podílí se na ustanovování nové vlády (společně s prezidentem) a následně kontroluje její činnost.

Co je to parlament

Parlament je zákonodárný sbor volených či nevolených zástupců příslušné administrativní územní jednotky, ať už je to stát, svazek států, nebo spolková země státu. Původní význam tohoto slova ve francouzštině je mluvení, rozprávka, rozhovor (parler, mluvit).

Co spadá pod ministerstvo obrany

Působnost MO je upravena § 16 zákona 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. a) zabezpečování obrany České republiky, b) řízení Armády České republiky, c) správu vojenských újezdů.

Kdo má právo odvolat vladu

Prezident je povinen odvolat člena vlády, jestliže mu to navrhne premiér. Lhůta pro tyto úkony prezidenta není v ústavě výslovně stanovena; ustálený právní výklad je však ten, že prezident je povinen konat "bez zbytečného odkladu".

Co vše může prezident

má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního (viz dále), podepisuje zákony, jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.