Co obnáší práce ředitele školy?

Co obnáší práce ředitele školy?

Co musí dělat ředitel školy

Ve školách, které jsou příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou (tj. většina veřejných a církevních škol), je ředitel statutárním orgánem právnické osoby. Ředitelé nesou plnou odpovědnost za kvalitu a efektivitu vzdělávacího procesu i za finanční řízení školy, za přijímání a propouštění učitelů atd.

Jaké vzdělání musí mít ředitel základní školy

Ředitelem školy se může stát jen osoba, která splňuje předpoklady pro činnost pedagogického pracovníka. Dále musí mít praxi ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji.

Jak dlouho může být ředitel školy

472/2011 Sb., upravuje šestileté „funkční období“ ředitelů veřejných škol. Podle § 166 odst. 2 jmenuje zřizovatel ředitele na vedoucí pracovní místo na období 6 let.

Co dělá zástupce ředitele školy

Popis pracovní pozice. Zastupování ředitele školy v jeho nepřítomnosti. Zajišťování úkolů pedagogicko-organizačního charakteru z pověření ředitele školy. Řízení a zajišťování hospodářských úkolů ve škole.

Jak se stát ředitelem střední školy

Jako uchazeč o práci ředitele musíš mít vystudované magisterské vzdělání a také navazující kvalifikační studium pro ředitele, které si ale také můžeš dodělat až po přijetí na pozici ředitele. Součástí konkurzu je předložení vize, jak bys školu řídil/a.

Kdo vybírá ředitele školy

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitele školské právnické osoby zřizované obcí nebo svazkem obcí a ředitele příspěvkové organizace jmenuje na pracovní místo ředitele zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního …

Jaký by měl být ředitel školy

Dobrý ředitel má jasnou představu, jak by jeho škola měla vypadat za pět deset let a ví, kudy tam dojít. Umí jasně vysvětlit svou koncepci. To platí pro ředitele inovátory i ředitele konzervativce. Oba typy škol, inovativní i konzervativní, mají svou klientelu, a tedy nárok na existenci.

Kdo platí ředitele školy

Plat se řediteli zpravidla vyplácí z finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých škole či školskému zařízení na platy. Zřizovatel však může přispívat i na mzdové výdaje školy nebo školského zařízení (a v některých případech má dokonce zákonnou povinnost tak činit).

Kdo zastupuje ředitele školy

Nikoho z Vás snad nepřekvapí, že tímto statutární orgánem je právě konkrétní osoba ředitele školy. Na základě předchozích informací se dá tedy konstatovat, že ředitel školy je vždy plně právně zodpovědný za své činění v dané škole, už jen proto, že ji právně zastupuje navenek.

Za co odpovídá ředitel školy

3 školského zákona). Ředitel je osobou, která rozhoduje o všech záležitostech týkajících se vzdělávání a školských služeb tam, kde zákon nestanoví jinak. Je odpovědný za to, že škola všechny poskytované služby poskytuje v souladu se zákony a odpovídá za pedagogickou a odbornou úroveň vzdělávání.

Jak se stát ředitelem

Jako uchazeč o práci ředitele musíš mít vystudované magisterské vzdělání a také navazující kvalifikační studium pro ředitele, které si ale také můžeš dodělat až po přijetí na pozici ředitele. Součástí konkurzu je předložení vize, jak bys školu řídil/a.