Kdo vystavuje ATR?

Kdo vystavuje ATR?

Co je to ATR dokument

A.TR – Průvodní osvědčení pro Turecko samopropis.

Kdy se vystavuje VDD

VDD – (vývozní doprovodný doklad) se vystavuje pro vývoz zboží z Evropské unie do třetích zemí. Tento doklad doprovází zásliku na hranice Evropského společenství, kde je ukončen výstupním celním úřadem. Ukončením VDD je prokázáno, že zboží opustilo území společenství.

Jak prokázat preferenční původ zboží

Průvodní osvědčení EUR.1

Jedná se o univerzální důkaz preferenčního původu kromě obchodu s rozvojovými zeměmi, Koreou, Kanadou, Japonskem,… V ČR toto osvědčení potvrzuje celní úřad, který propouští zboží do režimu vývoz.
Archiv

Jak dlouho trvá vyřízení cla

Celní řízení trvá v průměru 30 – 60 minut Za předpokladu, že se v rámci tohoto řízení vyskytnou důvodné pochybnosti o správnosti deklarovaných údajů, zahájí celní úřad tzv. ověřování údajů uvedených v celním prohlášení, včetně možné fyzické kontroly obsahu zásilky.

Kdo musí mít EORI číslo

Identifikační číslo EORI je od 1. července 2009 povinné u firem, které vyvážejí zboží do zemí mimo EU, dovážejí zboží ze zemí mimo EU, nebo převážejí zboží v celním režimu tranzitu (NCTS, TIR, ATA), tedy i mezinárodních dopravců.

Jak dlouho trvá přidělení EORI

Ve všech případech trvá přidělení čísla EORI zhruba 2 pracovní dny, ale když jdete žádat osobně, dá se někdy po mírném „nátlaku“ získat i na počkání.

Kdo vyplňuje JSD

Vyplnění JSD

Jednotný správní doklad předloží k celnímu řízení sám, při čemž za účelem vytvoření jednotného správního dokladu může použít systémy určené hlavně fyzickým osobám bez znalostí celního kodexu a nomenklatury (např.: www.sad-online.eu)

Jak vystavit VDD

Vystavíte nám VDD (vývozní doprovodný doklad)

VDD Vám vždy vystavíme u každé zásilky nad 1000 EUR. Pokud potřebujete, pak samozřejmě i u nižší hodnoty. Společně s VDD Vám zašleme i doklad o opuštění území EU. Vystavení VDD je zdarma, pokud se nejedná o nějaký specifický režim (např.

Co je schválený vývozce

Systém registrovaného vývozce (systém REX) je systém umožňující vlastní samo potvrzování (autocertifikace) preferenčního původu zboží při vývozu a dovozu zboží v rámci preferenčního systému EU. Systém REX se poprvé použil v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP).

Co je to preferenční věta

Preferenční původ je smluvní dohoda, která umožňuje dováženému zboží přiznat sníženou nebo nulovou celní sazbu. Díky této dohodě mohou výrobky dovážené ze třetích zemí (mimo Evropskou unii) využívat preferenčních dohod.

Co se stane když nezaplatím celní poplatek

Celní dluh pro dané zboží vyměřuje a vymáhá celní orgán v rámci celního řízení. V případě nezaplacení celního dluhu může celní správa uložit pokutu do výše až 50 000 Kč nebo zabavit samotné zboží.

Jak zjistit stav celního řízení

Informace o průběhu celního odbavení vaší zásilky získáte na telefonní infolince České pošty +420 954 222 000. Telefonní kontakty fungují ve všední dny od 8:00 do 17:30 hodin.

Jak zjistím jestli mám EORI

Jinými slovy, eori číslo je nutné zaregistrovat u všech firem, které dovážejí zboží ze zemí mimo Evropskou Unii, anebo vyvážejí zboží do zemí mimo EU. Každá taková firma je pak uvedena v Rejstříku hospodářských subjektů. V tomto rejstříku je možné zjistit přidělené eori číslo.

Jak dlouho trvá vyřízení EORI

Vyřízení žádosti o přidělení čísla EORI trvá přibližně dva pracovní dny. Pro soukromé osoby je k dispozici online aplikace, kde existuje možnost vygenerovat si dočasné EORI číslo pro jednotlivé případy proclení.

Kdo potřebuje EORI

Každý hospodářský subjekt, který obchoduje se třetími zeměmi, je povinen se zaregistrovat do tzv. Rejstříku hospodářských subjektů (dále jen „rejstřík EORI“). V rámci této registrace pověřené státní orgány členských zemí Evropské unie přidělují tzv. číslo EORI.

Co je to dokument T1

Režim vnějšího tranzitu umožňuje přepravu zboží, které není zbožím Unie, mezi dvěma místy na celním území Unie, aniž by toto zboží podléhalo dovoznímu clu a jiným poplatkům nebo obchodněpolitickým opatřením. Tranzitní celní prohlášení pro vnější tranzit Unie je označeno kódem T1.

Kdo vystavuje dokument T1

Obvykle to bývá celní úřad místně příslušný podle sídla dovozce nebo příjemce zboží.

Co je to Rex

Systém registrovaného vývozce (systém REX) je systém umožňující vlastní samo potvrzování (autocertifikace) preferenčního původu zboží při vývozu a dovozu zboží v rámci preferenčního systému EU. Systém REX se poprvé použil v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP).

Co je to EORI číslo

Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie. Číslo EORI může být přiděleno pouze hospodářskému subjektu s právní subjektivitou. O přidělení čísla EORI si hospodářský subjekt požádá v tom členském státě EU, v němž má své sídlo.

Co je doklad eur1

Co je to eur1 certifikát Je to certifikát původu, který vystavuje celní správa a který poskytuje doklad o tom, z jaké země pochází daná zásilka, resp. zboží.

Kdy se neplatí clo z Číny

Clo se platí u zásilek, které přesahují 150 EUR. Pro zásilky do 150 EUR je zachováno osvobození od cla. Pro určení, zda se clo již platí, či nikoliv (přesáhne, či nepřesáhne 150 EUR) je rozhodující vlastní hodnota zásilky (tedy bez nákladů za dopravu, případně dalších nákladů).

Jak zjistím že mám zasilku na celnici

Stačí vyplnit webový formulář na www.postaonline.cz/celni-rizeni a předat nám tak informace o Vaší zásilce (zboží, dárek). Informace o průběhu celního odbavení vaší zásilky získáte na zákaznické lince České pošty +420 954 222 000.

Kde získat EORI číslo

V České republice jsou čísla EORI přidělována na všech celních úřadech, resp. registrace je prováděna všemi celními úřady, a to bez ohledu na místní příslušnost (adresu sídla nebo bydliště) hospodářského subjektu.

Kdo vystavuje dokument t1

Obvykle to bývá celní úřad místně příslušný podle sídla dovozce nebo příjemce zboží.

Co to je tranzit

Tranzit – co to je Tranzit je pojem úzce související s odvětvím TSL. Odkazuje na mezinárodní doprava. Tranzit se nevztahuje přímo na zemi, ve které se nachází místo nakládky a vykládky zboží.