Co to je synonymum?

Co to je synonymum?

Jak poznám synonymum

Synonyma jsou slova, která mají rozdílnou podobu, ale stejný nebo přibližně stejný význam (např. děvče a dívka nebo pěkný a hezký). Díky svému významu vstupují slova do vzájemných vztahů, do synonymních řad, čeledí a polí a tím se určitým způsobem organizuje slovní zásoba.
Archiv

Co jsou to synonyma Antonyma a Homonyma

Antonyma – slova opačného, protikladného významu. Jedno slovo může mít více antonym s různými významy. Homonyma – slova souzvučná – mají stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) jako slovo jiného významu i původu.

Co to je Antonymum

Antonyma (slova protikladná, opozita) jsou slova opačného, protikladného významu. Znamená to tedy, že pokud máme dvě slova, jedno je přesným opakem druhého (velký –⁠ malý, správně –⁠ špatně).

Který synonymum

Jenž, který, kdo, co.

Kdy se učí synonyma

Tento druh úkolů je vhodný pro nácvik přímé řeči, procvičování vět jednoduchých a souvětí. Pro nacvičování synonym je tento typ cvičení vhodný až ve vyšších ročnících, kdy žáci mohou hledat synonymní výrazy např. ke spojkám, příslovcím (toto učivo se probírá až v 7. ročníku).

Jak nahradit slovo zde

synonymaEditovattady, tu.tuhle, tady.tady, v tomto případě

Co jsou Homonyma příklady

Homonyma (slova souzvučná) jsou slova, které má stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) ale rozdílný význam i původ. Příklady homonym: hranice (hranice dřeva, hranice mezi státy) rys (rys ostrovid, osobnostní rys)

Co to je Homonymum

Homonyma (slova souzvučná) jsou slova, které má stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) ale rozdílný význam i původ. Příklady homonym: hranice (hranice dřeva, hranice mezi státy) rys (rys ostrovid, osobnostní rys)

Co to je za slovo

Slovo je skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající určitý ustálený význam, je označované za jednotku slovní zásoby.

Jak nahradit slovo

Klikněte na Domů > Nahradit. Do části Najít zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete nahradit. Do částiNahradit čím zadejte nový text. Abyste změnili se všechny výskyty slova nebo fráze, vyberete Nahradit vše.

Jak nahradit slovo má

Držet, nosit. Pokud něco máme v ruce, na zádech, v tašce, košíčku nebo třeba kabelce, můžeme sloveso mít nejčastěji nahradit synonymy držet nebo nést. Například: Má v ruce zbraň.

Co je to učební osnova

Učební osnovy – dokument, v němž jsou stanoveny cíle výuky vyučovacího předmětu na daném druhu a stupni školy, učivo, jeho posloupnost a rozdělení do jednotlivých ročníků a úseků školního roku.

Jak nahradit slovo patří

Patřit.náležet.příslušet.přináležet.řadit se <kam>týkat se <čeho>vztahovat se <k čemu>dívat se <na koho>

Jak nahradit slovo Důvod

Důvod.příčina.pohnutka.argument.

Jak poznat Homonyma

Homonyma jsou taková slova, která mají stejnou podobu, ale naprosto odlišný význam. Znějí tedy úplně stejně, ale každé z nich znamená něco jiného. Obvykle mají tato slova také rozdílný původ a nenajdeme mezi nimi žádnou souvislost. Jejich podoba je čistě náhodná, nijak nejsou od sebe odvozena.

Co to jsou Homonyma příklady

Homonyma (slova souzvučná) jsou slova, které má stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) ale rozdílný význam i původ. Příklady homonym: hranice (hranice dřeva, hranice mezi státy) rys (rys ostrovid, osobnostní rys)

Co je to BRUH

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co to je lol

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Jak nahradit tak

Tak.tím způsobem.do té míry.tou měrou.stejně i.asi.skoro.snad.

Co se týče synonymum

Co se mě týká / týče , nelituji ničeho .

Jak se dá nahradit že

V tom případě, žeJestliže.-li.v případě že.za podmínky že.zda.zdali.

Čím nahradit slovo mít

Držet, nosit. Pokud něco máme v ruce, na zádech, v tašce, košíčku nebo třeba kabelce, můžeme sloveso mít nejčastěji nahradit synonymy držet nebo nést.

Kdo schvaluje ŠVP

ŠVP je schvalován a vydáván ředitelem příslušného zařízení a musí být veřejně přístupný. Závazným dokumentem pro tvorbu ŠVP je Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní, střední, předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání.

Co je to Dvoustupňové kurikulum

Princip dvoustupňového kurikula, tzn. rámcové (národní) kurikulum a kurikulum na úrovni školy, se uplatňuje v mnoha evropských zemích. Mezi země, jejichž koncepce vzdělávání je České republice patrně nejbližší, patří například Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, Nizozemí, Belgie nebo severské státy.

Jak nahradit slovo řekl

synonymaEditovatpovědět, pronést, (knižně) pravit, dít.vyjádřit, sdělit.požádat, zažádat.nazvat, označit.