Co je to Univerbizace?

Co je to Univerbizace?

Co znamená slovo Univerbizace

Univerbizace (z latinského unus – jeden, verbum – slovo) je proces, kterým se ze sousloví v rámci jazykové ekonomie vytváří jednotlivé slovo (univerbát či univerbizát). Opačný proces, tedy vytváření sousloví z jednotlivého slova, se nazývá multiverbizace.

Co je to Multiverbizace

O tzv. multiverbizaci mluvíme v případě, že se z jednoslovného pojmenování utvoří pojmenování víceslovné, a o univerbizaci hovoříme v případě, že je to přesně naopak, tedy že z pojmenování víceslovného utvoříme pojmenovací jednotku jednoslovnou.
Archiv

Co je to pojmenování

POJMENOVÁNÍ (nominace) Přiřazení jazykové formy k určitému obsahu (též pojmenovací akt) i rezultát tohoto procesu (též pojmenovací jednotka). Pojmenovací akt je vždy záležitostí konkrétní promluvy, pojmenovací jednotka však nemusí být v daném okamžiku vytvářena, většinou je pouze vybírána z existujících lexémů (tj.

Co to je synonymum

Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat. Úplná synonyma jsou slova (2 nebo víc), která mají úplně stejný význam a lze je kdykoli volně zaměnit (kromě ustálených obratů).

Co je to sousloví

Sousloví je ustálené spojení slov (dvouslovné i víceslovné), kterým pojmenováváme některé skutečnosti. Je nerozdělitelné, má jeden význam (jednotlivá slova sousloví nelze nahrazovat synonymy):

Co je to vnější podobnost

Přenesení na základě vnější podobnosti se nazývá metafora. Přenos významu z části na celek nebo z celku na část téhož objektu se nazývá synekdocha, metonymii se typově podobá (někdy se pokládá za její zvláštní případ).

Co to je Antonymum

Antonyma (slova protikladná, opozita) jsou slova opačného, protikladného významu. Znamená to tedy, že pokud máme dvě slova, jedno je přesným opakem druhého (velký –⁠ malý, správně –⁠ špatně).

Jak nahradit slovo má

Držet, nosit. Pokud něco máme v ruce, na zádech, v tašce, košíčku nebo třeba kabelce, můžeme sloveso mít nejčastěji nahradit synonymy držet nebo nést. Například: Má v ruce zbraň.

Jak se pozná sousloví

Sousloví v češtině

V češtině jsou sousloví tvořena nejčastěji ve větě jako podstatné jméno, rozvité přívlastkem shodným, tvořeným přídavným jménem; přívlastek stojí zpravidla před jménem (v antepozici) – vysoká pec, hroší kůže, v odborných výrazech za jménem (v postpozici) – hraboš polní, kyselina mravenčí.

Jak se obohacuje slovní zásoba

Způsoby obohacování slovní zásoby: změna slovního významu, tvoření nových slov odvozováním, zkracováním, skládáním, spojováním v sousloví, přejímání slov z cizích jazyků.

Co je to Metonymie

Metonymie (řecky μετωνυμία, metónymia; latinsky denominatio – doslova „přejmenování“, resp. „odvozené pojmenování“) spočívá v přenosu označení na jiný objekt na základě jiné souvislosti než podobnosti označovaných objektů (denotátů). Přenesení na základě vnější podobnosti se nazývá metafora.

Co to je metafora

Metafora je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější podobnosti. Je druhem tropu, tedy přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět. Je součástí běžné funkce a užívání jazyka, ale zvláštní význam má zejména v poezii.

Co to je Homonymum

Homonyma (slova souzvučná) jsou slova, které má stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) ale rozdílný význam i původ. Příklady homonym: hranice (hranice dřeva, hranice mezi státy) rys (rys ostrovid, osobnostní rys)

Čím nahradit slovo mít

Držet, nosit. Pokud něco máme v ruce, na zádech, v tašce, košíčku nebo třeba kabelce, můžeme sloveso mít nejčastěji nahradit synonymy držet nebo nést.

Jak se dá nahradit že

V tom případě, žeJestliže.-li.v případě že.za podmínky že.zda.zdali.

Co je to sousloví příklad

Mezi sousloví řadíme i pořekadla (kupuje zajíce v pytli), pranostiky, ustálená přirovnání (bručí jako medvěd), rčení (černé na bílém, nosit na rukou), přísloví (mluviti stříbro, mlčeti zlato) a výroky významných osobností (kostky jsou vrženy).

Jaký je rozdíl mezi souslovím a volné

Ve volném spojení se slova navzájem doplňují, v sousloví však společně význam tvoří.

Jak se obohacuje uran

Pro jaderné elektrárny se uran obvykle obohacuje o izotop 235 řádově v jednotkách procent (asi 2-5 %). Ale pro výrobu jaderné zbraně je nutné připravit uran s obsahem 235U 85 % a vyšším. Jedním z používaných způsobů obohacování je rozdělování izotopů uranu v podobě UF6 za pomoci centrifugy nebo difúze.

Co je to metafora příklad

Např. přední části hlavy nad obočím říkáme v češtině čelo, toto slovo můžeme metaforicky použít i pro označení části postele (čelo postele). Tyto předměty jsou si podobné, a tak můžeme pojmenování jednoho předmětu přenést na ten druhý. Mluvíme tedy o obrazném vyjádření.

Co je to synekdocha

Synekdocha (řecky syn-ek-doché, sdílená, spolu míněná část) je jazyková či rétorická figura, při níž je název celku použit pro označení části nebo naopak název části pro označení celku. Například „noční nebe zářilo“ místo hvězdy svítily nebo „pod rodnou střechou“ místo v domě.

Jak se pozná Metonymie

Metonymii lze označit za obrazné pojmenování založené na vnitřní podobnosti a vnitřních vztazích. K záměně jednoho slova jiným slovem dochází třeba na základě místního a prostorového vztahu, na základě časových a věcných souvislostí nebo záměnou příčiny a důsledku.

Co je to Paronyma

Paronyma (podobnost, z řeckého παρά – blízko a όνομα – jméno) jsou slova graficky nebo fónicky podobná, avšak významově zcela odlišná. Existence uvedených dvojic způsobuje možnost záměny slov. Jde o jev blízký homonymii a využívá se ho v uměleckém stylu, v publicistickém stylu, ale i ve slovních hříčkách.

Jak nahradit slovo řekl

synonymaEditovatpovědět, pronést, (knižně) pravit, dít.vyjádřit, sdělit.požádat, zažádat.nazvat, označit.

Jak nahradit tak

Tak.tím způsobem.do té míry.tou měrou.stejně i.asi.skoro.snad.

Jak nahradit spojku aby

Spojky podřadicí: aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že, sotva.