Kdo rozhoduje v EU?

Kdo rozhoduje v EU?

Jak se rozhoduje v EU

Ve většině případů Rada rozhoduje společně s Evropským parlamentem v souladu s řádným legislativním postupem, tzv. postupem spolurozhodování. Postup spolurozhodování se používá v oblastech politiky, v nichž má EU výlučnou pravomoc či či pravomoc sdílí s členskými státy.

Kdo navrhuje zakony v EU

Jediným orgánem EU, který má pravomoc iniciovat legislativní akty EU, je Komise. Předkládá návrhy právních aktů EU z vlastního podnětu, na žádost jiných orgánů EU nebo na základě občanské iniciativy.

Kdo spravuje EU

Evropská komise zastupuje zájmy Evropské unie. Skládá se z 28 komisařů (z každé země jeden), kteří zastupují jednotlivé agendy, nikoliv jednotlivé státy. Evropská komise předkládá návrhy zákonů Evropskému parlamentu a Radě EU. Současně též spravuje rozpočet EU a stará se o přerozdělování finančních prostředků.
Archiv

Kdo rozhoduje o výkladu právních předpisů EU

Evropský parlament rozhoduje o právních předpisech EU společně s Radou Evropské unie.

Kdo není v Evropské unii

Jsou to:Albánie.Bosna a Hercegovina.Černá Hora.Moldavsko.Severní Makedonie.Srbsko.Turecko.Ukrajina.

Kdo určuje směr politiky EU

Evropská rada

Evropskou radou se rozumí zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU, během nichž se vymezují obecné politické směry a priority Evropské unie. V čele Rady stojí předseda, který je volen na 2,5 roku a může být zvolen maximálně dvakrát po sobě.

Kdo dělá zákony

Zákon podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády. Pokud prezident republiky zákon nevrátí, podepíše jej.

Kdo podává návrh zákona

Návrh zákona

41 Ústavy disponuje poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku (hl. m. Prahy nebo kraje). Nejčastěji ale návrhy zákonů podává vláda, pokud jde o návrh zákona o státním rozpočtu nebo o státním závěrečném účtu, může tak dokonce učinit jen ona.

Proč je 12 hvězd na vlajce EU

Evropská vlajka

Tvoří ji dvanácti zlatých hvězd v kruhu na modrém pozadí. Hvězdy symbolizují ideály jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy. Kruh vyjadřuje evropskou jednotu, počet hvězd v něm nemá nic společného s počtem členských států EU.

Co schvalila EU

Úkoly Rady EU

Na základě návrhů Evropské komisevyjednává a přijímá zákony EU společně s Evropským parlamentem. Koordinuje politiky jednotlivých zemí EU. Na základě pokynů Evropské rady formuje zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Uzavírá dohody mezi EU a dalšími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi.

Kdo usiluje o vstup do EU

Z maximálního počtu 28 států po brexitu v lednu 2020 klesl počet na 27. K roku 2022 probíhají přístupová jednání s Albánií (od roku 2020), Černou Horou (od roku 2012), Severní Makedonií (od roku 2020), Srbskem (od roku 2014) a Tureckem (od roku 2005).

Kdo není v Schengenu

Schengenský prostor tvoří tyto státy:

Ostatní členské státy EU nebo EHP, tedy Bulharsko, Irsko, Kypr, Rumunsko a Velká Británie, nejsou členy Schengenského prostoru. POZOR: Povolení k pobytu vydaná Andorrou, San Marinem či Vatikánem neopravňují ke vstupu do ostatních států Schengenu.

Kdo zastupuje EU

Rada Evropské unie

Zastupuje vlády zemí EU. V Radě EU zasedají ministři jednotlivých vlád, kteří přijímají právní předpisy a koordinují své politiky.

Kdo zastupuje ČR v Evropské řadě

Zástupcem České republiky ve Správní radě je Ministerstvo financí ČR. Výsledkem činnosti Rady Evropy jsou úmluvy a doporučení, jejichž plnění může v jednotlivých členských zemích vést k následné harmonizaci a změně jejich vnitrostátní legislativy.

Co dělá parlament

vykonává zákonodárnou moc – přijímá zákony. má právo ústavními zákony měnit Ústavu, ústavní zákony a jiné součástí ústavního pořádku České republiky. dává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv. vyslovuje důvěru či nedůvěru vládě (pouze Poslanecká sněmovna)

Kdo rozhoduje o zakonech

Návrh zákona je podán jako zákonodárná iniciativa do Poslanecké sněmovny, po jeho projednání a schválení Poslaneckou sněmovnou postupuje do Senátu. Pokud není návrh v senátní fázi schválen, návrh se vrací do Poslanecké sněmovny, která rozhodne o výsledku projednávání.

Jaké jsou 4 symboly EU

SYMBOLY EUEvropská vlajka.Evropská hymna.Evropská měna.Heslo Evropské unie.Den Evropy.

Jak dlouho bude ČR předsedat EU

Od 1. července 2022 Radě Evropské unie předsedá Česká republika, která tak po šesti měsích nahradila Francii.

Jak často zasedá Rada EU

Co je to předsednictví Rady a jak pracuje Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období řídí předsednictví zasedání na všech úrovních Rady a pomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady.

Která země není v EU

Jsou to:Albánie.Bosna a Hercegovina.Černá Hora.Moldavsko.Severní Makedonie.Srbsko.Turecko.Ukrajina.

Co by znamenal odchod z EU

Řada českých ekonomů se vyjadřuje o vystoupení Česka z EU jako o ekonomické sebevraždě či katastrofě století. Hovoří o dopadech jako je odchod investorů, zvýšení nezaměstnanosti či opuštění Schengenského prostoru (tj. zemí, kam směřuje 84 % našeho vývozu).

Které země nejsou v Schengenu

Schengenský prostor tvoří tyto státy:

Ostatní členské státy EU nebo EHP, tedy Bulharsko, Irsko, Kypr, Rumunsko a Velká Británie, nejsou členy Schengenského prostoru. POZOR: Povolení k pobytu vydaná Andorrou, San Marinem či Vatikánem neopravňují ke vstupu do ostatních států Schengenu.

Co je to Schengen

Schengenský prostor (zkráceně Schengen [šengen]) je označení pro území 27 evropských států (zemí Schengenské dohody, zkráceně zemí Schengenu), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou.

Kdo bude predsedat EU v roce 2023

Španělské předsednictví Rady EU: 1. července – 31. prosince 2023. Španělsko předsedá Radě EU popáté.

Kdo je v EU za ČR

První konání voleb do Evropského parlamentu v České republice, ve kterých se zvolilo 21 českých poslanců z celkového počtu 751 evropských poslanců. Věra Jourová se stává místopředsedkyní Evropské komise a zároveň podruhé evropskou komisařkou za Českou republiku. Česká republika podruhé předsedala Radě EU.