Co je to my?

Co je to my?

Kdy se používá mi

Při psaní zájmen my a mi je nejdůležitější uvědomit si, jestli zájmeno zastupuje pouze jednu osobu nebo jestli se týká více osob. Pokud mluvíme o 2 a více lidech, musíme napsat Y. Jestliže se věta vztahuje na jednu jedinou osobu, píšeme I měkké.
Archiv

Jaké I my všichni

E) Podmět typu my všichni, oni všichni

Zde píšeme v příčestí činném (i trpném) -i.
Archiv

Jak se píše mi my

vždy měkká koncovka -emi, -ami, -mi, kdežto v rodě mužském neživotném píšeme -my (př. drahokamy).

Jaké iy

V českých slovech píšeme po měkkých souhláskách (c, j, ž, š, č, ř, ď, ť, ň) vždy měkké I. Po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme vždy tvrdé Y. U písmen D, T, N volíme písmeno podle výslovnosti: dívka vs. dým, tisk vs.
Archiv

Jak se naučit mě a mně

Pomůcka pro psaní mě a mně

Máte-li tedy pochybnosti, stačí si místo zájmena já dosadit právě zájmeno ty. Pokud tvar druhé osoby bude tobě, pak píšeme mně. Je-li tvar tebe, použije se mě.

Jak poznat mě a mně

Nahraďte v každé větě zájmeno já zájmenem ty.

Tam, kde řeknete tě, patří kratší mě, tam, kde můžete říct tobě, je správný delší tvar mně. Případné tebe lze nahrazovat méně obvyklým mne.

Jak se píše bavili

časováníEditovat

rod číslo jednotné číslo množné
mužský životný i neživotný mužský životný
činné bavil se bavili se

Kdy se píše mi a mně

Nahraďte v každé větě zájmeno já zájmenem ty.

Tam, kde řeknete tě, patří kratší mě, tam, kde můžete říct tobě, je správný delší tvar mně. Případné tebe lze nahrazovat méně obvyklým mne.

Jak se píše byly

Základní pravidlo pro shodu přísudku s podmětem v množném čísle je, že pokud je podmět v rodě mužském životném, píšeme -i (muži byli), pokud je v rodě mužském neživotném anebo ženském, píšeme -y (stoly byly, ženy byly), pokud je v rodě středním, píšeme -a (prasata byla).

Jak se píše zdraví

Uváděná vazba s druhým pádem se naproti tomu nepojí se slovesem připít, ale s podstatným jménem zdraví: na zdraví koho, čeho (na čí zdraví) Na zdraví Jardy/novomanželů (na Jardovo zdraví). Zcela v pořádku je tedy i vazba s druhým pádem.

Jaké i pro děti

Děti, oči, uši – tvrdé y jim sluší.

Koho co mě mně

Skloňování zájmena já

1. pád (kdo, co) já (Tento článek jsem psal já.)
2. pád (koho, čeho) mě, mne (Napsali to i beze mě/mne.)
3. pád (komu, čemu) mně, mi (Přinesl mně/mi to.)
4. pád (koho, co) mě, mne (Potkali mě/mne tam.)
5. pád (oslovujeme, voláme)

Jak se píše beze mne

Pokud do věty pasuje tvar Vaška, píšeme mě/mne. Pokud tvar Vaškovi, píšeme mně. Např. obešli jsme se bez Vaška (beze koho jsme se obešli – beze mě, 2.

Jaké i se píše Když se mluví o ženách

Jde‑li o ženy, píšeme v příčestí ‑y: Nechtěly jsme se už hádat s manželi, vyrazily jsme proto na výlet samy. Jde‑li o muže nebo o muže a ženy zároveň, mužský rod má přednost před ženským, píšeme ‑i: Byli jsme rádi, že máme klid na sledování sportovního přenosu.

Kdo souhlasí podmět

Spolu s přísudkem je základním větným členem. Ve flektivních jazycích se podmět shoduje s přísudkem v osobě, čísle, popř. i rodě.

Jak určit mě mně ve slově

Nahraďte v každé větě zájmeno já zájmenem ty.

Tam, kde řeknete tě, patří kratší mě, tam, kde můžete říct tobě, je správný delší tvar mně. Případné tebe lze nahrazovat méně obvyklým mne.

Jak poznat mě mně ve slovech

Pokud tedy slyšíme v příbuzném slově n, píšeme automaticky -mně-. Na druhé straně třeba – rozuměl – mohu si říci: on mi dobře rozumí, uměl – on to výborně umí. Zatmění slunce – slunce se zatmívá; porozumění – on mi vždy porozumí. Neslyším-li v příbuzném slově n, píšu -mě.

Co je to shoda

nahodilé shluknutí , seskupení nebo střetnutí ( událostí , náhod ap .)

Kdy se píše ty a ti

V češtině rozlišujeme u podstatných jmen tři různé rody: rod mužský, rod ženský a rod střední. Jednotlivé rody od sebe odlišujeme podle toho, jakým ukazovacím zájmenem si můžeme na slovo ukázat: V množném čísle se zájmena trochu mění: mužský rod = TI, ženský rod – TY, střední rod TA.

Co je za slovní druh zdraví

podstatné jménoEditovat

Každý musí pečovat o své zdraví.

Jak vzniklo slovo zdraví

Ve spojení s předponou su, což znamená dobrý, vznikl výraz su-dru (dobré dřevo, dobrý strom). Ze spojení su-dru vzniklo výslovností zdru, které se stalo základem slova zdraví, a to ve všech slovanských jazycích.

Jaký je rod oči

slovo oči je množné číslo od slova "oko", které je rodu středního (rod se určuje právě u jednotného čísla).

Jaký rod má přednost

Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného. Řídíme‑li se pravidly o přednosti rodů, kterým se věnoval předchozí výklad, připomeňme, že mužský rod životný má přednost před všemi ostatními rody, a je‑li složkou podmětu alespoň jedno jméno rodu muž.

Jak si zapamatovat mne mě

Pomůcka pro psaní mě a mně

Máte-li tedy pochybnosti, stačí si místo zájmena já dosadit právě zájmeno ty. Pokud tvar druhé osoby bude tobě, pak píšeme mně. Je-li tvar tebe, použije se mě.

Kdy se píše byly a byli

Základní pravidlo pro shodu přísudku s podmětem v množném čísle je, že pokud je podmět v rodě mužském životném, píšeme -i (muži byli), pokud je v rodě mužském neživotném anebo ženském, píšeme -y (stoly byly, ženy byly), pokud je v rodě středním, píšeme -a (prasata byla).