Jak účtovat náhradu škody od pojišťovny?

Jak účtovat náhradu škody od pojišťovny?

Jak účtovat náhradu škody

V takových případech je náhrada za manka a škody účtována do výnosů na účet 648-Ostatní provozní výnosy. Manka a škody vzniklé na finančním majetku se účtují jako finanční náklady (účet 569-Manka a škody na finančním majetku).
Archiv

Jak zaúčtovat předpis pojistného

Účet 548/001 – Pojistné

Na tomto účtu se účtuje předpis pojistného v rámci sjednaného pojištění podle pojistné smlouvy. Vhodné je účtování o předpisu pojistného souvztažně se zvýšením závazku a následné účtování o úhradě závazku.

Co se účtuje na účtu 548

Účtuje se zde pojistné majetkového pojištění,pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody,příspěvky různým právnickým komorám,různým sdružení.

Jak účtovat škodu na cizím majetku

Jak se zaúčtuje škoda na majetku

U zboží se manko zaúčtuje do nákladů v účtové skupině 54 – Jiné provozní náklady ve prospěch účtu 504 (při způsobu účtování způsobem B) nebo ve prospěch účtu 132 (při způsobu účtování A).

Co účtovat na 549

Účtují se zde manka a škody na majetku. Např. dlouhodobém majetku, manka nad normu přirozených úbytků zásob, škody způsobené neznámým pachatelem (na základě potvrzení Policie ČR.), škody způsobené živelní pohromou.

Jak vyfakturovat náhradu škody

Fakturujeme tuzemským firmám náhrady škody – vícenáklady – bez DPH. DPH není předmětem daně. Některé firmy to neakceptují a chtějí daň vyčíslit. Pokud se skutečně jedná o náhradu škody, pak správně fakturujete bez DPH, protože se nejedná o zdanitelné plnění.

Jak účtovat pojistné události

Nárok na přijaté plnění od pojišťovny se pak v souladu s ČÚS č. 019 účtuje v účetní skupině 64, zpravidla na účtu 648 – Ostatní provozní výnosy, souvztažně s účtem 315 – Ostatní pohledávky.

Jak účtovat sociální pojištění

Účtují se zde náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen platit za své zaměstnance.

Jak účtovat náklady soudního řízení

019 do nákladů na účty účtové skupiny 54-Jiné provozní náklady. Jako o jiných provozních nákladech se bude také účtovat v případě uplatněných výloh žalobce na právní zastoupení a soudní poplatky, a to podle bodu 3.6.7. ČÚS. V obou případech se souvztažným zápisem na účtech účtové skupiny 32-Závazky.

Jak účtovat Halerove vyrovnani

U podnikatelských subjektů účtujeme do nákladů tř. 5 za elektřinu 361,38 Kč a na účet haléřového vyrovnání 549 částku 0,38 Kč. U SVJ na účet 315 máme účtovat správně 361,38 Kč, účet haléřového vyrovnání 549 – nebo máme na účet 315 zaúčtovat 361,- Kč.…

Jak zaúčtovat poškozené zboží

Nárok na reklamaci se účtuje na účet 315 (Ostatní pohledávky) a souvztažně na odpovídající účty, jako je účet 111 (Pořízení materiálu), 131 (Pořízení zboží), 132 (Zboží na skladě) nebo 112 (Zboží na skladě).

Co se účtuje na účet 549

Účtují se zde manka a škody na majetku. Např. dlouhodobém majetku, manka nad normu přirozených úbytků zásob, škody způsobené neznámým pachatelem (na základě potvrzení Policie ČR.), škody způsobené živelní pohromou.

Jak účtovat úroky z úvěrů

Úroky z úvěrů se účtují pod účtem 562, bankovní poplatky pod účtem 568.

Co je manko nad normu

2) manko nad normu, což jsou zaviněné ztráty. Odpovědnost za ně nese vždy konkrétní osoba a vznikají např. zanedbáním povinnosti ochrany a správy majetku nebo odcizením.

Co je to náhrada škody

Způsoby náhrady

Je-li někomu způsobena škoda na věci (např. poničen motocykl), připadají v úvahu dva způsoby náhrady buď v penězích, anebo uvedením do předešlého stavu (škůdce motocykl opraví, resp. nechá opravit, či koupí nový). Současný OZ vychází z toho, že škoda se hradí v penězích.

Jak zaúčtovat spoluúčast zaměstnance na škodě

Zaúčtování škody způsobené zaměstnancem je potřeba o této položce účtovat – 5.000 Kč když tyto náklady má již společnost v účetnictví ( třída 5 – mzdy, doprava, materiál vše v daň. Zaměstnanec je pojištěn, pojišťovna ale hradí škodu poníženou o spoluúčast -30 %.

Jak se účtuje manko

Manka nad normu i škody zjištěné při fyzických inventarizacích účtujeme na vrub účtu 549 – Manka, škody a mimořádné provozní náklady. Nezáleží přitom, zda se jedná o zásoby nakupované, či zásoby vlastní výroby. Zrovna tak není podstatné, zda účtujeme o zásobách metodou A, nebo B.

Jak účtovat slevu na pojistném

Dobrý den, slevy na pojistném ( i mimořádnou slevu) budete účtovat na účty, kde je odvod pojistného za zaměstnavatele MÍNUSEM tj. – 524 / – 336.

Co je účet 333

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje různé dluhy vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu škody, nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, stipendia, náhrady za používání vlastních pracovních prostředků apod.

Kdo platí náklady soudního řízení

Povinnost k placení nákladů řízení má každý účastník soudního řízení. Ten platí náklady, které vznikají nejen jemu osobně, ale také náklady svého právního zástupce v průběhu celého řízení.

Kdy vzniká nárok na náhradu nákladů řízení

Podle odst. 3 tohoto ustanovení nárok na náhradu nákladů řízení v rámci náhrady škody vznikne pouze tehdy, pokud rozhodnutím vznikla škoda a pokud náhrada nákladů již nebyla přiznána podle procesních předpisů. Podle odst. 4 ustanovení § 31 náklady zastoupení jsou součástí nákladů řízení.

Co se účtuje na 668

Tento účet slouží ke sledování výnosových poplatků za finanční činnosti, např. směna peněz, operace s cennými papíry, pojištění, zprostředkování finančních činností, tzn. finanční výnosy, pro které není náplň na ostatních účtech finančních výnosů. Tento účet slouží také k účtování přijatých darů ve finanční oblasti.

Jak zaúčtovat zboží

Nákup zboží se účtuje obdobně jako nákup materiálu. Místo účtů v účtové skupině 12 se pou- žívají účty v účtové skupině 13. Všechny složky pořizovací ceny se účtují prostřednictvím účtu 131 – Pořízení zboží se souvztažným zápisem na účtu Dodavatelé, příp. účtu Pokladna.

Jak zaúčtovat vrácení peněz

Postup účtování reklamace

Nárok na reklamaci se účtuje na účet 315 (Ostatní pohledávky) a souvztažně na odpovídající účty, jako je účet 111 (Pořízení materiálu), 131 (Pořízení zboží), 132 (Zboží na skladě) nebo 112 (Zboží na skladě).

Jak účtovat úroky

Účet 662 – Úroky

Na tomto účtu se zachycují všechny výnosové úroky v hrubé výši. Úroky se do výnosů účtují zásadně podle časové souvislosti s daným obdobím, tedy vždy časově rozlišené. Do výnosů se účtují úroky předpisem, nikoliv až přijetím platby. Tyto výnosy patří do finančního výsledku hospodaření.