Jak účtovat škodu?

Jak účtovat škodu?

Jak účtovat náhradu škody od pojišťovny

Nárok na přijaté plnění od pojišťovny se pak v souladu s ČÚS č. 019 účtuje v účetní skupině 64, zpravidla na účtu 648 – Ostatní provozní výnosy, souvztažně s účtem 315 – Ostatní pohledávky.

Jak účtovat škodu způsobenou zaměstnancem

Nároky na náhrady mank a škod se účtují ve prospěch účtu 649 – Jiné ostatní výnosy. − V případě, že náhrada bude nižší než vzniklá škoda, např. 10 000 Kč (třeba z důvodu částečného zproštění odpověd- nosti zaměstnance), bude rozdíl ve výši 2 200 Kč daňově neúčinným nákladem organizace.
ArchivPodobné

Co účtovat na 549

Účtují se zde manka a škody na majetku. Např. dlouhodobém majetku, manka nad normu přirozených úbytků zásob, škody způsobené neznámým pachatelem (na základě potvrzení Policie ČR.), škody způsobené živelní pohromou.
ArchivPodobné

Jak účtovat manko do normy

A) Manka a škody

Manka nad normu i škody zjištěné při fyzických inventarizacích účtujeme na vrub účtu 549 – Manka, škody a mimořádné provozní náklady. Nezáleží přitom, zda se jedná o zásoby nakupované, či zásoby vlastní výroby.

Co se rozumí škodou

Pojem škoda je v obecné rovině zaužíván jako určitá ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k ní došlo. Škodou je tedy majetková újma, kterou lze vyjádřit všeobecným ekvivalentem (penězi) spočívající ve zmenšení majetku či zničení určité majetkové hodnoty.

Co se účtuje na účet 379

Účet 379–Jiné dluhy je zařazen do účtové skupiny 37-Jiné pohledávky a závazky. Na tomto účtu jsou zachycovány závazky, které obsahově nespadají do ostatních účtových skupin účtové třídy 3 a zároveň pro ně není v rámci účtové skupiny 37 vytvořen samostatný účet (viz výklad účtové skupiny 37).

Jak vysokou náhradu škody může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat pokud byla uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti

Podíl náhrady u jednotlivých řádových zaměstnanců nesmí přesáhnout částku rovnající se jejich měsíčnímu průměrnému výdělku před vznikem škody. Neuhradí-li se takto určenými podíly celý schodek, jsou povinni uhradit zbytek vedoucí a jeho zástupce, a to podle poměru svých dosažených hrubých výdělků.

Co se účtuje na 335

Na tomto účtu zachycuje účetní jednotka různé pohledávky za zaměstnanci, např. poskytnuté zálohy na cestovní výdaje a drobné nákupy, uplatnění náhrad vůči zaměstnancům, pohledávky za nájemné z podnikových bytů a ubytoven, pronajatých zaměstnancům pohledávky za prodaný materiál, výrobky a služby zaměstnancům.

Co je manko nad normu

2) manko nad normu, což jsou zaviněné ztráty. Odpovědnost za ně nese vždy konkrétní osoba a vznikají např. zanedbáním povinnosti ochrany a správy majetku nebo odcizením.

Co se účtuje na účet 568

Na účtu 568 se zachycují ostatní finanční náklady (viz provozní, finanční), pro které si účetní jednotka nevymezila v účtovém rozvrhu samostatný syntetický nebo analytický účet. Na tomto analytickém účtu se účtují především náklady z peněžního styku, tj. bankovní výlohy.

Jak se účtují kurzové rozdíly

Kurzové rozdíly účtujeme na výsledkové účty: 563 – Kurzová ztráta – vzniká, když je aktuální kurz vyšší než kurz předchozí = vzniká náklad. 663 – Kurzový zisk – vznikne, když je aktuální kurz nižší než kurz předchozí = vzniká výnos.

Kdy vzniká odpovědnost za škodu

Za škodu odpovídá ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Předpokladem této odpovědnosti je vznik škody, jednání porušující dobré mravy, příčinná souvislost mezi škodou a takovým jednáním a konečně zavinění ve formě úmyslu.

Jak zaúčtovat Maňka a škody

Manka a škody vzniklé na finančním majetku se účtují jako finanční náklady (účet 569-Manka a škody na finančním majetku). Způsobený úbytek majetku může být rovněž kompenzován náhradou od pojišťovny, je-li účetní jednotka pojištěna, nebo může být vymáhán na odpovědných osobách.

Co se účtuje na účet 479

Účet 479 – Jiné dlouhodobé dluhy

05. 2023. Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje dlouhodobé dluhy z obchodního i neobchodního styku, pro které není na účtech účtové skupiny 47-Dlouhodobé dluhy určen samostatný syntetický účet, např. přijetí dlouhodobé zápůjčky, dodávka na dlouhodobý dodavatelský úvěr apod.

Co se účtuje na účet 548

Účtuje se zde pojistné majetkového pojištění,pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody,příspěvky různým právnickým komorám,různým sdružení.

Kdy musím podepsat hmotnou odpovědnost

Kdy a s kým se uzavírá dohoda o hmotné odpovědnosti

Jde o takzvanou hmotnou odpovědnost. Dohoda o odpovědnosti musí být uzavřena písemně a smí být uzavírána jen se zletilým zaměstnancem, tedy nejdříve, když dosáhne 18 let.

Kdy může zaměstnavatel požadovat náhradu škody

Škodu hradí zaměstnanec v penězích, anebo, pokud je to možné, odčinění škody uvedením v předešlý stav (například oprava věci). V případě, že zaměstnanec způsobil škodu úmyslně, může po něm zaměstnavatel vyžadovat i náhradu ušlého zisku.

Co se účtuje na 668

Tento účet slouží ke sledování výnosových poplatků za finanční činnosti, např. směna peněz, operace s cennými papíry, pojištění, zprostředkování finančních činností, tzn. finanční výnosy, pro které není náplň na ostatních účtech finančních výnosů. Tento účet slouží také k účtování přijatých darů ve finanční oblasti.

Co je účet 333

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje různé dluhy vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu škody, nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, stipendia, náhrady za používání vlastních pracovních prostředků apod.

Jak se účtuje inventarizace

Inventarizační rozdíly účetní jednotky proúčtují do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. Pokud je skutečný stav nižší než stav v účetnictví, rozdíl se označuje jako manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin. V opačném případě vzniká přebytek.

Kdy se provádí inventarizace

Inventarizaci je nutné provést minimálně jednou za účetní období. Většina účetních jednotek provádí inventarizaci k datu účetní závěrky, zákon však v určitých případech připouští možnost provést inventarizace v průběhu účetního období.

Co účtujeme na 502

Na tomto účtu se účtuje zejména o spotřebě energií. O spotřebě energie účtujeme zpravidla na základě faktur. Před vyúčtováním spotřeby fakturou hradí odběratel zálohy.

Jak zaúčtovat kurzový rozdíl v pohodě

Účtování kurzových rozdílů z přepočtu devizových pohledávek a závazků se účtuje výsledkově na účty 563 – Kurzové ztráty a 663 – Kurzové zisky. Program POHODA řeší přepočet pohledávek a závazků, resp. valutových pokladen a devizových účtů funkcí Uzávěrka kurzových rozdílů z nabídky Účetnictví/Uzávěrka.

Kdo je odpovědný za škodu

Za škodu odpovídá ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Předpokladem této odpovědnosti je vznik škody, jednání porušující dobré mravy, příčinná souvislost mezi škodou a takovým jednáním a konečně zavinění ve formě úmyslu.

Jak nahradit škodu

Je-li někomu způsobena škoda na věci (např. poničen motocykl), připadají v úvahu dva způsoby náhrady buď v penězích, anebo uvedením do předešlého stavu (škůdce motocykl opraví, resp. nechá opravit, či koupí nový). Současný OZ vychází z toho, že škoda se hradí v penězích.