Jak se dělá dobropis?

Jak se dělá dobropis?

Jak zadat dobropis

Dobropis se vystavuje k faktuře přijaté na stejnou částku, na jakou byla vystavena faktura. Při účtování tak dojde k vyrovnání faktury a dobropisu. Konto dokladu se zkopíruje z dobropisované faktury, tudíž máte jistotu, že automaticky snížíte závazek/pohledávku skutečně z konta faktury.
Archiv

Jak se účtuje dobropis

Dobropis se účtuje na stejné účty a stejné strany jako faktura přijatá (minusová částka), nebo na stejné účty s prohozenými stranami (plusová částka). Dobropis snižuje fakturovanou částku včetně DPH.

Kdy je možné vystavit dobropis

Dobropis se vystavuje v případě, že jste poskytli na zboží či službu slevu až po vystavení faktury. Např. když kvalita dodávky neodpovídá sjednaným podmínkám, pokud dojde k vrácení části či celé dodávky zpět, došlo k chybné fakturaci sjednané částky, dodání menšího množství zboží než bylo sjednáno apod.
Archiv

Jak funguje dobropis

Dobropis je písemný doklad, kterým věřitel snižuje svoji už dříve vyúčtovanou, ale ještě neuhrazenou pohledávku vůči dlužníkovi. Na základě dobropisu je pak výše pohledávky účetně snížena, případně zcela zrušena. Jde svým způsobem o „zápornou“ fakturu.

Kdy storno a kdy dobropis

Dobropis (někdy se lze setkat i s pojmem opravná faktura) je opravný daňový doklad, ve kterém dodavatel snižuje částku faktury, kterou již vyúčtoval a odeslal. Vystavení dobropisu se týká pouze plátců DPH. Neplátci DPH využívají storno faktury.

Jaká je splatnost dobropisu

Pokud dlužníkem není veřejnoprávní korporace (platí tedy pro vztahy mezi podnikateli): Pokud není splatnost faktur sjednána smluvními stranami, je splatnost přesně 30 dní Bezproblémově lze sjednat splatnost max. 60 dnů, ale i kratší než 30 dní.

Kdy zaúčtovat dobropis

Dobropis je označení pro fakturu se záporným znaménkem. Používá se v situaci, kdy dochází k úpravě ceny původní kalkulace z důvodu např. reklamace, vrácení části předchozího plnění atd. Dobropis jde účtovat stejně jako běžnou, vydanou fakturu pouze se záporným znaménkem.

Kdy dát dobropis Do DPH

Datum původního plnění se na doklad dává v případech, kdy se plnění vůbec neuskutečnilo a fakturovalo se omylem nebo bylo na původním dokladu něco špatně. Opravu lze provést nejdříve ke dni, ve kterém plátce nebo osoba identifikovaná k dani, pro kterou se plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad.

Kdo posílá dobropis

Co je dobropis a kdy ho vystavit

Dobropis (někdy se lze setkat i s pojmem opravná faktura) je opravný daňový doklad, ve kterém dodavatel snižuje částku faktury, kterou již vyúčtoval a odeslal. Vystavení dobropisu se týká pouze plátců DPH.

Co musí obsahovat dobropis

Co musí obsahovat Na dobropisu o opravě základu daně nebo výši daně nezapomeňte uvést povinné náležitosti: označení osoby, která uskutečňuje plnění – jméno a příjmení (či název firmy), sídlo či místo podnikání (prodávající) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění – DIČ (prodávající)

Jaký kurz použít u dobropisu

Re: Dobropis v cizí měně – jaký kurz § 42 odst. 5: Pro přepočet cizí měny na české koruny se u opravy základu daně a výše daně (u dobropisu, vrubopisu) uplatní sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění. Máte tedy pravdu, použije se původní kurz.

Kdo vystavuje dobropis

Dobropis, resp.: “opravný daňový doklad” vystavuje plátce DPH a vlastně i neplátce DPH: při vrácení výrobku odběratelem – částečným nebo úplným (např.: z důvodu reklamace) při zrušení dodání výrobku nebo služby (“Toto jsem si neobjednal”)

Jaký je rozdíl mezi Dobropisem a Vrubopisem

Stručně řečeno dobropis je faktura s mínusem. Dobropis je daňový doklad, který plátce (dodavatel) používá ke snížení daňové povinnosti. Naproti tomu vrubopis používá ke zvýšení daňové povinnosti. U plátce (odběratele) je tomu naopak.

Jaké je DUZP u dobropisu

Pokud jde o vrácení zboží nebo poskytnutí slevy, patří do DUZP datum, kdy se na slevě se zákazníkem dohodneme / kdy se zboží vrátí. DUZP pro zařazení do přiznání u dodavatele, který opravný doklad vystavuje, je datum, kdy odběratel opravný daňový doklad prokazatelně obdrží.