Kdo patří do LGBT komunity?

Kdo patří do LGBT komunity?

Co všechno patří do LGBT komunity

LGBT hnutí (hnutí leseb, gayů, bisexuálů a transgender lidí) se zabývá problematikou sociálních menšin, které mají jinou než většinovou sexuální orientaci. Někdy se objevuje i rozšířený akronym LGBTQIA, kam kromě výše zmíněných skupin patří navíc queer, intersexuální a asexuální osoby.

Co je to queer komunita

Queer (zřídka též počeštěle ve fonetickém znění kvír) je zastřešující označení pro všechny, jejichž identita není heterosexuální nebo cisgenderová. V tomto významu může sloužit jako náhrada zkratky LGBT+.

Co je Lgbtqi+

Kromě zkratkového pojmenování lze využít i samostatně stojícího slova queer, které jednoduše označuje všechny, co nejsou heterosexuální nebo cis. Písmeno Q též někdy v angličtině představuje „questioning“, tedy nejisté, nevyhraněné osoby, které svou sexuální orientaci nebo genderovou identitu teprve objevují.

Jaké jsou orientace

Mezi ty nejznámější patří homosexualita, heterosexualita a bisexualita.

Kdy je LGBT den

Svátek pro všechny LGBTQ+ osoby, které oslavují svou kulturu a bojují za svá práva. Proč zrovna červen Právě 28. června roku 1969 se totiž objevily první protesty amerických leseb, gayů, bisexuálů a transgender osob, které reagovaly na policejní razii v gay baru Stonewall v Greenwich Village.

Co je to Pansexual

Pansexualita je sexuální orientace charakterizovaná sexuální touhou k lidem bez ohledu na jejich pohlaví nebo genderovou identitu.

Jaké jsou druhy pohlaví

Jak píšeme už v tomto článku, z biologického hlediska existují ženy, muži a pak lidé, kteří mají znaky obou pohlaví a není možné jednoznačně určit, zda jde o ženu, nebo o muže. Dá se tedy říci, že mimo ženského a mužského pohlaví existuje velký počet intersex variací, a ne všechny jsou patrné ihned po narození.

Kdo vymyslel LGBT

V roce 1978 ji navrhl americký umělec Gilbert Baker.

Co to je bisexuál

Bisexuálem se označuje ten, koho přitahují muži i ženy současně. Zatímco u někoho se může jednat o pouhý výstřelek a touhu po experimentování, pro jiné je to realita, se kterou se musí naučit žít.

Co je to CIS Man

Cisgender (často jednoduše zkráceno cis) je adjektivum označující lidi, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví, které jim bylo určeno při narození. Jde o protiklad k termínu transgender.

Co je to Agender

Agender – Osoba, jež se identifikuje jako nemající žádný gender či která nezažívá gender jako součást své identity.

Co je Semibisexual

Semibisexuality is a sexual orientation that defines a person who feels sexual attraction towards one gender (usually the opposite) but considers themselves to be bisexual or "partially bisexual". Another definition is "semibisexual is someone who is bisexual but is attracted to only one gender."

Co je to Misgender

Misgendering je anglický termín, ktorý označuje použitie nesprávnych zámen alebo nevhodného oslovenia pri oslovovaní trans osôb alebo pri rodovej diverzite.

Co je to Demiboy

Demiboy (tiež nazývaný demichlapec) je rodová identita popisujúca niekoho, kto sa čiastočne identifikuje ako muž alebo chlapec, bez ohľadu na ich pridelené pohlavie pri narodení. Okrem toho, že sa demiboyovia cítia čiastočne ako chlapec alebo muž, cítia sa čiastočne mimo binárie.

Co je to nebinární člověk

Nebinární identita (anglicky non-binary), též genderqueer (GQ) nebo genderově diverzní/expanzivní, je zastřešující kategorie pro genderové identity, které nejsou výlučně mužské ani ženské, a stojí tak mimo genderovou binaritu.

Jak poznat že jsem non Binary

Být nebinární znamená, když se člověk nedokáže ztotožnit ani s jednou ze dvou genderových identit muž a žena. Nejde však jen o to, jak se člověk prezentuje navenek, ale především o to, jak se cítí uvnitř. Pro nebinární lidi může být nekomfortní být označováni jako on/ona, mohou preferovat např. "oni".

Co to je Pangender

Pangender osoba – osoba, jejíž genderová identita je souhrnem všech identit. Agender osoba – osoba, která necítí příslušnost k žádné genderové identitě. Genderless osoba/osoba bez genderu – osoba, která se neidentifikuje s žádným genderem.

Co je Polygender

Polygender osoby – jejich genderová identita je souhrnem mnoha identit, ne však všech. Neutrois – zastřešující termín pro osoby, které se identifikují genderově neutrálně Agender osoby – necítí příslušnost k žádné genderové identitě Genderless osoby – neidentifikují se s žádným genderem.

Co je to gender Fluid

Mluví ženským hlasem v mužském rodě. Narodil se jako žena, ale považuje se za gender fluid, tedy člověka flexibilního vůči genderové identitě. „Když to řeknu laicky, tak to střídám podle společenských okruhů, situací typu práce, škola, zájmy, rodina,“ vysvětluje Theo Addair.

Co je to binární člověk

Závěr. Ne binární osoba je jedinec, který se necítí ani mužským, ani ženským. Mají genderovou identitu, která není vyjádřena pouze jedním z dvou běžných pohlaví. Ne binární osoby mohou mít různé genderové role, genderové orientace a způsoby vyjadřování.

Co to je genderové identity

Genderová identita označuje vlastní identifikaci člověka k maskulinitě, feminitě, různé kombinaci obou nebo k žádnému z uvedených genderů. Standardně v západních společnostech udává, do jaké míry se jedinec cítí být mužem, ženou či nebinární.

Co je to nebinární

Nebinární identita (anglicky non-binary), též genderqueer (GQ) nebo genderově diverzní/expanzivní, je zastřešující kategorie pro genderové identity, které nejsou výlučně mužské ani ženské, a stojí tak mimo genderovou binaritu.

Kdo je Fluid

Mluví ženským hlasem v mužském rodě. Narodil se jako žena, ale považuje se za gender fluid, tedy člověka flexibilního vůči genderové identitě. „Když to řeknu laicky, tak to střídám podle společenských okruhů, situací typu práce, škola, zájmy, rodina,“ vysvětluje Theo Addair.

Jak oslovit non Binary

Někteří nebinární lidé preferují používání genderově neutrálních zájmen, jako například ze, sie, hir, co, ey nebo jednotné „oni“, „jejich“ a „jim“ (anglicky they/them), zatímco jiní preferují konvenční genderově specifická zájmena „jí“ nebo „jemu“ či používání zájmen "ono" nebo "one".

Co je to pohlavně fluidní

Genderfluidní osoba upřednostňuje spíše zachování flexibility své genderové identity, než aby se přihlásila k jednomu genderu. Takoví lidé mohou kolísat mezi gendery nebo projevovat více genderů najednou.