Kdo voli poslance do Evropského parlamentu?

Kdo voli poslance do Evropského parlamentu?

Kdo voli do Evropského parlamentu

Volební systém

V České republice musí strana získat alespoň 5 % hlasů. V České republice může volit každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let.

Kdo má právo volit do Evropského parlamentu

Volby v Evropské unii se konají každých pět let na základě všeobecného hlasovacího práva. Poslanci Evropského parlamentu jsou takto přímo voleni od roku 1979. Evropské politické strany mají za tímto účelem právo pořádat kampaň v rámci celé Evropské unie. V současné době má Evropský parlament 705 poslanců.

Kdo zasedá v Evropském parlamentu

Parlament se skládá z 705 poslanců reprezentujících všechny členské státy EU. Na návrh Evropského parlamentu z února 2018, přijala Evropská rada v červnu 2018 rozhodnutí o složení Evropského parlamentu. V něm je stanoven počet zástupců každého členského státu, kteří budou zvoleni ve volebním období 2019–2024.

Kdo stojí v čele Evropského parlamentu

předsedkyně Evropského parlamentu – Roberta Metsolová

zastupuje Parlament ve všech právních záležitostech a reprezentuje ho na mezinárodní úrovni. vyslovuje konečný souhlas s rozpočtem EU.

Kdy budou další volby v ČR

Pro hlasování ve druhém kole volby byl stanoven termín na pátek 27. a sobotu 28. ledna 2023, opět ve stejný čas jako v kole prvním, tedy od 14 do 22 hodin první den a od 8 do 14 hodin den druhý. V tomto kole voliči nedostali hlasovací lístky do poštovních schránek, ale obdrží je přímo ve volební místnosti.

Kdy se budou konat volby do Evropského parlamentu

Příští volby do Evropského parlamentu se mají konat od 6. do 9. června 2024 v souladu s Lisabonskou smlouvou. V důsledku brexitu bylo v lednu 2020 rozděleno 27 křesel britské delegace ostatním zemím.

Kdo u nás může volit

Typy voleb v České republice

Aktivní volební právo mají všichni občané od 18 let, pasivní se liší podle orgánu (viz tabulka níže).

Kdo může volit v komunálních volbách

Se vstupem České republiky do Evropské unie mohou být voleni i občané členských států EU a od roku 2018 mohou v komunálních volbách občané členských zemí EU s přechodným bydlištěm v České republice také volit. Voleb se mohou zúčastnit registrované politické strany a jejich koalice.

Jak se jmenuje jediná přímo volená instituce EU

Evropský parlament je zákonodárným orgánem EU. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni přímo občany EU každých 5 let. Poslední volby se uskutečnily v květnu 2019.

Kdo zastupuje CR v Evropském parlamentu

Seznam europoslanců

Jméno Národní strana Skupina v EP
Radka Maxová ANO 2011 (2019–2021), ČSSD (od 2021) Renew (2019–2021), S & D (od 2021)
Ondřej Knotek ANO 2011 Renew
Ondřej Kovařík ANO 2011 Renew
Jan Zahradil ODS ECR

Kdo voli předsedu Evropské rady

Parlament musí schválit nového předsedu Komise absolutní většinou hlasů (což je o jeden hlas více, než je polovina všech poslanců). Po schválení Evropská rada oficiálně jmenuje nového předsedu. Pokud si kandidát nezajistí schválení Evropským parlamentem, musí Evropská rada do jednoho měsíce navrhnout nového kandidáta.

Kdo je místopředsedkyně Evropského parlamentu

Dita Charanzová (* 30. dubna 1975 Praha) je česká diplomatka, politička, manažerka, konzultantka a bývalá vysoká státní úřednice, věnující se otázkám Evropské unie. Od července 2014 je poslankyní Evropského parlamentu, od července 2019 pak jeho místopředsedkyní.

Kdo vyhrál volby v roce 2023

Předchozímu prezidentu Miloši Zemanovi skončilo druhé funkční období 8. března 2023. Termín volby vyhlásil předseda Senátu 27. června 2022, kandidátní listiny byly potvrzeny Ministerstvem vnitra 25. listopadu 2022. Vítězem volby se ve druhém kole se ziskem 58,32 % hlasů stal Petr Pavel.

Jaké budou volby v roce 2024

Příští volby do Evropského parlamentu se mají konat od 6. do 9. června 2024 v souladu s Lisabonskou smlouvou. V důsledku brexitu bylo v lednu 2020 rozděleno 27 křesel britské delegace ostatním zemím.

Jaké volby budou v roce 2024

Příští volby do Evropského parlamentu se mají konat od 6. do 9. června 2024 v souladu s Lisabonskou smlouvou. V důsledku brexitu bylo v lednu 2020 rozděleno 27 křesel britské delegace ostatním zemím.

Kdo voli parlament

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, a to každé čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení. Volí se 200 poslanců. Kandidovat může ten, kdo je starší 21 let, hlasovat ten, kdo je starší 18 let.

Kdo je volen na 4 roky

Stručný přehled volebního práva v České republice

Volená instituce Právo aktivní Délka volebního období
Zastupitelstvo kraje 18 4 roky
Zastupitelstvo obce 18 4 roky
Prezident 18 5 let
Evropský parlament 18 5 let

Kdo nemůže volit

Aktivní volební právo je stejné jako u všech ostatních voleb – věková hranice je 18 let, vyloučeny jsou osoby, které byly soudně omezeny ve svéprávnosti nebo kterým bylo volební právo omezeno z důvodu omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.

Kdo vede ve volbách 2023

Volba prezidenta České republiky 2023

Petr Pavel Andrej Babiš
nestraník ANO
3 359 151 hlasů 2 400 046 hlasů
58,32 % 41,67 %
zvolený kandidát nezvolený kandidát

Kdo voli předsedu Evropské komise

Předseda Komise je volen Evropským parlamentem na pětileté funkční období, které následuje po volbách do Evropského parlamentu. Kandidáta na předsedu navrhuje Parlamentu Evropská rada (hlavy států a předsedové vlád EU).

Kdo je v EU za ČR

První konání voleb do Evropského parlamentu v České republice, ve kterých se zvolilo 21 českých poslanců z celkového počtu 751 evropských poslanců. Věra Jourová se stává místopředsedkyní Evropské komise a zároveň podruhé evropskou komisařkou za Českou republiku. Česká republika podruhé předsedala Radě EU.

Kdo zastupuje CR v Evropské řadě

Zástupcem České republiky ve Správní radě je Ministerstvo financí ČR. Výsledkem činnosti Rady Evropy jsou úmluvy a doporučení, jejichž plnění může v jednotlivých členských zemích vést k následné harmonizaci a změně jejich vnitrostátní legislativy.

Jaký je rozdíl mezi Evropskou radou a Radou Evropské unie

Evropskou radu jakožto politický orgán Evropské unie nelze zaměňovat s Radou EU (Radou ministrů), která je legislativním a výkonným orgánem Evropské unie, ani s Radou Evropy, která je nezávislou mezinárodní organizací, odlišnou od Evropské unie.

Kdy jsou volby v roce 2023

Pro hlasování ve druhém kole volby byl stanoven termín na pátek 27. a sobotu 28. ledna 2023, opět ve stejný čas jako v kole prvním, tedy od 14 do 22 hodin první den a od 8 do 14 hodin den druhý. V tomto kole voliči nedostali hlasovací lístky do poštovních schránek, ale obdrží je přímo ve volební místnosti.

Jak to probíhá u voleb

Volby do Poslanecké sněmovny se konají na základě poměrného systému s kandidátkami politických stran či jejich koalic. Kandidátní listiny jsou vázané s možností preferenčních hlasů. V letech 1990–1998 bylo možné dát 4 preferenční hlasy, v letech 2002–2006 pak pouze 2 preferenční hlasy.