Co obnáší být v zastupitelstvu obce?

Co obnáší být v zastupitelstvu obce?

Kdo nemůže být zastupitel

Zastupitelem obce by tak neměl být zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu téže obce či obce, která vykonává působnosti vůči této obci (např. ORP), krajského úřadu nebo finančního úřadu. O slučitelnosti či neslučitelnosti funkcí však rozhoduje primárně zastupitelstvo dané obce.

Kdo platí zastupitelé

Odměňování zastupitelů má ve své kompetenci výhradně zastupitelstvo obce. Ze zákona mají nárok na finanční odměnu měsíčně vyplácenou z prostředků obce uvolnění členové zastupitel- stva a neuvolnění starostové.
Archiv

Na co má právo zastupitel

b) zákona o obcích, z něhož plyne právo zastupitele vznášet dotazy, připomínky a podněty. 4 Podle § 82 písm. b) zákona o obcích má proto zastupitel nárok na to, aby obdržel odpověď na svůj dotaz, byť bude žádat o sdělení (vytvoření) názoru (resp. se dotazovat na budoucí rozhodnutí).

Co to je zastupitel

Zastupitel je zástupce svých voličů, který od nich získal mandát ve volbách, aby skrze něj byly prosazovány myšlenky prezentované v jeho volebním programu. Zastupitel tedy vůči svým voličům má závazek, ten je ale spíše morální, protože vlastně nevymahatelný: může jít jen o předvolební sliby.

Co obnáší práce zastupitele

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd.

Jak se stát zastupitelem obce

Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České …

Kdy lze rozpustit zastupitelstvo obce

1 zákona o obcích: „Nesejde-li se zastupitelstvo obce po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.

Kdo zastupuje obec

Starosta zastupuje obec navenek

Starosta je stejně jako zastupitelstvo, rada či obecní úřad orgánem obce. Pravomoci jednotlivých obecních orgánů v základu upravuje zákon o obcích. Pro rozlišení oprávnění jednotlivých orgánů má význam i to, zda se ve věci jedná o samostatnou nebo přenesenou působnost.

Kdo voli členy zastupitelstva

Volební den, stejně jako u jiných druhů voleb, vyhlašuje prezident republiky, a to nejméně 90 dní před jejich konáním. Starosta obce má před volbami (nejméně deset dní před jejich konáním) možnost (nikoliv povinnost) vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů.

Co obnáší práce zastupitelé

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd.

Kdo svolává zasedání zastupitelstva

Svolání zasedání zastupitelstva obce:

svolává starosta obce; obecní úřad musí na úřední desce (vč. elektronické) zveřejnit informaci o místě, době a navrženém programu nejméně 7 dní přede dnem zasedání; musí se konat minimálně 1 x za 3 měsíce a na území obce.

Jak se volí do zastupitelstva

Vlastní volbu lze pak provést třemi různými způsoby:Volba všech kandidátů strany. Na volebním lístku se označí jedna celá volební strana.Volba jednotlivých kandidátů Volič může vybírat kandidáty napříč stranami, přičemž každému dává jeden hlas (tzv.Spojení obou způsobů Volič nakonec může oba způsoby spojit.

Kdo svolává zastupitelstvo obce

Svolání zasedání zastupitelstva obce:

svolává starosta obce; obecní úřad musí na úřední desce (vč. elektronické) zveřejnit informaci o místě, době a navrženém programu nejméně 7 dní přede dnem zasedání; musí se konat minimálně 1 x za 3 měsíce a na území obce.

Kdo rozpouští zastupitelstvo obce

Jestliže tak zastupitelstvo obce neučiní, Ministerstvo vnitra zastupitelstvo obce rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu (§ 67 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).

Kdo rozhoduje v obci

Starosta je stejně jako zastupitelstvo, rada či obecní úřad orgánem obce. Pravomoci jednotlivých obecních orgánů v základu upravuje zákon o obcích.

Jak často musí být zasedání zastupitelstva

Zákon o obcích stanoví, že zastupitelstvo obce se schází podle potřeby – nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Starosta je navíc povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje.

Jak se hlasuje do zastupitelstva

Vlastní volbu lze pak provést třemi různými způsoby:Volba všech kandidátů strany. Na volebním lístku se označí jedna celá volební strana.Volba jednotlivých kandidátů Volič může vybírat kandidáty napříč stranami, přičemž každému dává jeden hlas (tzv.Spojení obou způsobů Volič nakonec může oba způsoby spojit.

Jak se počítají hlasy do zastupitelstva obce

Hlasy, které obdrží každá strana jako celek, se sčítají s těmi, které byly dány jednotlivým kandidátům v rámci každé strany. Poté se vyřadí politické strany a uskupení, které mají méně než 5 % podílu přidělených hlasů. Stejná hranice platí i pro koalice.

Jak často se volí zastupitelstvo obce

Volby do zastupitelstev obcí se v Česku konají pravidelně vždy jednou za čtyři roky. Nepravidelně se konají pouze v případě, že počet členů obecního zastupitelstva klesne pod předepsaný počet.

Jak se stát členem zastupitelstva

Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České …

Kdy končí rada obce

V souladu s ustanovením § 99 odst. 4 zákona o obcích, pokud se starosta či místostarosta vzdá své funkce (míněno funkce starosty či místostarosty) nebo z ní je odvolán, přestává být i členem rady obce.

Jak se hlasuje v zastupitelstvu

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

Jak často se volí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, a to každé čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení. Volí se 200 poslanců.

Jak se dostat do zastupitelstva

Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České …

Kdy je možné volit

Aktivní volební právo mají všichni občané od 18 let, pasivní se liší podle orgánu (viz tabulka níže).