Jak se připravit na kolaudaci?

Jak se připravit na kolaudaci?

Co je potřeba mít hotové ke kolaudaci

Stavba musí mít hotovou střechu s odvodněním a bleskosvodem, komíny, všechna okna a dveře, dokončená schodiště a balkony se zábradlími, povrchové úpravy stěn, podlah, stropů, instalace, dokončené jsou všechny přípojky inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn) s měřicími místy a v koupelnách jsou osazeny zařizovací …

Co je potřeba ke kolaudaci domu 2023

Ke kolaudace domu budete potřebovat:projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby,zaměření skutečného osazení stavby,kopii stavebního deníku,revizní zprávy.
Archiv

Na co si dát pozor při kolaudaci

Předně by dům měl být stavebně dokončen tak, aby byl schopen užívání a byl bezpečný. To znamená, že všechna schodiště, balkony apod. musí být opatřeny zábradlím, musí být nainstalovány hlásiče kouře, hasicí přístroje. Dům musí být napojen na zdroje elektřiny, vody, kanalizace, musí být zajištěno vytápění.
Archiv

Co se musí kolaudovat

Nově je stanoveno jednoduché pravidlo, že kolaudaci podléhají všechny stavby, s výjimkou staveb drobných, jednoduchých s výjimkou staveb pro bydlení a rekreaci, a podzemních staveb technické infrastruktury s výjimkou kolektorů. Stavby, které nevyžadují kolaudační rozhodnutí, lze užívat ihned po jejich úplném dokončení.

Jak dlouho trvá vyřízení kolaudace

500/2004 Sb. vám musí stavební úřad oznámit rozhodnutí o kolaudaci ve lhůtě do 30 dnů. V odůvodněných případech je možné lhůtu prodloužit až na 60 dnů. Odpočet začíná datem doručení kolaudačních dokumentů na úřad.

Kdo chodí na kolaudaci

Kolaudaci provede stavební úřad formou závěrečné kontrolní prohlídky stavby (pokud je k žádosti připojen odborný posudek autorizovaného inspektora, lze od této prohlídky upustit), na jejímž základě vyhodnotí, zda existují závady bránící bezpečnému užívání stavby.

Jak dlouho trvá kolaudace domu

Správní orgán (stavební úřad) je povinen ve věci vydat rozhodnutí ve lhůtě do 30 dnů, v odůvodněných případech může být lhůta prodloužena na 60 dnů. Kolaudační řízení je zahájeno dnem doručení návrhu na kolaudaci stavby správnímu orgánu. Lhůta pro vydání kolaudačního rozhodnutí neběží, pokud je řízení přerušeno.

Jak probiha kolaudační prohlidka

Podstatou kolaudace je posouzení, zda skutečné provedení stavby, či její části, je v souladu s povolením. Kontrola probíhá přes institut tzv. závěrečné kontrolní prohlídky, kterou bude-li to nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby provede stavební úřad do 30 dnů od podání úplné žádosti (dnes je lhůta 45 dnů ).

Jak dlouho trva kolaudační prohlidka

Kontrolní prohlídka se musí konat do 45 dnů od doručení žádosti. Do 15 dnů od konání kontrolní prohlídky stavební úřad rozhodne, jestli vydá souhlas, nebo zahájí kolaudační řízení. Pokud je vydán souhlas, proces vydáním kolaudačního souhlasu končí a stavba se může užívat.

Kdo chodí na kolaudaci domu

Účastníky kolaudačního řízení je vždy stavebník, případně vlastník stavby, pokud není stavebníkem, a vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena, pokud není stavebníkem a pokud může být jeho vlastnické právo kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno.

Jaký je rozdíl mezi kolaudačním souhlasem a kolaudačním rozhodnutím

Rozdíl mezi kolaudačním souhlasem a kolaudačním rozhodnutím je především ve způsobu jeho vydávání – zatímco u kolaudačního souhlasu se nevede samostatné řízení, kolaudační rozhodnutí je vydáváno ve správním řízení se samostatným okruhem účastníků.

Jak dlouho se čeká na kolaudaci

Kontrolní prohlídka se musí konat do 45 dnů od doručení žádosti. Do 15 dnů od konání kontrolní prohlídky stavební úřad rozhodne, jestli vydá souhlas, nebo zahájí kolaudační řízení. Pokud je vydán souhlas, proces vydáním kolaudačního souhlasu končí a stavba se může užívat.

Kdo chodi na kolaudaci

Účastníky kolaudačního řízení je vždy stavebník, případně vlastník stavby, pokud není stavebníkem, a vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena, pokud není stavebníkem a pokud může být jeho vlastnické právo kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno.

Jak dlouho trvá kolaudační řízení

Formulář žádosti získáte u referentů na stavebním úřadě. Úřad by pak vaši žádost měl vyřídit do 30 dnů. Ve složitých případech se lhůta může protáhnout až na 60 dnů.