Kdo rozhoduje o vyslání ozbrojených sil?

Kdo rozhoduje o vyslání ozbrojených sil?

Kdo rozhoduje o vyslání ozbrojených sil mimo území ČR

Vláda dále rozhoduje o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území ČR nebo o jejich přeletu nad územím ČR, o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR. Takové rozhodnutí vlády platí nejvýše na dobu 60 dnů.
Archiv

Kdo rozhoduje o vyslání vojáků

Vyhlášení válečného stavu

Dále Parlament uděluje souhlas s vysláním ozbrojených sil státu mimo území České republiky a jejím setrváním na daném území. Rozhodnutí vlády může Parlament zrušit nesouhlasným rozhodnutím jedné nebo obou komor Parlamentu.

Kdo je velitelem ozbrojených sil

Další úkoly ozbrojených sil České republiky vyplývají z mezinárodních smluvních závazků. Činnost ozbrojených sil kontrolují ústavní a další zákonem stanovené orgány. Vrchním velitelem ozbrojených sil je prezident republiky Petr Pavel.

Kdo může vyhlásit mobilizaci

Prezident republiky na návrh vlády nařizuje částečnou nebo všeobecnou mobilizaci OS ČR.
Archiv

Kdo rozhoduje o vyhlášení války

V Česku lze válečný stav vyhlásit pouze v případě napadení nebo je-li třeba plnit smlouvy o společné obraně. Válečný stav vyhlašuje Parlament České republiky, k přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu je nutná nadpoloviční většina obou komor parlamentu.

Kdo muze rozpustit vladu

Stalo-li by se, že by vládě takto jmenovaného premiéra nebyla vyslovena důvěra, prezident může Poslaneckou sněmovnu rozpustit. V průběhu funkčního období vlády na návrh předsedy vlády jmenuje prezident nového člena vlády.

Kdo v ČR vyhlašuje válečný stav

V Česku lze válečný stav vyhlásit pouze v případě napadení nebo je-li třeba plnit smlouvy o společné obraně. Válečný stav vyhlašuje Parlament České republiky, k přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu je nutná nadpoloviční většina obou komor parlamentu.

Kdo dohlíží na dodržování zákonů

Parlament České republiky se skládá z Poslanecké sněmovny a Senátu. Na dodržování zákonů dbá policie, jejich porušení trestá soud.

Kdo je velitel armady ČR

Armáda České republiky (AČR) představuje hlavní složku ozbrojených sil České republiky, které dále tvoří Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. V čele organizační struktury AČR stojí generální štáb, jehož náčelníkem je od 1. července 2022 Karel Řehka.

Kdo tvori ozbrojene sily

Ozbrojené síly se člení na Armádu ČR, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně ČR a bránit ji proti vnějšímu napadení. Ozbrojené síly ČR plní též úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků ČR o společné obraně proti napadení.

Kdo rozhoduje o branné povinnosti

Dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti

(3) O schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu rozhoduje krajské vojenské velitelství na základě lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě vyhotoveného vojenským poskytovatelem zdravotních služeb.

Kdo může vyhlásit stav ohrožení států

Stav ohrožení státu může na návrh vlády vyhlásit Parlament, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

Kde je definován válečný stav

Ústava ČR jej definuje jako situaci, kdy je ČR napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Válečný stav vyhlašuje Parlament České republiky.

Co má delat prezident

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, jmenuje soudce, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo (abolice, viz shora), má právo udělovat amnestii.

Kdo má právo odvolat vladu

Prezident je povinen odvolat člena vlády, jestliže mu to navrhne premiér. Lhůta pro tyto úkony prezidenta není v ústavě výslovně stanovena; ustálený právní výklad je však ten, že prezident je povinen konat "bez zbytečného odkladu".

Kdo může vyhlásit stav nebezpečí

Stav nebezpečí může být vyhlášen hejtmanem kraje, v Praze primátorem hl. m. Prahy. Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů.

Co když prezident nepodepíše zákon

Pokud se prezident rozhodne zákon vrátit, nepodepíše jej. I když je poté prezidentské veto Sněmovnou přehlasováno, a zákon tedy bude vyhlášen, prezident jej už podle § 107 jednacího řádu Poslanecké sněmovny nepodepisuje. Posledním, kdo je povinen zákon podepsat, je předseda vlády.

Která instituce dohlíží na dodržování ústavnosti v České republice

Ústavní soud

Jeho úkolem je zejména chránit ústavnost, základní práva a svobody vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky a garantovat ústavní charakter výkonu státní moci.

Na koho se v ČR vztahuje branná povinnost

V České republice se branná povinnost vztahuje na všechny občany státu starší 18 let, a to na základě zákona č. 585/2004 Sb. Branný zákon. Branná povinnost naopak zaniká dnem dosáhnutí 60 let či z jiných důvodů taxativně vymezených v §7 výše zmíněného zákona.

Co jsou to ozbrojené síly

Ozbrojené síly je soubor vojenských sborů státu, jejichž součástí jsou ozbrojené jednotky, které mají za úkol podílet se na obraně státu.

Kdo muze vyhlasit brannou povinnost

V České republice se branná povinnost vztahuje na všechny občany státu starší 18 let, a to na základě zákona č. 585/2004 Sb. Branný zákon. Branná povinnost naopak zaniká dnem dosáhnutí 60 let či z jiných důvodů taxativně vymezených v §7 výše zmíněného zákona.

Jak odmítnout brannou povinnost

Odůvodněné prohlášení o odmítnutí výkonu mimořádné služby se podává písemně příslušnému krajskému vojenskému velitelství. V prohlášení se uvede jméno nebo jména, příjmení, rodné číslo a adresa místa pobytu vojáka a adresa pro doručování podle správního řádu; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.

Kdo vyhlašuje válku

V Česku lze válečný stav vyhlásit pouze v případě napadení nebo je-li třeba plnit smlouvy o společné obraně. Válečný stav vyhlašuje Parlament České republiky, k přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu je nutná nadpoloviční většina obou komor parlamentu.

Co znamená stav nebezpečí

Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností …

Co všechno může prezident

Pravomocijmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,svolává zasedání Poslanecké sněmovny,rozpouští Poslaneckou sněmovnu,pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatím až do jmenování nové vlády,