Jak se účtuje bonus?

Jak se účtuje bonus?

Jak se účtuje daňový bonus

O daňovém bonusu neúčtuju vůbec. Je to vlastně snížení odvodu daně, takže z mzdového programu mně vyjede kolik mám odvést zálohu daně a neřeším kolik je skutečná záloha minus bonus. Např. záloha je 100, bonus 10, tzn., že z mzdového programu mně vyjede záloha na daň 90 a takto účtuji.
Archiv

Jak účtovat bonus za vedení účtu

V některých odborných článcích se lze dočíst, že pro účtování bonusů u poskytovatele je vhodné použít účet 648. Osobně se přikláním k názoru, že by se spíše mělo jednat o snížení účtu výnosů, na kterém u poskytovatele bylo účtováno původní plnění, k němuž se bonus váže – obecně tedy účet 601, 602 nebo 604.
Archiv

Jak uctovat slevu

příjemce slevy, účtuje na účet MD 501, a tudíž poskytnutí slevy tyto náklady, se kterými sleva souvisí, snižuje, tj. sleva je zaúčtována MD 321 / DAL 501. Pokud by se sleva vztahovala k položkám materiálu na skladě, ponižuje se přímo hodnota materiálu MD 321 / DAL 112.
Archiv

Co je Skonto platba

Skonto je nástroj, jehož pomocí můžete získat co nejrychlejší úhradu od odběratele. Odběratele motivujete slevou za platbu ihned hotově nebo před datem splatnosti. Díky skontu se vám bude finanční tok ve firmě řídit mnohem snadněji, ovšem ne za předpokladu, že máte v účetnictví binec.

Jak účtovat náborový příspěvek

Pro zaměstnavatele je hodnota náborového příspěvku, obdobně jako hrubá mzda zaměstnance, daňovým nákladem ve smyslu § 24 ZDP. osob ze závislé činnosti, protože se jedná o příjem související s činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti a proto je zdanění provedeno ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) ZDP.

Jak se účtuje náhrada za nemoc

2023. Na tomto účtu se účtují náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (o náhradě mzdy však může být účtováno i na jiném zvoleném účtu v rámci účtové skupiny 52, konkrétní postup záleží na interní úpravě účetní jednotky). Náhradu mzdy zaměstnavatel poskytuje do 14. kalendářního dne pracovní neschopnosti.

Jak funguje Zpetny bonus

Takzvané zpětné bonusy (slevy), které naše členské společnosti coby dodavatelé léčiv vyjednávají s odběrateli – nemocničními zařízeními – jsou obchodním nástrojem zakotveným v bilaterálních smlouvách. Mohou být vázány na určitý objem odebraných léků, bonifikují včasné proplácení faktur a podobně.

Co se účtuje na účet 568

Na účtu 568 se zachycují ostatní finanční náklady (viz provozní, finanční), pro které si účetní jednotka nevymezila v účtovém rozvrhu samostatný syntetický nebo analytický účet. Na tomto analytickém účtu se účtují především náklady z peněžního styku, tj. bankovní výlohy.

Co se účtuje na účet 315

Účtují se zde pohledávky z reklamací uplatněné vůči dodavatelům.

Jak se počítá Skonto

Skonto je srážka (sleva) z ceny, kterou poskytuje prodávající kupujícímu v případě, že kupující zaplatí okamžitě (resp. během dohodnuté krátké lhůty). Výše skonta je obvykle stanovena v procentech z prodejní ceny. Skonto lze vyjádřit v absolutní částce nebo na relativní roční bázi.

Jak funguje náborový příspěvek

U náborového příspěvku, jak vyplývá ze samotného názvu, jde o získání nových pracovníků pomocí určitého peněžního plnění. Výše tohoto motivačního bonusu je na zaměstnavateli. Důležitá je situace na trhu práce a finanční možnosti zaměstnavatele. Může se pohybovat od několika tisíc až po desetitisíce korun.

Co se účtuje na účet 528

Na tento účet se účtují ostatní sociální náklady, jejichž společným znakem je jejich daňová neúčinnost. Účet má význam jen u těch účetních jednotek, které uhrazují zaměstnancům další sociální náklady, které jsou nad limit nebo daňově neuznatelné z hlediska ZDP.

Co se účtuje na účet 521

Na účtu 521 – Mzdové náklady zachycujeme veškeré pracovněprávní nároky zaměstnanců z pracovního poměru nebo z dohod mimo pracovní poměr. O mzdách účtujeme zásadně v hrubých částkách, do nichž musí být zahrnuta i naturální mzda, je-li součástí mzdy.

Jak se účtuje náhrada mzdy

Předpis náhrady mzdy do výše stanovené v § 192 ZP např.

MD 521/Dal 331. Jedná se o příjem zaměstnance osvobozený od daně z příjmů ze závislé činnosti, který je dále osvobozen i od povinnosti odvodu na sociální a zdravotní pojištění. U zaměstnavatele jde o daňově uznávaný náklad.

Jak se počítá bonus

Za každou pojistnou událost pojišťovna odečítá určitý počet měsíců (standardně to bývá 24 až 36 měsíců), o něž je celkový počet měsíců pojištění ponížen. Z výsledného čísla vzniká rozhodná doba v měsících, podle které je pak vypočten bonus v procentech.

Jak fungují bonusy u povinneho ručení

Váš bonus se navyšuje zpravidla každých 12 měsíců. Předpokladem je, že platíte povinné ručení a nezpůsobíte dopravní nehodu. V průměru získáte za každý takový rok slevu 5 % z povinného ručení. Maximální sleva se pohybuje okolo 60 %, výjimečně až 65 %.

Co se účtuje na 668

Tento účet slouží ke sledování výnosových poplatků za finanční činnosti, např. směna peněz, operace s cennými papíry, pojištění, zprostředkování finančních činností, tzn. finanční výnosy, pro které není náplň na ostatních účtech finančních výnosů. Tento účet slouží také k účtování přijatých darů ve finanční oblasti.

Co účtujeme na 502

Na tomto účtu se účtuje zejména o spotřebě energií. O spotřebě energie účtujeme zpravidla na základě faktur. Před vyúčtováním spotřeby fakturou hradí odběratel zálohy.

Co se účtuje na účet 351

Na tomto účtu se účtuje převážně o poskytnutých krátkodobých zápůjčkách a úvěrech (na rozdíl od účtu 066-Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba), případně o náhradách výdajů za přijaté služby, které nemohou být nákladem účetní jednotky (telefon, otop, úklid, spotřeba plynu, elektřiny apod.).

Co se účtuje na 355

A konečně účet 355 – Ostatní pohledávky vůči společníkům se používá zpravidla v případě, kdy společnost poskytuje zápůjčku svým společníkům.

Jak fakturovat slevu

Ideální je vkládat ji jako poslední řádek. Slevu můžete také zadat přidáním dalšího řádku na faktuře s mínusovou částkou.

Jak se vyplácí náborový příspěvek

Náborový příspěvek činí 40.000 Kč, vyplácí se ve dvou částech. První polovina náborového příspěvku se vyplácí s výplatou za první odpracovaný měsíc, druhá polovina náborového příspěvku se vyplácí po uplynutí zkušební doby. Náborový příspěvek podléhá zdanění daní z příjmů a odvodům pojistného na veřejnoprávní pojištění.

Kdy se dostává náborový příspěvek

Nejčastěji se náborový příspěvek vyplácí po konci zkušební doby, v menším počtu případů po půl roce či po roce. Výjimečně bývá celý nebo částečně vyplácen už při nástupu do pracovního poměru. Má smysl zejména v případech, kdy firma hledá více pracovníků na danou pozici.

Co se účtuje na 513

Výdaje na občerstvení, pohoštění a dary účtujeme na účet 513 – Náklady na reprezentaci.

Co je účet 527

Účet 527 – Zákonné sociální náklady

Na tomto účtu se účtují zákonné sociální náklady. Jak je v obecné rovině uvedeno u skupiny 52 měly by být v této skupině účtovány všechny náklady vynaložené účetní jednotkou na zaměstnance.