Co je to oligopol?

Co je to oligopol?

Co je cenové vůdcovství

Cenové vůdcovství můžeme obecně charakterizovat jako situaci, kdy jedna firma v odvětví přebírá iniciativu při stanovení cen a ostatní firmy tuto cenu přebírají. Zpravidla bývají popisovány dvě formy, a to cenové vůdcovství s dominantní firmou a barometrické cenové vůdcovství.
ArchivPodobné

Které z následujících příčin mohou vést ke vzniku nedokonalé konkurence

Nedokonalá konkurence je stav na trhu, kdy je porušena aspoň jedna z následujících podmínek:dokonalá informovanost kupujících a prodávajících.homogenita výrobku.velký počet prodávajících.nulové náklady na změnu dodavatele.

Co je to monopol

monopol – (z fr. monopole, to z řec. monos = jediný, poleo = prodávám) – tržní struktura, v níž je určité zboží (nebo služba) nabízeno jediným výrobcem. Monopolista má výsadní postavení, je bez konkurence a libovolně stanoví množství nabízeného zboží (služeb) a cenu.

Co to je přirozený monopol

Pokud tržní poptávku může uspokojit svojí produkcí jedna firma s nižšími průměrnými náklady, než kdyby bylo v odvětví více firem, jedná se o přirozený monopol. Jediná firma kontroluje zdroje nezbytné pro výrobu. Tento stav je označován jako monopol z vlastnictví jedinečného výrobního faktoru.

Proč MR klesá rychleji než Ar

Křivky AR a MR mají zápornou směrnici, což je důsledek záporné směrnice individuální poptávkové křivky. Křivka MR není totožná s křivkou AR, ale klesá rychleji.

Jaká firma je monopol

Monopol je jedna z forem nedokonalé konkurence, při které na straně nabídky existuje pouze jedna nabízející firma. Další formy nedokonalé konkurence pak jsou oligopol (duopol jako speciální případ) a monopolistická konkurence.

Co je to konkurence

konkurence – (z lat. concurrentia, to z concurrere = sbíhat se, shlukovat) – obecně soutěživost nebo soupeření (viz též kompetice), resp. existence soutěžícího subjektu; v nejužívanějším ekon. smyslu proces, ve kterém se střetávají různé zájmy různých subjektů trhu.

Co je to trh

Trh – prostor, kde se střetává poptávka a nabídka a kde dochází ke koupi a prodeji zboží. určili cenu zboží a množství, které se nakoupí a prodá. vlastní vůle vyrábějí a spotřebovávají mraky zboží.

Co je to Monopson

Monopson je v ekonomii stav, kdy existuje pouze jeden subjekt na straně poptávky a zpravidla více subjektů na straně nabídky. Je to jedna z forem nedokonalé konkurence, souměrná s monopolem. Možné příklady odvětví: trh práce (sportovci, učitelé základních škol)

Jak vypočítat AVC

Průměrné variabilní náklady vypočítáme

Protože v podmínkách klesajících výnosů z variabilního vstupu (L) klesá MPL, klesá i APL. Ze vztahu AVC = w/APL potom plyne, že při konstantní ceně práce a klesajícím průměrném produktu práce budou průměrné variabilní náklady s růstem výstupu růst.

Kdo má v ČR monopol

V podmínkách České republiky dnes je typickým přirozeným monopolem pouze Česká pošta, a to jenom v listovních službách. V minulosti to byly společnosti SPT Telecom, ČEZ, České dráhy, a.s. Za předpokladu, že je statek nevylučitelný, ale není konkurenční, mluvíme o tzv. přirozeném monopolu.

Jak funguje tržní mechanismus

Tržní mechanismus je princip vyrovnání nabídky a poptávky na základě změn ceny. Tržní mechanismus směřuje k dosažení tržní rovováhy, což je stav kdy se nabídka rovná poptávce.

Co je to poptávka

Poptávka (značí se D, z anglického demand) je fenomén, který vyjadřuje závislost mezi množstvím zboží, které je kupující ochoten koupit, a cenou, jakou je ochoten za zboží zaplatit v určitý čas na určitém místě.

Co je monopolní síla

Monopolní síla je schopnost stanovit cenu vyšší než mezní náklady. Stupeň monopolní síly je možno vyjádřit pomocí Lernerova indexu (L).

Proč vzniká monopol

Monopol je firma, která je jediným prodávajícím daného výrobku a když její výrobek nemá blízké substituty. Hlavní příčinou vzniku monopolu jsou překážky vstupu na trh, monopol zůstává jediným prodávajícím daného statku na trhu, protože ostatní firmy nemohou na trh vstoupit a soutěžit s ním.

Co je to AVC

AVC (Advanced Video Coding) je typ standardu pro kompresi digitálního videa. AVC je také známý jako standard H. 264 nebo MPEG-4.

Co to je provozní Paka

Provozní páka charakterizuje podíl fixních nákladů v celkových nákladech podniku. Je-li vyšší podíl fixních nákladů v celkových nákladech, tak stejná změna v tržbách (v objemu výroby) vyvolá vyšší změnu v provozním zisku, což se označuje jako stupeň provozní páky, který je vyjádřený v procentech.

Co to je nabídka

Nabídka je množství zboží, které výrobci dodávají na trh za určitou cenu.

Co je to monopolizace

monopol – (z fr. monopole, to z řec. monos = jediný, poleo = prodávám) – tržní struktura, v níž je určité zboží (nebo služba) nabízeno jediným výrobcem. Monopolista má výsadní postavení, je bez konkurence a libovolně stanoví množství nabízeného zboží (služeb) a cenu.

Co to je mezní příjem

Mezní příjem představuje změnu celkového příjmu v důsledku změny objemu prodaných statků o jednotku. V podmínkách dokonalé konkurence je křivka mezního příjmu rovnoběžná s osou x a splývá s křivkou průměrného příjmu.

Jak se počítá zisk

Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Je to také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného příjmu a průměrných nákladů.

Co to jsou fixní náklady

Fixní náklady (někdy zkracovány na FC z angl. fixed cost) jsou v mikroekonomii náklady, jejichž objem (a potažmo jejich výše, vyjádřená v penězích) není přímo závislý na objemu výroby. Fixní náklady tak nezahrnují to, co by se nějak neoddělitelně vázalo s každým jednotlivým vyrobeným zbožím (nebo poskytnutou službou).

Co je to finanční paka

Co je finanční páka Finanční páka, někdy též finanční pákový efekt, je ve světě financí způsobem investování, při kterém investor použije k nákupu aktiv (majetku) nejen vlastní kapitál, ale i kapitál cizí (vypůjčený).

Proč MR klesá dvakrát rychleji

Křivka mezního příjmu MR, jejímž načítáním je křivka TR vytvořena, zachycuje přírůstkové hodnoty. Křivka mezního příjmu klesá dvakrát rychleji než křivka poptávky, která je vlastně křivkou průměrného příjmu AR. Do záporných čísel se MR dostává, když je poptávka neelastická a celkový příjem začíná klesat.

Jak se počítá EBIT

EBITK čemu je ukazatel EBIT dobrý v praxi.Jak se počítá EBITEBIT = EBT (hrubý zisk) + nákladové úroky.