Jaké jsou nevýhody jaderných elektráren?

Jaké jsou nevýhody jaderných elektráren?

Jaké jsou výhody a nevýhody jaderných elektráren

Velkou výhodou JE je fakt, že při výrobě elektrické energie nevzniká oxid uhličitý, který přispívá ke skleníkovému efektu (globální oteplování Země). Další výhodou JE ve srovnání s tepelnými elektrárnami je minimální množství emisí plynných škodlivin a obvykle vyšší koncentrace elektrického výkonu.
Archiv

Co se deje v jaderném reaktoru

V jaderném reaktoru dochází k řízené štěpné reakci v palivu – jádra izotopu 92U235 zasažená pomalými neutrony se rozpadají na jádra lehčích prvků (odštěpky, fragmenty) a současně se při každém štěpení uvolní 2 – 3 rychlé neutrony. Fragmenty se vzájemně odpuzují a velkou rychlostí se od sebe rozlétají.

Jaká je účinnost jaderné elektrárny

Výhodou jaderných elektráren je vysoký výstupní výkon vzhledem k dodanému množství paliva. Účinnost u běžných typů tlakovodních reaktorů je o něco nižší než účinnost moderních uhelných elektráren (asi 30 % oproti 35 – 40 % u uhelných elektráren).

Co je palivem v jaderné elektrárně

Jaderné palivo je palivo, z něhož se energie uvolňuje prostřednictvím jaderných reakcí a to buďto rozpadem (štěpením) nebo fúzí. V současnosti se prakticky využívá pouze štěpná jaderná paliva jako uran nebo plutonium.

Jaké jsou nevýhody vodní elektrárny

Nevýhody: U přehradních nádrží značná cena a čas výstavby a nutnost zatopení velkého území. Závislost na stabilním průtoku vody. Přehradní hráze a jezy brání běžnému lodnímu provozu na řece, je nutno vybudovat systém plavebních komor resp.

Jaké jsou výhody a nevýhody vodní elektrárny

Vodní elektrárny vyžadují minimální obsluhu i údržbu a zároveň je můžete ovládat na dálku. Malé vodní elektrárny prakticky nevytvářejí zaplavenou plochu a jsou velice levné na provoz. Nevýhody: U přehradních nádrží je třeba počítat s vysokou cenou a časem výstavby a nutností zatopení velkého území.

Jak odstavit jadernou elektrárnu

Tři scénáře odstavení

Takzvaný DECON znamená "okamžité" rozebrání. Krátce po vypnutí se radioaktivní materiál rozebere a bezpečně uloží, popřípadě dekontaminuje. Druhou strategií je SAFSTOR. Ten představuje jakýsi opožděný DECON s tím, že se elektrárna po dobu 40 až 60 let uzavře do ochranného obalu a dál sleduje.

Jaké jsou ničivé účinky jaderných zbraní

Přímými ničivými faktory jaderného výbuchu tedy jsou:Tlaková vlna.Světelné zářeníPronikavá radiace.Elektromagnetický impuls.Radioaktivní zamoření

Jaké jsou výhody a nevýhody větrné elektrárny

Větrná energie: Výhody a nevýhodyPři provozu nevznikají emise.Lze ji získávat lokálně na území státu.Obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj energie.Nerovnoměrný výkon závislý na síle a směru větru.Narušení přirozeného rázu krajiny a hlučnost při provozu.Vysoké pořizovací náklady a relativně krátká životnost turbín.

Jak dlouho vydrží jaderné palivo

Čím dál, tím déle. Od momentu výroby palivového souboru se každá další zastávka jaderného paliva prodlužuje. Po dovezení do elektrárny pobývá ve skladu čerstvého paliva přibližně rok.

Kdo dodává palivo pro jaderné elektrárny

Již vloni v květnu ČEZ vybral nové dodavatele jaderných palivových souborů i pro jadernou elektrárnu Temelín. Dodávky od americké společnosti Westinghouse a francouzské společnosti Framatome budou realizovány taktéž od roku 2024.

Jak se jmenuje největší vodní elektrárna v ČR

Největší vodní elektrárnou, co se týče výkonu, je přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně. Skládá se ze dvou nádrží. Horní nádrž je vybudovaná na vrcholku hory Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 m. Dolní vyrovnávací nádrž je v nadmořské výšce 825 m v údolí.

Jak skladovat vyhořelé palivo

Vyhořelé články se z reaktoru vyjmou a pod hladinou vody kanálem převezou do bazénu vyhořelého paliva, který je v reaktorové hale vedle reaktoru. Tam jsou pod vodou uloženy asi 3 až 4 roky.

Co se stane při jadernem utoku

Dojde-li k explozi jaderné elektrárny nebo výbuchu nukleární bomby, šíří se následujícím způsobem: nejdříve vznikne ohnivá koule a následuje rázová vlna, pak přichází radiace a radioaktivní spad.

Co se stane při výbuchu jaderné bomby

Bezprostředně po výbuchu se rychlostí světla šíří silné elektromagnetické záření všech délek včetně nebezpečného rentgenového záření a záření gama a spalujícího infračerveného záření. Záření dopadnuvší na okolní předměty zvyšuje jejich teplotu až ke vznícení nebo roztavení.

Jak škodí větrné elektrárny

Větrná energie, podobně jako každý obnovitelný zdroj, výrazně přispívá k ochraně životního prostředí a snížení emisí v ovzduší. Neprodukuje skleníkové plyny, toxické emise, radioaktivní látky ani sloučeniny, které jsou příčinou kyselých dešťů.

Jak se zbavit jaderného odpadů

Radioaktivní odpad se většinou ukládá do podzemních přípovrchových nebo hlubinných úložišť. Některé státy v minulosti také shazovaly nukleární odpad do moře, zejména do Atlantského oceánu.

Odkud bere Česká republika palivo do jaderných elektráren

Od svého spuštění v roce 1985 JE Dukovany postupně zavezla do svých reaktorů na 800 t jaderného paliva a všechen materiál pochází z TVEL. Vývoj v oboru se nezastavuje a TVEL od roku 2003 pro JE Dukovany dodává nový typ jaderného paliva II.

Kde je nejvíce jaderných elektráren

Nejvíce jaderných zdrojů stojí v USA (93), ve Francii (56), Číně (55), Rusku (37), Japonsku (33), Jižní Koreji (25), Indii (22), Kanadě (19), Ukrajině (15) a Velké Británii (9). V zemích EU se většinou používají tlakovodní reaktory PWR (65 %), co do četnosti jsou na druhém místě varné reaktory BWR (22 %).

Jak daleko Doleti Jaderna hlavice

Podle dostupných informací je určen proti mezikontinentálním raketám (které překonávají vzdálenost delší než 5500 kilometrů a jsou schopny zasáhnout cíl na opačné zemské polokouli), a případně také proti raketám středního doletu (tady se vojenská terminologie různí, ale vcelku se dá říct, že v daném případě to jsou …

Co se stane po výbuchu atomové bomby

Bezprostředně po výbuchu se rychlostí světla šíří silné elektromagnetické záření všech délek včetně nebezpečného rentgenového záření a záření gama a spalujícího infračerveného záření. Záření dopadnuvší na okolní předměty zvyšuje jejich teplotu až ke vznícení nebo roztavení.

Jak se branit při jadernem utoku

Dojíždíte-li pravidelně na jiná místa, zjistěte si i úkryty, které jsou po cestě. Nejlepší úkryt je v podzemí a uprostřed větších budov. Venkovní prostory, vozidla nebo jakékoliv mobilní domy neposkytují odpovídající přístřeší před radioaktivním spadem. Hledejte sklepy nebo suterén velkých vícepatrových budov.

Co se děje s radioaktivním odpadem z jaderných elektráren

Další radioaktivní odpady pak pocházejí z různých čisticích a filtračních stanic v elektrárně, z prádelen a umýváren, případně z laboratoří. Při zpracování odpadů se řídíme třemi hlavními zásadami: snížit množství odpadů, odstranit radionuklidy a změnit složení odpadů.

Kdo vymyslel jadernou elektrárnu

Historie. První jaderný reaktor Chicago Pile-1 byl spuštěn 2. prosince 1942 na univerzitě v Chicagu. Zasloužil se o to tým italského vědce Enrica Fermiho, který tak rozběhl historicky první řízenou štěpnou (řetězovou) jadernou reakci.

Jak dlouho vydrží palivo v jaderné elektrárně

Od momentu výroby palivového souboru se každá další zastávka jaderného paliva prodlužuje. Po dovezení do elektrárny pobývá ve skladu čerstvého paliva přibližně rok. Následuje čtyřletá etapa, kdy je palivo vloženo do reaktoru a probíhají v něm jaderné reakce (vyrábějí teplo, přičemž se mění jeho složení).