Jak na oddlužení?

Jak na oddlužení?

Jak zažádat o oddlužení

Zahájení insolvence

Insolvenci zahajuje vždy příslušný soud na žádost dlužníka, který musí podat návrh na povolení insolvence. K přípravě a podání žádosti o insolvenci ale dlužník musí využít služeb notáře, exekutora, insolvenčního správce, advokáta nebo tzv. akreditované osoby.

Kdo rozhoduje o oddlužení

Rozhodnutí o schválení oddlužení

V případě, kdy ani jeden ze způsobů oddlužení nezískal prostou většinu hlasů nezajištěných věřitelů, rozhodne insolvenční soud o způsobu oddlužení. Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Jak se nechat oddlužit

Jaké podmínky však musíte splňovat, abyste se mohli nechat oddlužit Musíte být fyzickou osobou nebo právnickou osobou nepodnikatelem. Oddlužit nelze podnikající právnické osoby jako jsou s.r.o., a.s., v.o.s. a podobně. Dluhy pocházející z Vašeho podnikání ovšem za splnění stanovených podmínek oddlužení nebrání.
Archiv

Jak dlouho trvá oddlužení

Jak dlouho oddlužení trvá Oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty trvá v obecné rovině maximálně 5 let, resp. 60 měsíců. Kratší doba je možná v případě, že uhradíte 100 % svých závazků, včetně odměny insolvenčního správce.

Jaké jsou podmínky pro oddlužení

Podmínky pro dosažení oddlužení

Vaše závazky musí být déle jak 30 dní po splatnosti. Mít dostatečný příjem alespoň na min. splátku cca 2 200,- měsíčně Nesmíte být za posledních 5 let pravomocně odsouzen/a za krádež, podvod, zpronevěru apod.

Kdo schvaluje návrh na oddlužení

Insolvenční návrh na povolení oddlužení může podat pouze advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace, které mají potřebnou státní akreditaci (tzv. akreditované osoby).

Kdy soud nepovolí oddlužení

Oddlužení soud nepovolí, pokud v posledních 10 letech před podáním návrhu přiznal dlužníkovi osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení či v situaci, kdy soud dlužníkovi v posledních 5 letech před podáním návrhu zamítl návrh na povolení oddlužení, neboť jím sledoval nepoctivý záměr.

Kdy končí oddlužení

Po 3 letech může být insolvence ukončena tehdy, pokud dlužník během těchto 3 let uhradil alespoň 60 % pohledávek přihlášených věřitelů. U mladistvých a osob s přiznaným starobním nebo invalidním důchodem 2. a 3. stupně trvá oddlužení ze zákona vždy maximálně 3 roky od schválení oddlužení.

Kdy je možné oddlužení

O oddlužení lze požádat i v případě, kdy své dluhy zatím splácíte, avšak splátky jsou tak vysoké, že je nemůžete do budoucna zvládnout – jedná se o výše popsaný stav tzv. „hrozícího úpadku". Proto i v takovém případě můžete žádat o osobní bankrot a nemusíte zbytečně čekat.

Kdy lze znovu požádat o oddlužení

Je komplikované vstoupit do insolvence znovu dříve jak deset let od úspěšného uzavření předchozího insolvenčního řízení s odpuštěním části závazků. Pokud Vám tedy dřívější insolvence neskončila řádně a dluhy z ní Vám stále přetrvávají, máte nárok na požádání o opakovanou insolvenci.

Kdy skončí oddlužení

Pokud Vaše oddlužení bylo schváleno pouze zpeněžením majetkové podstaty (bez plnění splátkového kalendáře), pak Vaše oddlužení skončí tehdy, kdy dojde k prodeji Vašeho majetku (pokud bylo Vaše oddlužení schváleno zpeněžením majetkové podstaty)..

Jak dlouho trva Sepsani navrhu na oddlužení

V případě zadlužené fyzické osoby, která splňuje podmínky insolvenčního řízení, je nejprve nutné zpracovat návrh na povolení oddlužení. Zpracování přihlášky do insolvence trvá zhruba týden. V urgentních případech lze zajistit vyřízení insolvence do 48 hodin (myšleno zpracování návrhu).

Čím končí oddlužení

Popis. Oddlužení končí usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení. Oddlužení končí rozhodnutím insolvenčního soudu, kterým soud vezme na vědomí splnění oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání.

Co se stane po oddlužení

Po skončení insolvenčního řízení o oddlužení dochází automaticky k vydání osvobození dlužníka od placení pohledávek věřitelů. Dlužník obdrží rovnou v usnesení o splnění oddlužení osvobození od povinnosti platit pohledávky věřitelů, které byly do oddlužení zahrnuty a nebyly v něm plně uspokojeny.

Co obnáší oddlužení

Podmínkou oddlužení je schopnost splatit z dlužníkova majetku a příjmů alespoň 30 % všech dluhů. Co se děje po zahájení insolvenčního řízení O oddlužení rozhoduje soudní řízení. Soud může nařídit prodej majetku dlužníka, může stanovit splátkový kalendář nebo přistoupit k řešení, které navrhne sám dlužník.

Kdy začíná oddlužení

Splnění oddlužení

Buď tehdy, pokud dříve než za tři roky splácení uhradíte 100 % svých dluhů. Nebo tehdy, pokud za tři roky splácení uhradíte alespoň 60 % svých dluhů (tuto 60 % hranici splnit nemusíte, pokud jste starobní či invalidní důchodce ve 2. či 3. stupni invalidity).

Jak končí oddlužení

Popis. Oddlužení končí usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení. Oddlužení končí rozhodnutím insolvenčního soudu, kterým soud vezme na vědomí splnění oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání.