Co je stavitelství?

Co je stavitelství?

Co je to Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství je studijní obor, který se vyučuje na středních a vysokých školách. Předmět je soustředěn na výchovu budoucích stavebních techniků. Tento předmět má studentům osvětlit problematiku navrhování a provádění stavebních konstrukcí.

Co to je stavebnictví

Stavebnictví je hospodářský obor, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba, modernizace, rekonstrukce a demolice stavebních objektů.

Co to jsou pozemní stavby

Pozemní stavby jsou stavby domů, budov, hal, ploch, komunikací a objektů, jejichž větší část je umístěna na zemském povrchu.

Co to je stavební průmysl

Stavební průmysl se vyznačuje velkým množstvím stavebních společností, které se liší svojí velikostí i rozsahem nabídky. Hlavním cílem všech firem je především dosažení konkurenceschopnosti a variability nabízených služeb.

Jaké jsou druhy staveb

Stavby podle druhudopravní a komunikační – např. most, silnice.hydromelioračníhydrotechnickénámořní – dok, maják.občanské – kulturní dům, radnice, tělocvična.obranné – pevnost.obytné – dům, bytový dům.podzemní – tunel, metro.

Co je nosná konstrukce stavby

Nosná konstrukce je základní část konstrukce – zejména stavební (např. zdivo budovy) či strojní (např. rám lodi), která zajišťuje její potřebnou únosnost, tuhost a trvanlivost. Musí bezpečně přenést veškerá daná zatížení, nesmí dojít k jejímu porušení, ke ztrátě stability, ani k větším než přípustným deformacím.

Co lze povazovat za stavbu

Stavba. (1) Stavbou se v tomto zákoně rozumí stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.

Co se pocita jako stavba

Dosavadní stavební zákon definuje pojem stavba v § 2 odst. 3 tak, že stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

Co je účel stavby

Účelem stavby tedy rozumíme její užívaní pro daný účel. Ten bývá stanoven již v povolení stavby a potvrzen její kolaudací, kterou se zejména ověřuje, zda příslušná stavba splňuje požadavky pro ten konkrétní účel užívání, pro který byla povolena.

Jak se dělí průmysl

Dělení průmyslu

primární (zemědělství, lesnictví, rybolov, těžba nerostů apod.) sekundární (rafinace ropy, hutnictví, výroba cementu, jatky, výroba el. proudu, výroba spotřebních předmětů, stavebnictví apod.) terciární (komerční a veřejné služby všeho druhu, policie, veřejná správa, armáda apod.)

Jaké máme druhy průmyslu

Mezi hlavní odvětví průmyslu v Česku patří průmysl chemický, strojírenský, potravinářský a hutnický. Další významná odvětví jsou průmysl energetický, stavební a spotřební. Významná odvětví jsou zbrojní průmysl a sklářství (které má v ČR ovšem dlouhou tradici). Průmysl tvoří 38% českého hospodářství.

Co mohu postavit na zahradě bez stavebního povolení

Stavební zákon nám říká, že u některých staveb stavební povolení nepotřebujeme. Jde o stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů a na pozemku rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci.

Jakou funkci plni nosne konstrukce

Nosná konstrukce je základní část konstrukce – zejména stavební (např. zdivo budovy) či strojní (např. rám lodi), která zajišťuje její potřebnou únosnost, tuhost a trvanlivost. Musí bezpečně přenést veškerá daná zatížení, nesmí dojít k jejímu porušení, ke ztrátě stability, ani k větším než přípustným deformacím.

Co je obvodová stěna

Obvodová stěna je konstrukce, která od sebe odděluje dvě kvalitativně odlišná prostředí (interiér domu od exteriéru). Musí být navržena tak, aby během své předpokládané životnosti bezpečně a spolehlivě odolávala působení nepříznivých faktorů vnějšího a vnitřního prostředí a rovněž vlivu použitých stavebních materiálů.

Co lze postavit bez povolení

Stavební zákon nám říká, že u některých staveb stavební povolení nepotřebujeme. Jde o stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů a na pozemku rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci.

Kdy se jedná o stavbu

Dosavadní stavební zákon definuje pojem stavba v § 2 odst. 3 tak, že stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

Jak daleko od hranice pozemku se smí stavět

5 vyhl. 501/2006, kde se píše, že “Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.” Znamená to tedy, že stavba zahradního domku blíže než 2 metry od plotu sousedů není povolena.

Jaké jsou účely stavby

Účelem stavby tedy rozumíme její užívaní pro daný účel. Ten bývá stanoven již v povolení stavby a potvrzen její kolaudací, kterou se zejména ověřuje, zda příslušná stavba splňuje požadavky pro ten konkrétní účel užívání, pro který byla povolena.

Co není stavba

Stavební zákon z drobných staveb výslovně vylučuje stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodohospodářských děl, a to i kdyby splňovaly všechny vnější znaky drobných staveb.

Co to znamená průmysl

Slovo průmysl pochází z latinského industria, což znamená "píle". Slovník spisovného jazyka českého definuje průmysl jako „odvětví národního hospodářství zabývající se těžbou surovin, jejich zpracováváním a výrobou výrobních prostředků nebo spotřebních předmětů ve velkém; části tohoto odvětví.

Co je to hutnický průmysl

Hutnický a strojírenský průmysl

Hutnický průmysl se člení na hutnictví železa a hutnictví neželezných kovů. Hutnictví železa produkuje surové železo,ocel,kolejnice,dráty,trubky,plechy. Hutě patří mezi největší průmyslové závody. V současnosti se budují v místech levné dopravy,v námořních přístavech.

Kde je textilní průmysl v ČR

Největší část osob z odvětví Textilní, oděvní a kožedělný průmysl je zaměstnána v Královéhradeckém kraji. V tomto kraji pracuje více než 10 % ze všech zaměstnaných z tohoto odvětví. Dalších téměř 10 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 9 % na Vysočině a také v Pardubickém kraji a téměř 9 % v Jihočeském kraji.

Co lze postavit na pozemku vedeném jako zahrada

19.10.2022 – Na zahradě lze postavit prakticky vše, od malé kůlny, přes bazén, až po další rodinný domek. Důležité však je dodržet zákonné podmínky, které se na jednotlivé stavby vztahují. Je nutno počítat s tím, že ne všechny stavby lze postavit bez jakéhokoli souhlasu stavebního úřadu.

Kdy lze stavbu postavit bez povolení

Stavební zákon nám říká, že u některých staveb stavební povolení nepotřebujeme. Jde o stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů a na pozemku rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci.

Co je svislá konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou konstrukce, které přenášejí veškeré zatížení stavby z vertikálních konstrukcí (zatížení od střešní konstrukce, stropy, užitné zatížení, vlastní hmotnost, sníh …) do základů a odsud dále do základové spáry.