Jaké máme druhy průmyslu?

Jaké máme druhy průmyslu?

Na co se dělí průmysl

Členění průmyslu

Průmyslová odvětví se dají sloučit do dvou skupin a to podle převážného využití výrobků.Do těžkého průmyslu zařazujeme následující průmyslová dovětví-průmysl paliv a ekonomiky,hutnický,strojírenský,chemický a průmysl stavebních hmot.Do spotřebního průmyslu patří ostatní průmyslová odvětví.
Archiv

Co je to průmysl

Slovo průmysl pochází z latinského industria, což znamená "píle". Slovník spisovného jazyka českého definuje průmysl jako „odvětví národního hospodářství zabývající se těžbou surovin, jejich zpracováváním a výrobou výrobních prostředků nebo spotřebních předmětů ve velkém; části tohoto odvětví.

Co je zakladem průmyslu

Základem průmyslu je výroba. Výrobky se většinou vyrábějí po částech. Průmyslové závody vyrábějí výrobky, s kterými se denně setkáváme. škálu používaných technologií a dodává rozmanité produkty.

Jaký průmysl zaměstnává největší počet osob

Přidaná hodnota vytvořená v českém průmyslu byla v roce 2017 o třetinu vyšší než v roce 2010 a o 100 tisíc osob stoupl i počet zaměstnanců. Nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím byl zpracovatelský průmysl, a v jeho rámci především výroba motorových vozidel. Dlouhodobě se naopak nedařilo odvětví těžba a dobývání.

Co je to těžký průmysl

Těžký průmysl je označení používané v běžné mluvě pro báňský a hutní průmysl. Jedná se vlastně o průmysl, kde se nevyrábí výrobky určené pro přímou spotřebu obyvatelstva. Velkostroj pro povrchovou těžbu nerostných surovin (uhlí).

Jak se dělí Průmyslová výroba

primární (zemědělství, lesnictví, rybolov, těžba nerostů apod.) sekundární (rafinace ropy, hutnictví, výroba cementu, jatky, výroba el. proudu, výroba spotřebních předmětů, stavebnictví apod.) terciární (komerční a veřejné služby všeho druhu, policie, veřejná správa, armáda apod.)

Co je to lehký průmysl

Ekonomická definice lehkého průmyslu říká, že lehký průmysl je „výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného materiálu pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží“. Příkladem lehkého průmyslu je výroba oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů.

Co je to petrochemický průmysl

Petrochemický průmysl je odvětví průmyslu, které se zabývá zpracováním ropy. Tento průmysl je nejvíce rozvinut USA, Kanadě, Rusku a v mnoha dalších zemích. Zabývá se krakováním ropy a zpracováním ropných produktů, jako jsou benzíny, oleje a ostatní látky.

Co je to hutnický průmysl

Hutnický průmysl, výrobu železa a oceli, výrobu barevných kovů a jejich následné zpracování. Kovy se zpracovávají litím, kováním, tvářením za studena, válcováním, protlačováním, slinováním, kovoobráběním, stříháním a tvářením.

Co patří do chemického průmyslu

Odvětví chemického průmyslu se zabývá výrobou základních chemických látek, jako jsou technické plyny, barviva a další základní organické a anorganické látky, průmyslová hnojiva a dusíkaté sloučeniny, plasty, syntetický kaučuk, latex, pesticidy a jiné agrochemické výrobky, nátěrové hmoty, mýdla, saponáty, kosmetické …

Co všechno se vyrábí z ropy

Hlavní ropné produktybenzín,motorová nafta,topný olej,LPG,petrolej,parafín,mazivo,mazut, asfalt,

Co patří do lehkého průmyslu

Ekonomická definice lehkého průmyslu říká, že lehký průmysl je „výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného materiálu pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží“. Příkladem lehkého průmyslu je výroba oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů.

Co se vyrábí v České republice

Mezi hlavní odvětví průmyslu v Česku patří průmysl chemický, strojírenský, potravinářský a hutnický. Další významná odvětví jsou průmysl energetický, stavební a spotřební. Významná odvětví jsou zbrojní průmysl a sklářství (které má v ČR ovšem dlouhou tradici).

Co je to barel

Barel ropy (nebo jiné obdobné látky) se značí bbl, 1 bbl = 158,987294928 litrů = 42 amerických galonů. Protože se hustota ropy v závislosti na obsahu rozpuštěných látek pohybuje v rozmezí od 0,61–1,05 a víc g/cm³, váží 1 barel ropy v závislosti na druhu ropy přibližně mezi 97 kg a 167 kg.

Jak se vyrábí benzín

Principem je, že destilací se dostávají z ropy jednotlivé uhlovodíkové substance podle jejich bodu varu. Z ropy se tak postupně získá benzín (teploty 30 -180° C), kerosin a petrolej (nad 180° C), nafta (nad 220° C), naftalen a těžké frakce ropy.

Co je to průmyslová výroba

Průmyslová výroba zahrnuje řadu oblastí podnikání od farmak po zemědělské stroje, od leteckého a kosmického průmyslu po průmysl automobilový a vše související.

Co je to galon

Galon (anglicky gallon, zkratka gal) je název angloamerické jednotky objemu (není to jednotka SI). Z historických důvodů se pod stejným jménem používají různé objemy: Imperiální galon používaný ve Velké Británii: 1 galon = 4,546 090 litrů

Co se dá vyrobit z 1 barelu ropy

Zaleží jednak na její kvalitě, ale také na technologické úrovni rafinerie. Například rafinerie v USA jsou schopny z jednoho barelu vyrobit v průměru 72 litrů benzínu a 38 litrů nafty. Kromě benzínu a nafty se z ní získávají topné oleje, petrolej, asfalty, ale i plynné produkty, jako například metan nebo propan-butan.

Co to je nafta

Motorová nafta (zjednodušeně pouze nafta, hovorově též diesel) je směs kapalných uhlovodíků používaná zejména jako palivo vznětových motorů. Získává se destilací a rafinací z ropy, obvykle při teplotách 150–370 °C. Kvalita motorové nafty se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku.

Co je to palivo

Palivo je všeobecné označení pro chemickou látku nebo jejich směs, mající schopnost za vhodných podmínek začít a udržet chemickou reakci spalování. Při spalování se uvolňuje chemická energie obsažená v palivu a přeměňuje se hlavně na tepelnou energii, kterou je možné dál využít.

Jak vznikl galon

Pojmenování této míry je původem starofrancouzské, kde galon znamenalo velká nádoba. Slovo žejdlík zní krásně česky, ale je to výraz původem latinský, který se do staré češtiny dostal přes němčinu.

Jak se zpracovává ropa

Ropa se většinou nejprve odsoluje a pak se atmosférickou a vakuovou destilací rozdestiluje na několik užších frakcí, které se zpracovávají samostatně. Ropa se zpracovává v rafinériích, na které mohou navazovat petrochemické závody.

Co to je bionafta

Bionafta (FAME – fatty acid methyl ester) je ekologické palivo pro vznětové motory na bázi metylesterů nenasycených mastných kyselin rostlinného původu. Vyrábí se rafinačním procesem zvaným transesterifikace. Může být používána jako palivo bez jakékoliv úpravy ve vznětovém motoru (dieselu).

Co to je Hvo

Hydrogenovaný rostlinný olej (HVO) je vyrobený z hydrogenovaných olejů rostlinného původu a odpadních olejů a tuků. Jelikož tento proces využívá vodík místo metanolu, hydrogenovaný rostlinný olej je alternativou motorové nafty, která je přívětivější k životnímu prostředí.

Jaké máme druhy paliv

Skupenství palivplynná paliva: například vodík, zemní plyn, svítiplyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn, generátorový plyn, LPG.kapalná paliva: například benzín, motorová nafta, petrolej, benzen, alkoholy.pevná paliva: například uhlí, koks, brikety, dřevo.