Jak dlouho platí evidenční prohlídka?

Jak dlouho platí evidenční prohlídka?

Jak dlouho platí protokol o evidenční kontrole

protokol o evidenční kontrole, který vystavuje stanice technické kontroly ihned po provedení evidenční kontroly. Platnost evidenční kontroly je 1 rok od vystavení protokolu o evidenční kontrole, přepis vozidla nebo jiný úkon tedy musíte stihnout v této lhůtě.
Archiv

Jak dlouho platí evidenční kontrola pro přepis

Platnost evidenční kontroly je 30 dní od vystavení protokolu o evidenční kontrole vozidla. V této lhůtě je tudíž nutné stihnout přepis vozidla či jiný úkon.
Archiv

Kdy končí evidenční kontrola

Situace se ovšem změnila a od 1. března 2023 je vše jinak. V rámci snížení zatížení na odborech dopravy i stanicích technické kontroly došlo k prodloužení platnosti evidenční kontroly vozidla na jeden rok. Novela zákona platí i zpětně – kontroly provedené během února 2023 platí až do téhož měsíce příštího roku.
Archiv

Jak stará může být evidenční kontrola

Pro registraci vozidla je nutné předložit protokol o evidenční prohlídce ne starší jednoho roku. Ten může být nahrazen i protokolem o pravidelné technické prohlídce. Doba platnosti je pak stejná – 1 rok. Vozidlo Vám zaregistrujeme v rekordně krátném čase.

Co je potřeba pro evidenční kontrolu

Co potřebuji na evidenční kontrolu (evidenčku)

Vozidlo může na STK přistavit kdokoliv, nemusí to být majitel auta. Dále musíte mít s sebou originál velký technický průkaz (VTP), malý technický průkaz (ORV) a doklad totožnosti: Malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla část I.)

Jak dlouho mám na přepis auta

56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, do 10 pracovních dní podat žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla na registru silničních vozidel. Zápis změny vlastníka vozidla může provést jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (odbor dopravy).

Jak dlouho platí plná moc k přepisu auta

Jak dlouho platí plná moc k přepisu vozidla

Platnost plné moci k přepisu vozu zaniká provedením úkonu, tedy samotným přepsáním. Plnou moc může dále zrušit zmocnitel, musí o tomto kroku ale vyrozumět zmocněnce. V opačném případě je daná plná moc stále platná.

Jak přepsat auto bez evidenční kontroly

Nově odpadá i dosavadní nutnost absolvovat evidenční kontrolu u některých úkonů. Evidenční kontrolu tak nebude třeba provádět při změně, kdy se provozovatel vozidla stává vlastníkem, typicky po ukončení leasingu vozidla – tedy v případě, kdy má být jako nový vlastník zapsán jeho dosavadní provozovatel.

Kdo musí na evidenční kontrolu

Co potřebuji na evidenční kontrolu (evidenčku)

Na vybranou stanici technické kontroly (STK) musíte přistavit vozidlo, která má projít evidenční prohlídkou. Vozidlo může na STK přistavit kdokoliv, nemusí to být majitel auta.

Jak dlouho můžu jezdit s propadlou technickou

Vozidla bez platné STK déle než 6 měsíců je zakázáno odstavovat na pozemních komunikacích.

Co kdyz Neprojdu Evidencni kontrolou

Za situace, kdy jste si pořídil automobil, který neprošel evidenční kontrolou, můžete uplatnit reklamaci podle ustanovení § 2169 odst. 1 občanského zákoníku. Podle zmíněného ustanovení můžete požadovat bezplatnou opravu nebo výměnu automobilu za automobil bez vad.

Co dělat když evidenční kontrola nevyhovuje

Co dělat když evidenční kontrola nevyhovuje

V takovém případě bude v závěru evidenční kontroly uvedeno: „Vozidlo z hlediska evidenční kontroly nevyhovuje. “ Tento protokol je pro přepis vozidla platný a lze ho použít.

Kdo platí za přepis auta

Samotný přepis vozidla je zpoplatněn částkou 800 Kč, kterou platí prodávající, pokud není smluvně určeno jinak. K tomu si připočítejte poplatek za evidenční kontrolu na STK ve výši 400 Kč a případně ekologickou daň. Výše ekologické daně se odvíjí od emisní třídy vozidla.

Co je potřeba k evidenční kontrole

Co potřebuji na evidenční kontrolu (evidenčku)

Vozidlo může na STK přistavit kdokoliv, nemusí to být majitel auta. Dále musíte mít s sebou originál velký technický průkaz (VTP), malý technický průkaz (ORV) a doklad totožnosti: Malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla část I.)

Jak dlouho má platnost plná moc

Plná moc zůstává v platnosti a účinků nepozbývá pokud tedy nenastane některá ze skutečností, se kterými zákon spojuje zánik plné moci. Laicky řečeno: pokud podepíšete plnou moc například k přepisu auta – zaniká tato plná moc okamžikem provedení úkonu (tedy přepsáním vozidla).

Kdy končí plná moc

(2) Plná moc zaniká smrtí zmocnitele, nevyplývá-li z jejího obsahu něco jiného, pokud zvláštní zákon2e) nestanoví jinak. Zánikem právnické osoby, jež je zmocněncem nebo zmocnitelem, zaniká plná moc jen tehdy, nepřecházejí-li její práva a závazky na jinou osobu.

Co s sebou na evidenční kontrolu

Evidenční kontrolu vozidel provádějí odborníci ve stanicích technické kontroly (STK). Musí ji absolvovat každé motorové vozidlo v případě přepsání na nového majitele nebo provozovatele. Posuzuje se při ní, zda skutečný stav automobilu či motorky odpovídá údajům zapsaným v malém a velkém technickém průkazu.

Co hrozí za jízdu bez STK

Jízda bez STK

Za jízdu s propadlou STK hrozí zákaz pokračování v jízdě, protože je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, bloková pokuta v hodnotě i 10 000 korun, trestné body a v nejhorších případech i zákaz řízení na půl roku až rok.

Co kdyz jedu bez technicke

Co když Vás zastaví policejní hlídka

V takové situaci Vám může být udělena pokuta až do výše 10 000 Kč a připsáno 5 trestných bodů. V krajním případě Vám také může být zakázáno řízení na 6 až 12 měsíců.

Jak dlouho platí STK jako evidenční kontrola 2023

Pokud tedy například řidič úspěšně absolvoval evidenční kontrolu v lednu 2023, platí mu nově do ledna roku 2024. Zároveň nebude nutné předkládat protokol o jejím provedení při zápisu vozidla ani při změně vlastníka či provozovatele. Tyto informace si digitální systémy státu předají mezi sebou automaticky.

Kdo může jet na evidenční kontrolu

Co potřebuji na evidenční kontrolu (evidenčku)

Vozidlo může na STK přistavit kdokoliv, nemusí to být majitel auta. Dále musíte mít s sebou originál velký technický průkaz (VTP), malý technický průkaz (ORV) a doklad totožnosti: Malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla část I.)

Jak dlouho platí ověřený podpis

Jak dlouho platí ověření podpisu

Platnost ověřeného podpisu se nepromlčuje, neexistuje žádná lhůta, kdy by mělo ověření podpisu končit. ALE POZOR, listina, která je podepsána nemusí mít sama o sobě věčnou platnost. Ta může být například 3, nebo 6 měsíců.

Jaká plná moc musí být ověřená

Judikatura Nejvyššího soudu dovodila, že podpis na plné moci musí být úředně ověřen, pokud zmocněnec na základě plné moci činí právní úkon (například smlouva o převodu nemovitostí), pro který právní předpisy požadují ověřený podpis (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 894/2006).

Jak dlouho lze jezdit bez technické

Vozidla bez platné STK déle než 6 měsíců je zakázáno odstavovat na pozemních komunikacích.

Jak dlouho může být propadlá technická kontrola

Ať už je technická kontrola vašeho auto propadlá dva týdny nebo šest měsíců, podle zákona nesmíte s takovým autem na silnici. Pokud tak přesto učiníte a zastaví vás policejní hlídka, hrozí vám minimálně pokuta.