Co to znamená průmysl?

Co to znamená průmysl?

Co je to průmysl

Průmysl je nejvýznamnější výrobní odvětví. Zahrnuje těžbu a úpravu surovin a jejich zpracování na průmyslové výrobky. Podle zaměření rozdělujeme průmysl na těžební a zpracovatelsý. Podle úrovně průmyslu můžeme posuzovat vyspělost jednotlivých států.
Archiv

Na co se dělí průmysl

Dělení průmyslu

primární (zemědělství, lesnictví, rybolov, těžba nerostů apod.) sekundární (rafinace ropy, hutnictví, výroba cementu, jatky, výroba el. proudu, výroba spotřebních předmětů, stavebnictví apod.) terciární (komerční a veřejné služby všeho druhu, policie, veřejná správa, armáda apod.)

Co je základem průmyslu

Základem průmyslu je výroba. Výrobky se většinou vyrábějí po částech. Průmyslové závody vyrábějí výrobky, s kterými se denně setkáváme. škálu používaných technologií a dodává rozmanité produkty.

Co je to průmyslová výroba

Průmyslová výroba zahrnuje řadu oblastí podnikání od farmak po zemědělské stroje, od leteckého a kosmického průmyslu po průmysl automobilový a vše související.

Jaké jsou průmysly

Mezi hlavní odvětví průmyslu v Česku patří průmysl chemický, strojírenský, potravinářský a hutnický. Další významná odvětví jsou průmysl energetický, stavební a spotřební. Významná odvětví jsou zbrojní průmysl a sklářství (které má v ČR ovšem dlouhou tradici). Průmysl tvoří 38% českého hospodářství.

Co se vyrábí v potravinářském průmyslu

Potravinářství je průmyslový i zemědělský (výrobní) obor, který se zabývá zpracováním živočišných anebo rostlinných surovin za účelem výroby potravin. Produkované potraviny lze rozdělit do několika základních kategorií: Masný průmysl (a to včetně drůběžářství) Mlékárenský a tukový průmysl.

Co je to těžký průmysl

Těžký průmysl je označení používané v běžné mluvě pro báňský a hutní průmysl. Jedná se vlastně o průmysl, kde se nevyrábí výrobky určené pro přímou spotřebu obyvatelstva. Velkostroj pro povrchovou těžbu nerostných surovin (uhlí).

Co je to lehký průmysl

Ekonomická definice lehkého průmyslu říká, že lehký průmysl je „výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného materiálu pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží“. Příkladem lehkého průmyslu je výroba oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů.

Jaký průmysl zaměstnává největší počet osob

Přidaná hodnota vytvořená v českém průmyslu byla v roce 2017 o třetinu vyšší než v roce 2010 a o 100 tisíc osob stoupl i počet zaměstnanců. Nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím byl zpracovatelský průmysl, a v jeho rámci především výroba motorových vozidel. Dlouhodobě se naopak nedařilo odvětví těžba a dobývání.

Co to je potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl zpracovává produkty zemědělské výroby a rybolovu na potraviny a nápoje pro lidi a domácí zvířata. Rovněž zahrnuje výrobu meziproduktů, které nejsou potravinami (surových usní a kůže, peří).

Kde je potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl se soustřeďuje v úrodných nížinách, zejména v Polabí, na jižní Moravě a na Hané, také ve velkých městech, v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Českých Budějovicích a Opavě. Na mnoha místech také trvá tradiční potravinářská výroba, jako například olomoucké tvarůžky, štramberské uši apod.

Co je to hutnický průmysl

Hutnický průmysl, výrobu železa a oceli, výrobu barevných kovů a jejich následné zpracování. Kovy se zpracovávají litím, kováním, tvářením za studena, válcováním, protlačováním, slinováním, kovoobráběním, stříháním a tvářením.

Co patří do potravinářského průmyslu

PotravinářstvíMasný průmysl (a to včetně drůběžářství)Mlékárenský a tukový průmysl.Zpracování obilovin a výroba pečiva (kupř. mlýnský průmysl, pekárenství a cukrárenství)KonzervárenstvíZpracování zeleniny.Výroba nápojů (kupř. lihovarnictví, pivovarnictví, vinařství apod.)

Kam patří potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl je součástí spotřebního průmyslu. Do spotřebního průmyslu kromě potravinářského patří i další odvětví průmyslu, které vyrábí jiné spotřební zboží, jako jsou boty, oblečení, papír, nábytek atd. Výroba potravin a dalších výrobků úzce souvisí se spotřebou. Kde se vyrábí, tam se spotřebovává.

Co patří do lehkého průmyslu

Ekonomická definice lehkého průmyslu říká, že lehký průmysl je „výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného materiálu pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží“. Příkladem lehkého průmyslu je výroba oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů.

Jaký je rozdíl mezi lehkým a těžkým průmyslem

Průmysl Těžký – slouží k další výrobě Lehký – slouží k přímé spotřebě.

Jaké produkty vyrábí chemický průmysl

Dělení chemického průmyslu a jeho produkty

Závody anorganické chemie produkují např. amoniak, dusík, hydroxid sodný, kyselinu sírovou nebo kyselinu dusičnou. Petrochemický průmysl vyrábí např. ethylen, propylen, benzen, styren a další organické látky.

Kde je nejvíce chemického průmyslu v ČR

Největší chemickou továrnou v ČR je areál Chempark Záluží u Litvínova. Na ploše téměř 5 km² zde v současné době pracuje asi 6 500 zaměstnanců ve 180 firmách zejména z oboru petrochemického průmyslu. Původně tu v roce 1939 Němci založili továrnu na výrobu umělého benzínu z uhlí.

Kde je nejrozšířenější chemický průmysl

Chemický průmysl ve světě

V celosvětovém měřítku hrají prim firmy z USA, Evropské unie a Japonska.

Co vše vyrábí chemický průmysl

Továrny chemického průmyslu vyrábějí například průmyslová hnojiva či postřiky proti hmyzu, plísním a houbám, které se používají v zemědělství (agrochemický průmysl), plasty, výbušniny, kosmetické přípravky či látky, které se dále zpracovávají a využívají (amoniak, dusík, hydroxid sodný, kyselina sírová, kyselina …

Jaké máme druhy průmyslu

Mezi hlavní odvětví průmyslu v Česku patří průmysl chemický, strojírenský, potravinářský a hutnický. Další významná odvětví jsou průmysl energetický, stavební a spotřební. Významná odvětví jsou zbrojní průmysl a sklářství (které má v ČR ovšem dlouhou tradici). Průmysl tvoří 38% českého hospodářství.

Kde je chemický průmysl

Chemický průmysl ve světě

V celosvětovém měřítku hrají prim firmy z USA, Evropské unie a Japonska. Bouřlivě se však rozvíjí chemický průmysl i v řadě zemí na Blízkém východě (Saúdská Arábie), ale i v Mexiku, v Indii, v Číně, v Thajsku, na Tchaj-wanu nebo v Jižní Koreji.