Jak skloňovat slovo robot?

Jak skloňovat slovo robot?

Jak Sklonovat robot

Roboty do kuchyně jsou zkrátka roboty, přirozeně je skloňujeme podle slova les. Jazykové příručky však v tomto případě ve shodě nejsou. Zatímco Slovník spisovného jazyka českého nás nechává v tom, že kuchyňský robot je neživotný, Slovník spisovné češtiny dává v tomto případě na výběr.
Podobné

Jak vzniklo slovo robot

Ve světě nejznámější české slovo, které zdomácnělo ve všech světových jazycích, je "robot". Slovo vymyslel Josef Čapek, když se s ním Karel Čapek radil, jak pojmenovat umělé dělníky ve své nové hře a slovo laboři se mu nezdálo vhodné. Slovo "robot", poprvé použito ve hře R.U.R., vlastně vymyslel Karlův bratr Josef.

Kdy byl vynalezen robot

Historie průmyslové robotiky

Příběhy o umělých pomocnících a společnících mají dlouhou historii, ale první plně automatizovaný stroj se objevil až v 19. století. První patent týkající se robotiky podal George Devol roku 1954. Jeho společnost Unimation byla první, která vyrobila průmyslového robota.

Co je to robota

Robota je ve feudálním systému osobní služba sedláků a rolníků či chalupníků-bezzemků pro jejich pány. Robotník je pak výraz pro poddaného robotujícího pro svého pána, někdy též vyššího správního či soudního úředníka, drába apod. Robota byla služba sedláků či rolníků, majitelů usedlosti pro majitele panství.

Kde se používají roboti

Využití průmyslových robotů zjednodušuje a urychluje práci v mnoha odvětvích, přináší maximální produktivitu a přesnost. Roboty jsou v dnešní době nedílnou součástí zemědělství, stavebnictví, výroby, těžby i lékařství.

Kdo vynalezl robot

Dnes ho zná celý svět. Jedno ze světově nejznámějších slov českého původu vzniklo již v roce 1921, kdy jej poprvé ve významu stroj použil český spisovatel Karel Čapek v dramatu R.U.R. Vymyslel ho ovšem bratr Josef Čapek.

Kdo zavedl robotů

Nikdo se nesměl stěhovat, ženit, dát dítě do školy či do učení bez svolení vrchnosti. Toto zřízení trvalo až do roku 1781. Tehdy císař Josef II vydal patent, který rušil nevolnictví a zavedl robotu.

Kdo zrušil robotu

Nevíme přesně, kdy se ta zpráva k němu donesla, ale v neděli 9. května 1790 zhasla naděje poddaných, že se zbaví roboty. V ten den totiž nový císař Leopold II. zrušil takzvaný urbariální patent Josefa II., který robotu fakticky ukončil.

Jak dlouho trvala robota

Robotici na univerzitě v Kalifornském Berkeley, již vyvinuli robota, který může úhledně skládat ručníky, džíny a trička. V roce 2010 robotovi trvalo téměř 19 minut, než vyzvedl, prohlédl a složil jeden ručník, ale v roce 2012 už mohl skládat džíny za pět minut a tričko za něco málo přes šest minut.

Co to je robotika

Robotika se zabývá studiem a konstrukcí robotů a podobných zařízení. Čerpá z umělé inteligence, ale i mechaniky, elektrotechniky, teorie řízení, měřící techniky a dalších. Robotika bývá to první, co si většina lidí představí pod pojmem umělá inteligence.

Co je to robot

Robot – stroj pracujícím s určitou mírou samostatnosti vykonávající určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem. Robot je schopen vnímat své okolí pomocí senzorů, zasahovat do něj, případně si o něm vytvářet vlastní představu.

Co se stalo v roce 1781

Toleranční patent je zákonodárný dokument vydaný 13. října 1781 rakouským panovníkem a římskoněmeckým císařem Josefem II. Císař jím umožnil legální existenci dalších tří křesťanských vyznání (kromě dosud jediného povoleného římskokatolického).

Co je to nevolník

Nevolnictví je označení vztahu závislosti mezi rolníkem (nevolníkem) a majitelem půdy (pán) v předmoderní Evropě. Rolník byl nájemcem půdy a byl tak právně vázán k jejímu majiteli. Vztah zahrnoval také fyzickou závislost rolníka a jeho povinnost respektovat pánovu vůli.

Kde se uplatnuje robotika

Roboty se staly nedílnou součástí našeho života. Neustále se zdokonalují, jsou více univerzální, a tím roste jejich využití. Dnes nahrazují lidskou práci nejen v průmyslu, ale i ve službách, dopravě, zemědělství, vědě a výzkumu, zdravotnictví a tak dále.

Kdo zrušil robotu v českých zemích

května 1790 zhasla naděje poddaných, že se zbaví roboty. V ten den totiž nový císař Leopold II. zrušil takzvaný urbariální patent Josefa II., který robotu fakticky ukončil.

Co se stalo v roce 1993

Českoledna – Se zánikem Československa vznikly nástupnické státy Česká republika a Slovenská republika.ledna – Václav Havel byl zvolen prvním prezidentem České republiky.února – Proběhla měnová odluka, při které z původní koruny československé vznikly dvě národní měny: koruna česká a koruna slovenská.

Co to je rolník

Zemědělec nebo rolník je pracovník v zemědělství. Jeho úkolem je vyrábět zemědělské produkty. Zemědělec je obecné označení pro povolání. Výraz je odvozen od obdělávání země, tedy kultivace půdy pro pěstování zemědělských plodin, ke kterému v první řadě patří orba.

Co se stalo v roce 2004

Událostikvětna – Česko se stalo členem Evropské unie.června – Někdejší člen skupiny Beatles, Paul McCartney, koncertoval poprvé v Praze.srpna – Prezident Václav Klaus jmenoval novou vládu Stanislava Grosse.srpna – Vláda Stanislava Grosse získala důvěru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.září – 12.

Co se stalo v roce 2003

Vědy a uměníúnora – havárie amerického raketoplánu Columbie.březen – lékař a amatérský sběratel fosílií Michal Moučka nalezl kost dinosaura čeledi Iguanodontidae.března – Oficiální datum objevu plutoidu Haumea.září – na ostrově Flores nalezeny pozůstatky hominida označovaného jako Homo floresiensis.

Kdo to je sedlák

sedlák – původně označení pro zemědělce „osedlého“ na rustikální zemědělské půdě. Za feudalismu byl za s. pokládán v Čechách většinou poddaný s větší výměrou statku (lán, půllán, čtvrtlán), vlastnící potah a obvykle usedlost (různé velikosti), který byl povinován potažní robotou (viz poddanství).

Co je to Chalupník

chalupník – dříve běžně používaný název pro drobného zemědělce vlastnícího usedlost s menší výměrou polí (méně používaným termínem byl podsedník či podsedek, ve starších pramenech, zvl. ve Slezsku, též zahradník). Ch. tvořili početnou vrstvu venkovského obyv., část rolnictva.

Co se stalo v roce 2007

Českoledna – Zahájení programového období 2007 až 2013, ve kterém bylo do České republiky alokováno 26,69 miliard eur z fondů Evropské unie.ledna – Dodávky ruské ropy ropovodem Družba byly zcela přerušeny.ledna – Evropu a Česko zasáhla Bouře Kyrill.února – premiéra muzikálové komedie Čarodějky z Eastwicku.

Co je to selka

názvy pro selku, tj. ženu sedláka, příslušnici selského stavu. Protože v celých Čechách se užívá pouze výrazu selka, prováděl se výzkum jen na Moravě a ve Slezsku.

Co je Půlláník

„Velikost gruntu byla rozdělena jejich výměrou jednoho lánu – asi 18 hektarů – s názvem sedlák – láník či celoláník. Poloviční byl chalupník – půlláník a čtvrtinový sedlák byl domkář – čtvrtláník. Dále může být zapsán náš předek jako polní zahradník, který měl jen malý domek se zahrádkou,“ podotýká genealožka.

Co se stalo v roce 2008

Českoúnora – Václav Klaus byl znovu zvolen prezidentem České republiky.února – Premiér Mirek Topolánek ocenil premiérskou medailí bratry Mašíny a Milana Paumera.května – Fotbalová SK Slavia Praha slavnostně otevřela multifunkční Stadion Eden zápasem s anglickým univerzitním mužstvem z Oxfordu.