Co je to konkurence?

Co je to konkurence?

Co je to konkurence v ekonomii

Konkurence v ekonomickém smyslu

Spočívá v antagonistickém rivalizujícím vztahu nejméně dvou organizací nebo osob. Jako zvláštní forma modelově sestává z konkurentů a předmětu konkurence. Tento proces je předpokladem fungování trhu, tudíž je od trhu neoddělitelný.
Archiv

Jak se dělí konkurence

V tradičních ekonomických analýzách existují čtyři základní typy trhových struktur: dokonalá konkurence, monopolní konkurence, oligopol a monopol.

Co je to dokonalá konkurence

Dokonalá konkurence je teoretický model trhu, ve kterém platí následující předpoklady: Existuje velký počet kupujících a prodávajících, z nichž žádný nemůže ovlivnit cenu nebo velikost výstupu odvětví. Produkce odvětví je homogenní. Neexistují bariéry vstupu do odvětví a výstupu z něj.

Co je to monopol

monopol – (z fr. monopole, to z řec. monos = jediný, poleo = prodávám) – tržní struktura, v níž je určité zboží (nebo služba) nabízeno jediným výrobcem. Monopolista má výsadní postavení, je bez konkurence a libovolně stanoví množství nabízeného zboží (služeb) a cenu.

Co je nepřímá konkurence

Nepřímá konkurence vzniká, když společnosti soutěží na trhu tím, že vyrábějí náhradní produkty, aby uspokojily stejné potřeby zákazníků. V zásadě se společnosti, které si nepřímo konkurují, více zaměřují na to, aby věděly, jak lze stejnou potřebu uspokojit různými produkty.

Co je předpokladem pro fungování trhu

Každá směna lze vyjádřit jako kvantitativní poměr a jeho peněžní formou je cena. Předpokladem existence trhů je dvojí oddělenost výrobců, kteří musí být oddělení dělbou práce, ale také jako vlastníci. Jsou-li tyto podmínky splněny, jsou vytvořeny podmínky vzniku i rozvoje trhu.

Co je to oligopol

Oligopol je taková struktura trhu na straně nabídky, kdy v oboru existuje jen velmi málo výrobních firem, respektive těchto pár subjektů dohromady zabírá většinový podíl nabídky. V takovéto situaci může explicitně docházet k utajeným jednáním (koluzím) na společné cenové politice a udávání směru vývoje celého odvětví.

Co to je nedokonalá konkurence

Nedokonalá konkurence je tedy trh, na kterém existuje alespoň jeden prodávající (firma), který může ovlivnit tržní cenu.

Proč je důležitá konkurence na trhu

Větší výběr: V konkurenčním prostředí je také pro podniky důležité, aby se snažily na trh přijít s výrobky, které se od výrobků konkurence odlišují. Tak vzniká na trhu v daných výrobcích větší výběr a spotřebitelé mohou zvolit takový, který jim vyhovuje poměrem mezi cenou a kvalitou.

Co je to trh

Trh – prostor, kde se střetává poptávka a nabídka a kde dochází ke koupi a prodeji zboží. určili cenu zboží a množství, které se nakoupí a prodá. vlastní vůle vyrábějí a spotřebovávají mraky zboží.

Jak zjistit informace o konkurenci

Takovou konkurenci objevíte například analýzou katalogů firem (např. Firmy.cz) nebo prostřednictvím Google Maps a Mapy.cz. Zeptat se můžete i svých zákazníků, o kom uvažovali před vámi. Jestliže jich je moc, využijte on-line dotazníky.

Jak se odlišit od konkurence

Odlišnost od konkurence je něco, co nabízíte navíc oproti jiným firmám. Zároveň to je důležité pro vaše zákazníky. Dobře vymyšlenou odlišnost poznáte podle toho, že se špatně kopíruje. Jiná firma by musela velmi překopat své podnikání, aby nabídla to samé.

Jaké máme trhy

V ekonomice rozlišujeme následující druhy trhů:Trh spotřebních předmětůTrh výrobních prostředkůTrh práce.Finanční trh – trh peněžní a kapitálový trh.Černý trh.

Jak funguje trh

Trh – prostor, kde se střetává poptávka a nabídka a kde dochází ke koupi a prodeji zboží. určili cenu zboží a množství, které se nakoupí a prodá. vlastní vůle vyrábějí a spotřebovávají mraky zboží. samy regulují a vyvažují.

Co je to struktura trhu

Struktura trhu seskupuje charakteristiky kupujících a prodávajících produktu, služby nebo odvětví. Zvažuje se tedy především počet uchazečů a poptávajících a také jejich vyjednávací síla. Jinými slovy, struktura trhu se skládá z prvků, které budou určovat cenu a částku, která bude nakonec obchodována.

Co to je přirozený monopol

Pokud tržní poptávku může uspokojit svojí produkcí jedna firma s nižšími průměrnými náklady, než kdyby bylo v odvětví více firem, jedná se o přirozený monopol. Jediná firma kontroluje zdroje nezbytné pro výrobu. Tento stav je označován jako monopol z vlastnictví jedinečného výrobního faktoru.

Proč vzniká monopol

Monopol je firma, která je jediným prodávajícím daného výrobku a když její výrobek nemá blízké substituty. Hlavní příčinou vzniku monopolu jsou překážky vstupu na trh, monopol zůstává jediným prodávajícím daného statku na trhu, protože ostatní firmy nemohou na trh vstoupit a soutěžit s ním.

Co je to konkurenceschopnost

Konkurenceschopnost je schopnost prosadit se v určitém oboru v porovnání s ostatními. Pojem konkurenceschopnost je obvykle spojován s podnikáním. Pro snazší pochopení konkurenceschopnosti je tedy vhodné ilustrovat tuto problematiku na úrovni firmy.

Co je to poptávka

Poptávka (značí se D, z anglického demand) je fenomén, který vyjadřuje závislost mezi množstvím zboží, které je kupující ochoten koupit, a cenou, jakou je ochoten za zboží zaplatit v určitý čas na určitém místě.

Jak zjistit obrat konkurence

VEŘEJNÝ OBCHODNÍ REJSTŘÍK FIREM

Získáte zde informace o majitelích firem i finančních výsledcích. Naleznete jej na adrese www.justice.cz , kde v sekci „Veřejný rejstřík“ zadáte název nebo IČ hledané firmy.

Jak se dělí ekonomie

Z hlediska zkoumání ekonomického chování a rozhodování jednotlivců, domácností, firem (podniků) či státu se ekonomie dělí na mikroekonomii a makroekonomii.

Co tvoří trh

Trh přitom odpovídá na tři základní otázky: co vyrábět, jak vyrábět a pro koho vyrábět. Z hlediska územního členíme trhy na trh místní, národní a světový. Z hlediska věcného členíme trh podle předmětu koupě a prodeje na trh produktů, trh výrobních faktorů a trh peněz.

Jaké jsou funkce trhu

2.2 Funkce trhu

Trh je nejdokonalejším regulátorem a stimulátorem ekonomického rozvo- je, pak můžeme určit jeho základní funkci, kterou je optimální alokace zdrojů, tj. takové rozdělení vzácných zdrojů mezi jednotlivé subjekty trhu, které umožní jejich nejúčinnější využití s ohledem na potřeby společnosti.

Jak vzniká monopol

Monopol je firma, která je jediným prodávajícím daného výrobku a když její výrobek nemá blízké substituty. Hlavní příčinou vzniku monopolu jsou překážky vstupu na trh, monopol zůstává jediným prodávajícím daného statku na trhu, protože ostatní firmy nemohou na trh vstoupit a soutěžit s ním.

Kdo má v ČR monopol

V podmínkách České republiky dnes je typickým přirozeným monopolem pouze Česká pošta, a to jenom v listovních službách. V minulosti to byly společnosti SPT Telecom, ČEZ, České dráhy, a.s. Za předpokladu, že je statek nevylučitelný, ale není konkurenční, mluvíme o tzv. přirozeném monopolu.